Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2008) > Dosya > TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK
Dosya
TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK
Sen­di­ka­cı­lık, ka­pi­ta­liz­mi ta­ham­mül edi­le­bi­lir kıl­ma ara­yı­şın­dan doğ­du. Kon­san­tre ser­ma­ye gü­cü ile ka­der bir­li­ği eden mo­dern dev­le­tin gü­cü kar­şı­sın­da “ra­di­kal de­ği­şim” ha­ya­lin­den vaz­ge­çen dev­rim­ci­ler, ev­ri­lip sen­di­ka­cı ol­du­lar.
Dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de sen­di­ka­cı­lı­ğın dü­nü ve bu­gü­nü­nü ir­de­le­yen Prof. Dr. Se­dat Mu­rat, baş­ta CHP ol­mak üze­re ül­ke­miz­de­ki si­ya­si par­ti ve ik­ti­dar­la­rın sen­di­ka­laş­ma­ya ba­kış­la­rı­nın so­run­lu ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor. Kü­re­sel­leş­me­nin sen­di­ka­cı­la­rı ade­ta tes­lim al­dı­ğı­nı be­lir­ten Mu­rat, Tür­ki­ye’nin ma­kul bir sen­di­ka­lar ya­sa­sı­na hâ­lâ sa­hip ola­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor.
Türk-İş’in geç­miş ve ge­le­ce­ği­ni ir­de­le­yen Sa­yım Yor­gun, dün­ya­da sa­na­yi-son­ra­sı top­lu­mun sen­di­ka­cı­lı­ğı­na ge­çi­lir­ken; Tür­ki­ye’de sen­di­ka­la­rın, sa­na­yi iliş­ki­le­rin­de he­nüz ha­tı­rı sa­yı­lır bir ta­raf ha­li­ne bi­le ge­le­me­di­ği­ni vur­gu­lu­yor. Türk-İş’in geç­miş­te­ki yan­lış si­ya­si tu­tum­lar yü­zün­den güç kay­bı­na uğ­ra­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Yor­gun, çı­kış yo­lu­nun iş­çi­le­re mes­le­kî eği­tim ver­mek­ten geç­ti­ği­ne işa­ret edi­yor.
İde­o­lo­jik sen­di­ka­cı­lı­ğın zir­ve­si­ni tem­sil eden DİSK’i ele alan En­gin Yıl­dı­rım, 1991’de ye­ni­den fa­ali­ye­te ge­çen sen­di­ka­nın çağ­daş ge­liş­me­le­re in­ti­bak ede­me­di­ği­ni ve pa­sif bir sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şın­da kal­dı­ğı­nı; ay­rı­ca 28 Şu­bat sü­re­cin­de dar­be­ci­le­re des­tek ola­rak hal­ka ters düş­tü­ğü­nü be­lir­ti­yor.
Uz­laş­ma­cı sen­di­ka­cı­lı­ğın oda­ğı Hak-İş’i ise Ha­lis Yu­nus Er­söz ir­de­le­di. Ser­ma­ye çev­re­le­ri ile ça­tış­ma­cı de­ğil uz­laş­ma­cı yön­tem­ler­le mü­ca­de­le eden Hak-İş, 28 Şu­bat sü­re­cin­de­ki de­mok­ra­tik ka­rar­lı­lı­ğı ile hal­kın tak­di­ri­ni ka­zan­dı.
Tür­ki­ye’de me­mur sen­di­ka­cı­lı­ğı­nın gü­dük kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Ha­san Şe­no­cak, bu­nun se­be­bi­nin me­mur­la­rın dev­let te­mi­na­tı al­tın­da ol­duk­la­rı­na da­ir yak­la­şım ol­du­ğu­nu; me­mur sen­di­ka­cı­lı­ğı­nın bu yüz­den ge­rek­siz gö­rül­dü­ğü­nü vur­gu­lu­yor.
Say­gın sen­di­ka­cı­lık de­mok­ra­si­nin de, is­tik­ra­rın da te­mi­na­tı­dır.

Paylaş Tavsiye Et