Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2008) > Kapak > Eylemsizlikten belirsizliğe AK Parti
Kapak
Eylemsizlikten belirsizliğe AK Parti
Taha Özhan
30 Nİ­SAN’DA AK Par­ti, ka­pat­ma da­va­sı­na kar­şı “ce­vap” ola­rak ta­nım­la­dı­ğı sa­vun­ma­sı­nı ver­di. Da­va açıl­dık­tan son­ra bü­tün dik­kat­le­rin üze­rin­de ol­du­ğu AK Par­ti, ilk haf­ta yap­tı­ğı çı­kış­la­rı say­maz­sak, bek­le­me sü­re­ci içe­ri­si­ne gir­miş­ti. Bir yö­nüy­le ge­ri çe­kil­me ola­rak oku­na­bi­le­cek bu sü­reç, be­lir­siz­li­ği de be­ra­be­rin­de ge­tir­di. 14 Mart’tan 30 Ni­san’a ka­dar olan sü­re­ci be­lir­siz­lik içe­ri­sin­de ge­çi­ren AK Par­ti, sa­vun­ma­sı­nı ve­re­rek ye­ni sü­re­cin “ey­lem­siz­lik” ola­ca­ğı­nı gös­ter­miş ol­du. AK Par­ti’nin ka­pat­ma da­va­sı­na yö­ne­lik Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ve­ya er­ken se­çim gi­bi adım­lar at­ma­ma­sı, önü­müz­de­ki dö­nem­de hem hü­kü­me­tin hem de ge­nel an­lam­da Tür­ki­ye si­ya­se­ti ve eko­no­mi­si­nin ol­duk­ça ağır bir ey­lem­siz­lik bas­kı­sı al­tı­na gir­me­si an­la­mı­na ge­le­cek.
Ey­lem­siz­lik bas­kı­sı al­tın­da iç si­ya­se­tin tı­kan­ma ris­ki de bu­lu­nu­yor. Bu ris­ki or­ta­dan kal­dır­mak AK Par­ti’nin gö­re­vi ol­sa da, ken­di­ni tu­ta­ma­yan ba­zı odak­lar si­ya­set­siz­lik or­ta­mı­nın kı­rıl­ma­sı­na is­tem dı­şı kat­kı su­nu­yor­lar. As­lın­da Tür­ki­ye’nin mil­li nor­mal­leş­me­si­nin ana ka­rak­te­ri de ben­zer bir ri­tim üze­rin­den yü­rü­yor. Nor­mal­leş­me­ye en faz­la kat­kı­yı kriz­le­ri or­ta­ya çı­ka­ran anak­ro­nik un­sur­lar sağ­lı­yor. Bun­la­ra son iki se­ne içe­ri­sin­de ger­çek­le­şen 367 mü­da­ha­le­si ve ka­pat­ma da­va­sı ör­nek gös­te­ri­le­bi­lir. Ka­pat­ma da­va­sı sü­re­ci de­vam edi­yor. Ama 367 ka­ra­rı­nın so­nuç­la­rı­na bu­gün­den ge­ri­ye doğ­ru bak­tı­ğı­mız­da, ver­di­ği tah­ri­bat­tan çok nor­mal­leş­me­ye kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­mek pe­kâ­lâ müm­kün. Zi­ra hal­kın ezi­ci ço­ğun­lu­ğu­nun des­tek­le­di­ği par­ti ye­ni­den ik­ti­dar ol­du, cum­hur­baş­ka­nı­nın halk ta­ra­fın­dan se­çil­me­si ya­sa­laş­tı. Ben­zer bir kat­kı­nın ka­pat­ma da­va­sıy­la da su­nul­ma­sı müm­kün ola­bi­lir. Bu me­yan­da son Yar­gı­tay bil­di­ri­si de kı­sa dö­nem­de, en azın­dan, ey­lem­siz­lik bas­kı­sı al­tın­da­ki si­ya­se­tin ha­re­ket­len­me­si­ni sağ­la­mış ol­du. Ey­lem­siz­li­ğin nis­pe­ten kı­rıl­ma­sı­na se­bep olan Yar­gı­tay bil­di­ri­si­nin, onu ya­yın­la­yan­la­ra ma­li­ye­ti ise tıp­kı 27 Ni­san’da ol­du­ğu gi­bi, bil­di­ri­yi ya­yın­la­dık­la­rı gün­den da­ha güç­süz ha­le gel­me­le­ri.
