Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Merhaba >
Merhaba
AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma­sıy­la ala­ka­lı gi­ri­şim, iç ba­sın­da ne ka­dar abar­tı­lıp ge­ri­lim se­nar­yo­la­rı­na mal­ze­me ya­pıl­dıy­sa, dış ba­sın­da o ka­dar ses­siz kar­şı­lan­dı. Ga­li­ba Tür­ki­ye’de olan bi­ten­le­ri ka­nık­sa­dı­lar. Anor­mal­li­ği­miz dün­ya­nın gö­zün­de nor­mal­leş­ti. Bir ül­ke­nin, bir mil­le­tin dün­ya­da­ki ima­jı bu ka­dar ze­de­le­nir­se, bu­nu ço­cuk­la­rı­mı­za kim, na­sıl an­la­ta­cak? He­le bü­tün bun­la­rın so­rum­lu­la­rı ken­di­le­ri­ne bir de “ulus­çu” di­yor­lar­sa? Han­gi ulu­sun ulus­çu­la­rı­dır bun­lar?
 
Ka­pak say­fa­la­rı­mız­da bu se­vim­siz mü­ca­de­le­nin, bu il­ke­siz­lik ve ku­ral­sız­lı­ğın otop­si­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tık. Be­kir Be­rat Özi­pek, Ta­ha Öz­han, Mus­ta­fa Şen­top, Ab­dül­ha­mit Kır­mı­zı, Mu­rat Yıl­maz ve Ha­san Kö­se­ba­la­ban AK Par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­ni ve tüm mil­le­ti çe­te­ci­le­re kar­şı dik dur­ma­ya ça­ğı­rı­yor­lar. “Ku­ru­lu Dü­zen” ye­ni­den dü­zen­le­ni­yor. Si­ya­set, doğ­ru ham­le­ler­le şer güç­le­ri­nin pro­je­le­ri­ni en­gel­le­ye­bi­lir.
 
Ni­san dos­ya­sın­da med­ya­yı ele al­dık. Med­ya or­gan­la­rı­nın hol­ding­leş­me ara­cı ha­li­ne gel­di­ği bir ül­ke­de med­ya ah­la­kın­dan ne ka­dar söz edi­le­bi­lir? Na­ci Bos­tan­cı, Nuh Yıl­maz, Ra­gıp Du­ran, Su­san Ross, Tu­ba Kor, Se­fer Tu­ran ve De­niz Öz­ya­kı­şır ye­ni bir med­ya ku­ra­mın­dan te­rör ran­ti­ye­ci­li­ği­ne ka­dar bir­çok çet­re­fil so­ru­na ışık tut­tu­lar.
 
Ni­san ayı­nın Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu, bir de­ğil bir­kaç nes­lin ho­ca­sı Hay­ret­tin Ka­ra­man. İmam-Ha­tip me­zun­la­rı­nı, Tür­ki­ye’nin müs­pet dö­nü­şü­mün­de en bü­yük amil sa­yan mü­te­fek­kir mu­al­lim, her za­man ol­du­ğu gi­bi “İç­ti­hat ka­pı­sı ka­pan­ma­mış­tır” di­yor. Ah, bu­nu bir de ulus­çu­la­ra an­la­ta­bil­se!

Paylaş Tavsiye Et