Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2008) > Dosya > ÖRTÜNÜN DİLİ
Dosya
ÖRTÜNÜN DİLİ
Biz bi­ze ben­ze­riz! Ya­sa­sız ya­sak ko­yar, ör­tü­lü kız­la­rı­mı­zı üni­ver­si­te­ye, ya­ni ev­ren­sel ger­çek­li­ği araş­tır­ma ve bul­gu­la­rı­nı top­lum­la pay­laş­ma ku­rum­la­rı­na al­ma­yız. Son­ra bu tu­haf du­ru­mu az çok nor­mal­leş­tir­mek üze­re, mil­le­tin seç­ti­ği ve­kil­le­rin beş­te dör­dü bir ara­ya ge­lir ve bir ya­sal dü­zen­le­me ya­par­lar. Se­çil­miş de­ğil atan­mış rek­tör­ler bu­na da kar­şı çı­kar ve “hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne duy­duk­la­rı say­gı ve top­lum­sal ba­rış(!)” için kız­la­rı­mı­zı yi­ne üni­ver­si­te­ye al­maz­lar. Tev­fik Fik­ret bu­gün ya­şa­say­dı şöy­le yaz­maz mıy­dı:
Zul­mün to­pu var, gül­le­si var, kal’ası var­sa
Hakk’ın da bü­kül­mez ko­lu dön­mez yü­zü var­dır
Göz yum­ma ateş­ten, nû­ru ne ka­dar ka­rar­sa
Sön­mez ebe­di! Her ge­ce­nin gün­dü­zü var­dır
Bed­ri­ye Yıl­maz, ba­şı­nı ört­me­nin ka­dın­lar ka­dar er­kek­ler için de ne­re­dey­se tüm ka­dim ge­le­nek­ler­de bu­lun­du­ğu­nu ve ka­dı­nın ba­şör­tü­sü­nün ge­nel­de hür­lük ve iti­bar sem­bo­lü sa­yıl­dı­ğı­nı ya­zı­yor. Sali­me Ley­la Gür­kan ise mün­ha­sı­ran Ya­hu­di-Hı­ris­ti­yan ge­le­ne­ğin­de ba­şör­tü­sü­nü ir­de­le­ye­rek, ka­dın­la­rın ha­yâ il­ke­si ge­re­ği, er­kek­le­rin­se Tan­rı’ya kar­şı say­gı ve te­va­zu adı­na baş­la­rı­nı ka­pa­dık­la­rı­nı be­lir­ti­yor.
Ci­han Ak­taş ül­ke­miz­de ba­şör­tü­sü­ne kar­şı ta­vır­la­rın 19. yüz­yıl­dan gü­nü­mü­ze özet bir dö­kü­mü­nü ya­pıp hem gar­dırop Ba­tı­cı­lı­ğı­nın hem de her şe­yi­ni Ba­tı­cı­lı­ğı red­de da­ya­yan İs­lam­cı­lı­ğın sığ­lı­ğı­nı ser­gi­li­yor. Fat­ma­nur Al­tun, isim­le­ri ve ide­olo­ji­le­ri bi­le it­hal olan­la­rın ör­tü­yü “kö­kü dı­şa­rı­da” say­ma­la­rı­na da­ya­na­mı­yor: Ku­lak­lar tı­ka­lı, göz­ler kör, kalp­ler mü­hür­lü.
Ba­şör­tü­sü­nün sa­de­ce din­dar­la­rın de­ğil her­ke­sin me­se­le­si ha­li­ne gel­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Na­zi­fe Şiş­man, din­dar­la­rın hak­la­rı­nı se­kü­ler ter­mi­no­lo­ji­ye atıf­la ara­dık­la­rı­nı; bu­na kar­şı­lık se­kü­ler­le­rin di­ni yo­rum­la­ma­ya ça­lı­şa­rak din­dar­la­ra akıl ver­dik­le­ri­ni be­lir­ti­yor. Si­bel Eras­lan, se­kü­ler­le­rin işa­ret fe­ne­ri Av­ru­pa’nın “in­san hak­la­rı” söy­le­mi­nin AİHM’in ba­şör­tü­sü aley­hi­ne ver­di­ği ka­rar­la çök­tü­ğü­nü di­le ge­ti­ri­yor. Me­se­le­yi mev­cut ya­sal dü­zen­le­me­ler çer­çe­ve­sin­de ir­de­le­yen Gül­den Sön­mez ise, ba­şör­tü­sü­ne öz­gür­lük ta­nı­ma­dan bir hu­kuk dev­le­ti­ne sa­hip ola­ma­ya­ca­ğı­mı­zı vur­gu­lu­yor.
Fat­ma Ka­ra­bı­yık Bar­ba­ro­soğ­lu’nun ya­zı­sı, so­nu ol­ma­yan kı­sa bir hi­kâ­ye. So­nu­nu sen ta­mam­la­ya­cak­sın aziz oku­yu­cu. “Ne ka­dar in­san, o ka­dar son.”

Paylaş Tavsiye Et