14 Mart sü­re­ci fark­lı ne­ti­ce­ler do­ğu­ra­bi­le­cek bir dö­nem. De­ği­şik se­nar­yo­lar üze­rin­den bu sü­re­cin so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­bi­li­riz. La­kin en be­lir­gin olan bir so­nu­cu var­sa, o da yar­gı­nın bu sü­reç hi­ta­ma er­di­ğin­de cid­di bir re­form bas­kı­sı al­tın­da ka­la­ca­ğı­dır. Eğer AK Par­ti, sü­re­ci iyi yö­ne­te­bi­lir­se bu re­form, dev­rim­ci bir dü­zey­de ha­ya­ta ge­çe­bi­lir. Çün­kü son Yar­gı­tay bil­di­ri­sin­de kul­la­nı­lan dil, yar­gı içe­ri­sin­de bel­li bir oda­ğın ken­di­ni de­şif­re et­me­si­ni sağ­la­dı. Do­la­yı­sıy­la ge­niş bir re­form sü­re­ci, so­mut ola­rak or­ta­ya çı­kan mez­kûr si­ya­si oda­ğın yar­gı içe­ri­sin­de ha­yat ala­nı bul­ma­sı­nı en­gel­le­ye­cek­tir.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ba­şör­tü­sü ko­nu­sun­da ve­re­ce­ği olum­lu/olum­suz ka­rar, si­ya­se­ti ye­ni­den ha­re­ke­te ge­çi­re­cek; en baş­ta AK Par­ti’yi ye­ni bir yol ha­ri­ta­sı iz­le­me­ye zor­la­ya­cak­tır. AK Par­ti böy­le bir du­rum­da ka­pat­ma da­va­sı so­nu­cu­na ka­dar ey­lem­siz­li­ği ter­cih ede­bi­lir. Bu ter­cih AK Par­ti’yi bas­kı al­tı­na al­dı­ğı ka­dar Mah­ke­me’yi de bas­kı al­tı­na ala­cak­tır. Özel­lik­le ba­şör­tü­sü ko­nu­sun­da Mah­ke­me’nin 10. ve 42. mad­de­ler­de ya­pı­lan de­ği­şik­li­ği ip­tal et­me­si du­ru­mun­da ye­ni­den fark­lı tar­tış­ma­lar baş­la­ya­cak­tır. Ön­ce­lik­le böy­le­si bir ka­ra­rın AK Par­ti’nin de ka­pa­tıl­ma­sı­na meş­rui­yet sağ­la­ya­ca­ğı dil­len­di­ri­le­cek­tir. Olum­suz yön­de çı­ka­cak bir ka­rar Mah­ke­me’yi çok zor du­rum­da bı­ra­ka­cak­tır. Ade­ta AK Par­ti’ye yö­ne­lik ka­pat­ma da­va­sı­nın so­nu­cu­nun şim­di­den bel­li ol­du­ğu ko­nu­şu­la­cak­tır. Bu, Mah­ke­me’yi hem ver­di­ği ka­ra­rı açık­la­mak­ta hem de ka­pat­ma da­va­sıy­la il­gi­li ka­rar al­mak­ta zor bir po­zis­yo­na ite­cek­tir. Ba­şör­tü­sü ko­nu­sun­da ve­ri­le­cek olum­suz ka­rar, bel­li çev­re­ler­de mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­nıp özel­de AK Par­ti’nin, ge­nel­de ise ge­niş halk kit­le­le­ri­nin da­ha faz­la ku­tup­laş­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Bu nok­ta­da MHP hem yö­ne­ti­miy­le hem de ta­ba­nıy­la denk­le­min içe­ri­si­ne gir­mek zo­run­da ka­la­cak­tır. AKP’nin ka­pat­ma da­va­sı­na kar­şı gös­ter­di­ği ey­lem­siz­lik tav­rı­nın bu ka­rar kar­şı­sın­da da de­vam et­me­si­nin ar­tı­la­rı ve ek­si­le­ri bu­lu­nu­yor. Tek ba­şı­na ka­pat­ma da­va­sı­nın so­nu­cu­nu bek­le­yip adım at­ma stra­te­ji­si bu nok­ta­da et­ki­li ol­ma­ya­bi­lir.
Mah­ke­me’nin ba­şör­tü­sü le­hi­ne olum­lu bir ka­rar ver­me­si de ka­pat­ma da­va­sı ko­nu­sun­da işa­ret ver­miş ola­cak­tır. Ba­sit bir oku­ma ile bu yön­de bir ka­rar­dan son­ra AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­ya­ca­ğı söy­le­ne­bi­lir. La­kin yar­gı odak­la­rı, ba­şör­tü­sü ka­ra­rı­nı ka­pat­ma ka­ra­rı­nın alın­ma­sı için ge­çi­ci bir ta­viz ola­rak oku­ya­bi­lir­ler. Ya­ni ba­şör­tü­süy­le il­gi­li olum­lu bir ka­rar­la hem halk nez­din­de hem de AK Par­ti içe­ri­sin­de meş­rui­yet ka­zan­mak is­te­ye­cek­ler­dir. Böy­le­si bir ge­liş­me si­ya­se­ten bir re­ha­vet or­ta­mı ya­ra­ta­bi­lir.
