Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2008) > Dergi > Türkiye Günlüğü
Dergi
Türkiye Günlüğü
Nermin Tenekeci
Üç Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,
Sayı: 93 Bahar 2008 
“Tür­ki­ye de­ği­şi­yor, ar­tık 80-90’la­rın Tür­ki­ye’si yok” cüm­le­si­ni çe­şit­li ve­si­le­ler­le duy­sak/dil­len­dir­sek de, de­ği­şim rüz­gâr­la­rı­nın sağ po­li­ti­ka­lar­dan ya­na es­ti­ği, konsensüs, ic­ra­at, ço­ğul­cu­luk, yu­mu­şa­ma, pi­ya­sa eko­no­mi­si, li­be­ral­leş­mevs.kav­ram­la­rın çok­ça te­laf­fuz edil­di­ği bu yıl­lar (na­mı di­ğer Özal Tür­ki­ye’si), “mua­sır me­de­ni­yet” yo­lun­da dev­let-mer­kez­ci­lik­ten top­lum-mer­kez­ci­li­ğe doğ­ru kör to­pal iler­le­yi­şi­mi­ze be­lir­li bir iv­me ka­zan­dı­ran bir dö­nem (ya­hut dö­nüm nok­ta­sı) idi.
Kör­fez kri­zi, AT tar­tış­ma­la­rı, Gü­ney­do­ğu so­ru­nu, Or­ta­do­ğu’da olup bi­ten­ler­le iç-dış po­li­ti­ka­da tan­si­yon yük­se­li­yor; di­ğer ta­raf­tan “ya pop­çu, ya top­çu” ol­ma­yı, kö­şe dön­me­yi, yük­sel­me­yi, şan-şöh­re­te ka­vuş­ma­yı “ka­fa­ya ta­kan” ha­yal­pe­rest­ler sos­yo­log­la­ra bin bir çe­şit mal­ze­me su­nu­yor; Ni­lü­fer Gö­le’nin ta­bi­riy­le “iş bi­ti­ri­ci po­li­ti­ka­cı­lar” “da­va adam­la­rı”na ter­cih edi­li­yor­du. Vel­ha­sıl, 80-90’la­rın Tür­ki­ye’sin­de en çok tar­tı­şı­lan kav­ram­lar­dan bi­riy­di de­ği­şim.
1989 yı­lın­da, Mus­ta­fa Ça­lık’ın can­hı­raş kat­kı­la­rıy­la or­ta­ya çı­kan ve ken­di ifa­de­siy­le “ren­gi Müs­lü­man, kay­na­ğı yer­li, ze­mi­ni mil­lî, pers­pek­ti­fi ev­ren­sel” ola­rak ta­nım­la­nan Tür­ki­ye Gün­lü­ğü der­gi­si bu bu­la­nık ha­va­nın için­de doğ­du.Ken­di de­ğer­le­ri­miz­le ça­tış­ma­yan vesü­rek­li­lik için­de bir de­ği­şim­den ya­na or­ta­ya ko­nan ta­vır ve ge­le­nek, din, mo­dern­leş­me, ba­tı­lı­laş­ma, çağ­daş­laş­ma, lai­sizm vs. pek çok kav­ram et­ra­fın­da ka­le­me alı­nan tar­tış­ma­lar­la il­gi­li­si­ne en­te­lek­tü­el bir ze­min ha­zır­la­dı. Yi­ne, ge­le­nek­sel­ci li­be­ra­lizm, kül­tü­rel mil­li­yet­çi­lik, Tür­ki­ye Müs­lü­man­lı­ğı, ne­o-Os­man­lı­cı­lık, ye­ni ve yer­li ay­dın ta­nım­la­ma­la­rı da tüm bu tar­tış­ma­lar için­de ge­liş­ti.
Nur Ver­gin, A. Tu­ran Al­kan, Be­şir Ay­va­zoğ­lu, Müm­taz’er Tür­kö­ne ve da­ha bir­çok is­me ev sa­hip­li­ği ya­pan der­gi­nin ilk sa­yı­sı “Ger­çek­leş­me­yen rü­ya: De­mok­ra­si” baş­lı­ğıy­la ya­yım­lan­mış, de­mok­ra­si kav­ra­mı ve Tür­ki­ye’de­ki an­ti-de­mok­ra­tik dü­şün­ce ge­le­ne­ği sor­gu­lan­mış­tı. Gün­dem­de­ki par­ti ka­pat­ma da­va­sı­nın ele alın­dı­ğı 93. sa­yı­nın baş­lı­ğı ise, “De­mok­ra­si: mev­zua­ta ay­kı­rı!”. Gö­rü­nen o ki, te­ori­den pra­ti­ğe bu mev­zu da­ha epey­ce tar­tı­şı­la­cak. Bu sa­yı­da, S. Sel­çuk, E. Öz­bu­dun, K. Göz­ler, N. Bos­tan­cı, Ş. Ünal ve bu­ra­ya sığ­dı­ra­ma­ya­ca­ğı­mız di­ğer ya­zar­lar ile par­ti ka­pat­ma­nın kri­ter­le­ri, mi­li­tan de­mok­ra­si, ya­pay kut­sal­lık­lar ma­sa­ya ya­tı­rıl­mış. Der­gi­de il­gi çe­ken bir di­ğer baş­lık Ediz Do­ğan’a ait: “Mu­ha­fa­za­kâr Mo­dern­li­ğin Es­te­tik Te­me­li: Der­gâh Der­gi­si”. /Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et