Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Dergi > Emanname
Dergi
Seyahat ve Kültür Dergisi,
Sayı: 12, Ocak 2008
TDK söz­lü­ğü, sey­ya­hı tu­rist­le eş­de­ğer tut­sa da, ro­ta­sı ön­ce­den be­lir­len­miş gü­zer­gâh­lar­da, hoş­ça va­kit ge­çir­me gü­dü­sü­nün pom­pa­la­dı­ğı tu­ris­tik me­rak ile var ol­ma­nın da­ya­nıl­maz ağır­lı­ğı­nı he­men her ye­re ta­şı­yıp, atı­lan her adı­mı tec­rü­be ad­de­den­le­rin se­ya­hat al­gı­sı ara­sın­da de­re­ce far­kı bu­lun­sa ge­rek. Yol-yol­cu­luk ha­li­ni, bir ez­ber boz­ma ve ara­yış fa­ali­ye­ti ola­rak gö­ren her ger­çek ‘gez­gin’ için se­ya­hat ay­nı za­man­da ken­di­si­ni ye­ni­den in­şa ça­ba­sı.
Se­ya­hat söz­cü­ğü­ne yük­le­nen kar­şı­lık­lar, son yıl­lar­da ar­tış gös­te­ren ge­zi der­gi­le­ri­nin çı­kış he­def­le­ri­ni, bi­çi­mi­ni, kur­gu­su­nu, di­li­ni de be­lir­li­yor.
Yurt­dı­şı­na ve yur­ti­çi­ne dü­zen­le­di­ği kül­tür tur­la­rıy­la ta­nı­nan Eman Tu­rizm’in yıl­da dört sa­yı ya­yım­la­dı­ğı Eman­na­me, alı­şı­la­gel­dik se­ya­hat kav­ra­mın­dan haz­zet­me­yen­le­rin ki­tap­lık­la­rın­da bu­lun­dur­ma­la­rı ge­re­ken bir der­gi. 2002 yı­lın­da ya­yın dün­ya­sın­da boy gös­te­ren der­gi­yi, okur­la­rı için il­gi çe­ki­ci kı­lan ne­den­ler­den bi­ri, sa­de­ce sa­hil do­lay­la­rıy­la ve lis­te ba­şı­nı çe­ken ül­ke­ler­le ye­tin­me­yip, Sa­ray­bos­na, Ye­men, Ku­düs, Ma­ke­don­ya, Öz­be­kis­tan, Üs­küp, Kı­rım, Şam gi­bi bir za­man­lar Os­man­lı coğ­raf­ya­sı içe­ri­sin­de bu­lun­muş ge­niş bir ala­na yö­nel­me­si; bu yer­le­ri, coğ­raf­ya ile kül­tü­rün iç içe geç­ti­ği fark­lı ba­kış açı­la­rıy­la ele al­ma­sı. Der­gi­nin Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Mus­ta­fa Ak­say, Eman­na­me’nin çı­kış öy­kü­sü­nü şu söz­ler­le özet­li­yor: “Ön­ce­lik­le üze­rin­de bu­lun­du­ğu­muz ül­ke, ta­ri­hî ve kül­tü­rel bağ­lar­la bağ­lı ol­du­ğu­muz üç kı­ta­yı kap­sa­yan coğ­raf­ya, de­ğil bir ta­ne­yi bu kül­tü­re vur­gu ya­pa­cak en az beş al­tı der­gi­yi bes­le­ye­cek ka­dar zen­gin­dir. Tür­ki­ye’de ya­yım­la­nan ge­zi der­gi­le­ri­nin sa­de­ce isim­le­ri­nin de­ğil muh­te­va­la­rı­nın da bi­ze ya­ban­cı bir pers­pek­tif içer­me­si yer­li bir ba­kış­la çı­ka­cak ge­zi der­gi­si­ne ih­ti­yaç his­set­ti­ri­yor­du.”
Bü­lent Kat­kak’ın çek­ti­ği ni­te­lik­li fo­toğ­raf­lar ve di­ğer gör­sel zen­gin­li­ğiy­le de göz dol­du­ran der­gi­yi beş yıl bo­yun­ca çı­ka­ran ve üc­ret­siz da­ğı­tan Eman Tu­rizm’i, se­ya­hat kül­tü­rü­mü­ze yap­tı­ğı bu kat­kı­dan do­la­yı tak­dir et­me­mek im­kan­sız.
Der­gi­nin 12. sa­yı­sın­da yer bu­lan ki­mi baş­lık­lar ise şöy­le:
“Gö­rül­me­yen Bos­na: su için­de Yay­çe”, “İki ne­hir ku­ca­ğın­da bir şe­hir: Lyon”, “Tut­sak dost: Ha­lil”, “Ma­sal kö­şe­si: Flo­ran­sa”, “Bir kı­ta, bir ül­ke, iki şe­hir: Avus­tral­ya”, “Fas’a Fes’ten bak­mak”, “Kas­ta­mo­nu’nun iki il­çe­si: Tos­ya ve Taş­köp­rü”. /Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et