Esa­sen ey­lem­siz­lik si­ya­se­ti, AK Par­ti kar­şıt­la­rı­nı si­ya­se­ten bas­kı al­tın­da tut­mak­la bir­lik­te bü­yük bir si­ya­si ma­li­ye­ti de be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Ka­pa­tıl­ma da­va­sı açıl­dı­ğın­dan be­ri hü­kü­me­tin bir­kaç yıl­dır ger­çek­leş­ti­re­me­di­ği adım­la­rı bu dö­nem­de ha­yata ge­çir­di­ğini gör­dük. La­kin ey­lem­siz­lik bas­kı­sı al­tın­da or­ta­ya çı­kan bu si­ya­si ve eko­no­mik adım­lar ye­te­rin­ce ses ge­tir­me­di, ül­ke­nin üze­ri­ne ser­pi­len ölü top­ra­ğı­nı kal­dır­ma­ya yet­me­di. Ön­ce­lik­le bir­kaç yıl­dır üze­rin­de ça­lı­şı­lan ye­ni sos­yal gü­ven­lik ya­sa­sı, sek­tör baz­lı teş­vi­ke ge­çiş ve ye­ni is­tih­dam pa­ke­ti açık­lan­dı. Ama ka­pat­ma da­va­sı bas­kı­sı al­tın­da is­te­ni­len et­ki­yi uyan­dır­ma­dı. Ay­rı­ca Mah­ke­me’nin ya­ban­cı ser­ma­ye ya­sa­sı­nın ba­zı mad­de­le­ri­ni ip­tal ede­rek, doğ­ru­dan ya­ban­cı ya­tı­rım­la­rı cid­di an­lam­da sı­kın­tı­ya so­kan ka­ra­rı da 14 Mart bas­kı­sı al­tın­da ye­te­rin­ce tar­tı­şı­la­ma­dı. Dış po­li­ti­ka­da ise üze­rin­de ay­lar­ca tar­tı­şı­lan, kamp­laş­ma­la­ra se­bep olan, se­çim dö­ne­min­de iç si­ya­se­tin ucuz bir mal­ze­me­si­ne dö­nü­şen Ku­zey Irak me­se­le­sin­de önem­li adım­lar atıl­dı. “Mu­ha­tap al­ma­yız” kri­ziy­le Tür­ki­ye’yi ay­lar­ca meş­gul eden Ku­zey Irak yö­ne­ti­miy­le doğ­ru­dan dip­lo­ma­tik gö­rüş­me­le­re baş­la­dık. Tür­ki­ye’nin Or­ta­do­ğu po­li­ti­ka­la­rı açı­sın­dan ol­duk­ça önem­li olan bu adım da ka­pat­ma da­va­sı ve AK Par­ti’nin ey­lem­siz­lik po­li­ti­ka­sı al­tın­da kal­dı. Ben­zer bir ge­liş­me Su­ri­ye-İs­ra­il gö­rüş­me­le­ri­ne ev sa­hip­li­ği ve ara­bu­lu­cu­luk yap­tı­ğı­mız­da da ya­şan­dı. Dış ba­sın­da çok da­ha faz­la ken­di­si­ne yer bu­lan Tür­ki­ye’nin ro­lü, iç si­ya­set­te ade­ta gör­mez­den ge­lin­di.
Ge­li­nen son nok­ta­da, AK Par­ti’ye açı­lan ka­pat­ma da­va­sı so­nuç­lan­ma­dan Tür­ki­ye’nin ye­ni­den nor­mal­leş­me ek­se­ni­ne otur­ma­sı müm­kün gö­zük­mü­yor. AK Par­ti’nin oluş­tur­du­ğu ey­lem­siz­lik po­li­ti­ka­sı risk­le­ri de için­de ba­rın­dı­ran bir si­ya­set. Bu si­ya­se­tin nor­mal­leş­me­ye kat­kı sağ­la­ya­bil­me­si kontrol­lü bir söy­le­min de­vam et­me­siy­le müm­kün. Ak­si tak­dir­de, tep­ki ala­ma­dık­la­rı için da­ha faz­la ha­ta ya­pan si­ya­set dı­şı odak­lar gi­bi AK Par­ti de için­den çık­mak­ta zor­la­na­ca­ğı si­ya­si po­zis­yon­la­ra gi­re­bi­lir. Ha­zi­ran ayı­nı ye­ni sü­re­cin baş­lan­gı­cı ola­rak gö­ren bir yak­la­şım hem ey­lem­siz­lik po­li­ti­ka­sı­nı hem de önü­müz­de­ki sü­re­ci ye­ni­den ele ala­bi­le­cek bir ira­de or­ta­ya ko­ya­bi­lir. Ak­si tak­dir­de si­ya­se­ti rö­lan­ti­ye bı­rak­ma­nın bas­kı­sı­nı his­set­me­ye de­vam ede­riz.

Paylaş Tavsiye Et