Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2008) > Dergi > Hayat Ağacı
Dergi
Hayat Ağacı
Nermin Tenekeci

Hayat Ağacı

Sivas Şehir Kültürü Dergisi
Yaz 2008, Sayı 11
Si­vass­por’un ge­çen se­zon­da­ki ba­şa­rı­sı, “Si­vas­lı­lık bi­lin­ci”yle so­kak­la­ra dö­kü­len “yi­ği­do”la­rı coş­tur­mak­la kal­ma­dı, Si­vas’ın üze­ri­ne ya­pı­şıp ka­lan eti­ket­le­ri de sil­di sü­pür­dü. Sa­de­ce Si­vas­lı­la­rın de­ğil (her ne ka­dar İs­tan­bul’a göç eden­ler lis­te­si­nin ilk üç sı­ra­sın­da yer al­sa­lar da), Ana­do­lu’nun bağ­rın­dan çı­ka­ma­mış ga­rip ye­tim­le­rin, boy­nu bü­kük­le­rin ve mut­lu­luk ne­dir bil­mez­le­rin de, bü­yük şeh­re kar­şı gi­ri­şi­len bu (ki­mi de­ğer­len­dir­me­le­re gö­re) “Ana­do­lu ayak­lan­ma­sı” ne­ti­ce­sin­de ma­kus ta­lih­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ne olan inanç­la­rı art­tı.
Si­vas, mut­fa­ğı, tür­kü­le­ri, ma­sal­la­rı, fark­lı din ve kül­tür­le­re be­şik­lik eden kim­li­ğiy­le de­ği­şik ko­nu­lar­da­ki ki­tap­la­ra da kay­nak­lık eden bir şe­hir. Fut­bo­lu ka­dar med­ya­tik ol­ma­sa bi­le, bu bi­ri­ki­miy­le de gün­de­me gel­me­ye de­vam edi­yor. İs­tan­bul’da ya­şa­yan Si­vas­lı­la­rın kur­du­ğu Si­vas Plat­for­mu’nun fa­ali­yet­le­ri­ne geç­ti­ği­miz sa­yı­da kı­sa­ca yer ver­miş­tik. Bu min­val­de adı­nı an­ma­dan ge­çe­me­ye­ce­ği­miz bir di­ğer ku­ru­luş ise Si­vas’ta fa­ali­yet gös­te­ren Si­vas Hiz­met Vak­fı. Vak­fın üç ay­da bir çı­kar­dı­ğı şe­hir kül­tü­rü der­gi­si Ha­yat Ağa­cı, 11. sa­yı­sı­na ulaş­tı (bu alan­da Sul­tan Şe­hir ve Sul­tan Kül­tür der­gi­le­ri­ni de unut­ma­mak ge­re­kir).
Si­vas’ın ta­ri­hi­nin, kül­tü­rü­nün ve ede­bi­ya­tı­nın ta­nı­tıl­dı­ğı der­gi, ya­yın­la­nan bel­ge­ler ve fo­toğ­raf ar­şiv­le­riy­le, kül­tür ta­ri­hi­ne ve özel­lik­le de ye­rel ta­ri­he il­gi du­yan­la­rın kü­tüp­ha­ne­le­rin­de yer aça­cak­la­rı bir do­kü­man ni­te­li­ği ta­şı­yor.
11. sa­yı, Si­vas folk­lor ta­ri­hi­nin ve halk mu­si­ki­si­nin önem­li isim­le­rin­den Mu­zaf­fer Sa­rı­sö­zen’e ay­rı­lan say­fa­lar­la baş­lı­yor. “Fut­bo­lun Si­vas Mev­si­mi”, “Si­vas’ın Şe­hir Ha­ya­tın­dan Kök­lü Bir Ge­le­nek: Av­cı­lık”, “Bir Fo­toğ­ra­fın Ana­to­mi­si”, “Si­vas’ın Dü­ğün Ge­le­nek­le­rin­den: Oku­yu­cu Gez­me”, “Si­vas’ta Ra­ma­za­nın Ta­dı: Ho­roz Şe­ke­ri” bu sa­yı­da yer alan ba­zı baş­lık­lar. “Ka­dim Kent­ler” bö­lü­mün­de çar­şı­la­rı, yay­la­la­rı, Çif­te Mi­na­re­li Med­re­se­si ile Er­zu­rum’a ge­niş yer ay­rıl­mış. II. Dün­ya Sa­va­şı’nın kıt­lık yıl­la­rın­da, İs­met Pa­şa İlk Mek­te­bi’n­de­ki bir öğ­ren­ci ku­şa­ğı­nın hü­zün­lü hi­kâ­ye­si Ka­dir Üre­di’nin ka­le­min­den oku­ra su­nul­muş. Hi­kâ­ye, mek­te­bin şim­di­ki ye­ri­ni alan ha­ra­be­ler ve yük­sek apart­man­lar­la da­ha da hü­zün­lü ha­le ge­li­yor. Si­vas’a gö­nül ver­miş ha­yır­se­ver­ler ve işa­dam­la­rıy­la ya­pı­lan söy­le­şi­ler bu sa­yı­da da unu­tul­ma­mış. Ka­pak ko­nu­su ise Söz Mül­kü­nün Sul­ta­nı Ka­dı Bur­ha­ned­din’e ay­rıl­mış.
Ge­le­nek­sel Si­vas mut­fa­ğın­dan re­sim­li ör­nek­le­rin de yer al­dı­ğı der­gi eki ise, bu sa­yı­nın okur­la­ra he­di­ye­si. / Nermin Tenekeci

Paylaş Tavsiye Et