Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (April 2008) > Dergi > Rengâhenk
Dergi
Rengâhenk
Nermin Tenekeci
Yıl: 1, Sayı: 3
Kış 2008
 
Genç­lik prog­ram­la­rı, genç­lik pro­je­le­ri, genç­lik teş­ki­lat­la­rı, üni­ver­si­te ku­lüp­le­ri, genç­lik ek­le­ri vb. et­kin­lik­le­rin dal bu­dak sar­dı­ğı gü­nü­müz­de “Bir genç­lik­tir gi­di­yor” de­sek de, ço­ğu ya­zı­da dil­len­di­ril­di­ği gi­bi, alış­kan­lık­la­rı­mız, ya­şa­yış bi­çim­le­ri­miz iti­ba­rıy­la hay­li tek­dü­ze ve ne­re­dey­se bir­bi­ri­nin ay­nı bir genç­lik ta­sav­vu­ruy­la kar­şı kar­şı­ya­yız. Kü­re­sel­leş­me­nin et­ki­si, tü­ke­tim kül­tü­rü­nün genç­li­ği fe­tiş­leş­ti­re­rek ve genç­lik dür­tü­le­ri­ni sü­rek­li di­dik­le­ye­rek ye­ni tarz­lar­la, imaj­lar­la onu çok sa­tan bir me­ta ha­li­ne dö­nüş­tür­me­si, genç­li­ğin ka­pi­ta­list do­la­şım için­de ye­ni bi­çim­ler­le sar­ma­lan­ma­sı, genç­le­rin pi­ya­sa eko­no­mi­si­nin bel­ke­mi­ği ha­li­ne gel­me­si, re­ka­be­tin ayak­ta kal­ma­nın ol­maz­sa ol­maz şar­tı ola­rak su­nul­ma­sı, ka­ri­yer yap­ma­nın top­lum­sal yü­küm­lü­lük­le­rin önü­ne geç­me­si, met­ro­sek­sü­el­lik ör­ne­ğin­de gö­rül­dü­ğü gi­bi “genç kal­ma”nın po­pü­ler­leş­me­si gi­bi ne­den­ler­le par­ça­la­rı iç­ten içe oy­na­yan, ade­ta kı­kır­dak bir ze­min­de boy ve­ren bir genç­lik ta­nım­la­ma­sı bu. Sa­na­yi top­lu­mun­dan bil­gi top­lu­mu­na geç­me­nin, ulu­sal­cı­lık-ev­ren­selci­lik, din­dar­lık-la­ik­lik gi­bi ço­ğul kim­lik­ler­le ya­şa­ma­nın fark­lı bir genç­lik al­gı­sı oluş­tur­du­ğu tez­le­ri­ni de yu­ka­rı­da­ki lis­te­ye ek­le­ye­bi­li­riz pe­kâ­lâ.
Genç­lik der­gi­le­ri ise, yi­ne bu “kon­sept” için­de ken­di­le­ri­ne bir alan açı­yor.
Se­mi­ner­ler, pa­nel­ler, sem­poz­yum­lar, ya­yın­cı­lık fa­ali­yet­le­ri ve di­ğer et­kin­lik­le­riy­le ta­nı­dı­ğı­mız Kül­tür Oca­ğı Vak­fı (KO­CAV), Türk Kül­tü­rü ve İn­ce­le­me­le­ri der­gi­si­nin ve KO­CAV Bül­te­ni’nin ya­nı­na, “ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ilan edip ren­gâ­henk su­lar­da gün­ce­lin, ede­bi­ya­tın, sa­na­tın, mi­za­hın, ta­ri­hin ve ak­lı­nı­za ge­le­bi­le­cek her ko­nu­da ya­şa­mın dal­ga­la­rın­da sörf ya­pan” genç­le­rin çı­kar­dı­ğı Ren­gâ­henk der­gi­si­ni de ek­le­di.
Da­ha çok, eli ka­lem tu­tan genç­le­rin de­ne­me, ma­ka­le, şi­ir ve hi­kâ­ye­le­ri­ne yer ve­ri­len der­gi­nin, ilk sa­yı­sın­da­ki “kül­tür, sa­nat, ede­bi­yat der­gi­si” alt baş­lı­ğı­nın son­ra­ki sa­yı­lar­da “söy­le­ye­cek sö­zü­müz var”a dö­nüş­me­si, Ren­gâ­henk’in çı­kış he­def­le­ri açı­sın­dan da­ha isa­bet­li bir se­çim gi­bi gö­zü­kü­yor.
Der­gi­nin 3. sa­yı­sın­da Dr. Ala­ed­din Ya­vaş­ça ile Türk mu­si­ki­si üze­ri­ne bir rö­por­taj ya­pıl­mış. “Def­ter-i Ka­dim”de kah­ve­nin ta­rih­ten bu­gü­ne ma­ce­ra­sı an­la­tıl­mış. “Ka­le­mi­şi”nde Top­ka­pı Sa­ra­yı’nda unu­tu­lan bir çe­le­bi, Mü­ni­rî Efen­di anıl­mış. Tek­no-can, Üni­ver­si­te Gün­lü­ğü, Ser­best Kür­sü, Si­ne­ma, II­I. Göz, Raf­ta­ki­ler kö­şe­le­ri­nin ya­nı sı­ra, der­gi­de geç­ti­ği­miz ay­lar­da kay­bet­ti­ği­miz Sa­ba­hat­tin Za­im Ho­ca da unu­tul­ma­mış ve bir ko­nuş­ma­sın­dan pa­saj­la­ra yer ve­ril­miş. /Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et