Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2008) > Türkiye Siyaset > Ergenekon davası başladı, yasama ve yürütme sessiz
Türkiye Siyaset
Ergenekon davası başladı, yasama ve yürütme sessiz
Murat Yılmaz
ER­GE­NE­KON da­va­sı, Tür­ki­ye’nin gün­de­mi­ni ta­yin et­me­ye de­vam edi­yor. Ope­ras­yo­nun her ye­ni dal­ga­sıy­la bir­lik­te da­va­ya olan il­gi de art­tı. İd­di­a­na­me­nin ka­bul edil­me­siy­le ye­ni bir saf­ha­ya gi­ren da­va, 21 Ekim’de mah­ke­me­nin baş­la­ma­sıy­la ye­ni­den dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­ti. Mah­ke­me, ya­şa­nan kar­ga­şa ve ka­la­ba­lık do­la­yı­sıy­la te­hir edil­di. Da­va­yı su­lan­dır­mak is­te­yen­ler de bu­nu fır­sat bi­le­rek, da­va­ya ve mah­ke­me­ye yö­ne­lik aleyh­te kam­pan­ya baş­lat­tı. An­cak dı­şa­rı­da­ki Er­ge­ne­kon­cu­la­rın bü­tün gay­ret­le­ri­ne rağ­men da­va­nın baş­la­ma­sı en­gel­le­ne­me­di; da­va­yı su­lan­dır­ma ça­ba­la­rı da so­nuç­suz kal­dı. Şim­di her du­ruş­ma­da içe­ri­de­ki ve dı­şa­rı­da­ki Er­ge­ne­kon­cu­lar, mah­ke­me­nin so­ğuk yü­zü ve hu­ku­kun ce­za­lan­dı­rı­cı sı­fa­tıy­la kar­şı kar­şı­ya­lar.
Da­va, sa­de­ce Er­ge­ne­kon­cu­la­rın de­ğil, Er­ge­ne­kon­cu­lar­la mü­ca­de­le eden ki­mi çev­re­le­rin de meş­rui­yet çer­çe­ve­si­ni tar­tış­ma ko­nu­su ha­li­ne ge­tir­di. Bu çer­çe­ve­de ya­şa­nan tar­tış­ma­lar, sa­nık­la­rın gö­zal­tı­na alın­ma­sın­dan içe­ri­de gör­dük­le­ri mu­ame­le­ye, özel ha­yat­la­rın­dan te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı­na ka­dar si­ra­yet et­ti. Bil­has­sa 28 Şu­bat dö­ne­min­de yap­tık­la­rı fa­ali­yet­ler­le bir­çok ki­şi­nin ha­ya­tı­nı zin­dan eden ve ka­pa­na­ma­ya­cak ya­ra­lar açan­lar, şim­di ope­ras­yon­lar kar­şı­sın­da hak ve hu­kuk ta­lep­le­ri­ni di­le ge­ti­ri­yor­lar. Gö­zal­tı­na alı­nan­lar, ken­di­le­ri­ne iyi mu­ame­le edil­di­ği­ni söy­ler­ken; Er­ge­ne­kon­cu­la­ra gös­te­ri­len dik­ka­tin Tür­ki­ye’de­ki bü­tün sa­nık­la­ra teş­mil edil­me­si­ni is­te­yen te­men­ni­ler de dil­len­di­ri­li­yor. An­cak ba­zı sa­nık­la­rın, me­se­la Tuğ­rul Tür­keş’in, da­vay­la il­gi­si ol­ma­yan özel ha­ya­tı­nı teş­hir eden te­le­fon ka­yıt­la­rı­nın ba­sı­na ak­set­me­si, bu dik­ka­tin so­ruş­tur­ma­nın her saf­ha­sın­da ya­şan­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. El­bet­te so­ruş­tur­ma­yı ya­pan­la­ra hak­sız­lık et­me­mek için geç­miş­le mu­ka­ye­se ede­rek müs­pet ge­liş­me­le­ri vur­gu­la­mak la­zım. La­kin hak­sız­lık hak­sız­lık­tır ve her ha­lü­kar­da kar­şı çık­mak ge­re­kir. Er­ge­ne­kon­cu­la­ra at­fe­di­len suç­lar doğ­ruy­sa, bu gü­ru­hun kin ve hu­su­met­ten iba­ret Pan­do­ra’nın ku­tu­su­nu aç­tı­ğı söy­le­ne­bi­lir bel­ki. Ma­ma­fih Me­şa Se­li­mo­viç’in Der­viş ve Ölüm ad­lı ese­rin­de an­lat­tı­ğı üze­re, kin ve in­ti­kam duy­gu­la­rı­nın maz­lum­la­rı za­lim­leş­tir­me­si ve düş­ma­nı­na ben­zet­me­si ih­ti­mal dâ­hi­lin­de. Bu yüz­den da­va ve so­ruş­tur­ma zar­fın­da, me­se­le­nin bu yö­nü­nü de ih­mal et­me­yen bir ba­kış açı­sı­na ih­ti­yaç var. Ka­mu­oyu­nun ve hu­kuk ca­mi­ası­nın bu ol­gun­lu­ğu gös­ter­me­si, Er­ge­ne­kon­cu zih­ni­ye­ti mah­ke­me­nin mah­kum et­me­si­nin öte­sin­de si­ya­si ve kül­tü­rel alan­da bir mah­ku­mi­ye­te ta­şı­ya­cak­tır.
Er­ge­ne­kon­cu zih­ni­ye­tin yar­gı­lan­ma­sı, mah­kum edil­me­si ve tas­fi­ye­si mah­ke­me­nin fa­ali­yet ala­nı­nı aşı­yor. Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­nün yar­gı­lan­ma­sın­da yar­gı üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma yo­lun­da iler­ler­ken, ya­sa­ma ve yü­rüt­me baş­ta ol­mak üze­re top­lu­mun ge­ri ka­la­nı­nın üze­ri­ne dü­şe­ni ya­pıp yap­ma­dı­ğı tar­tış­ma­lı. Bu­ra­da ida­re­nin, ya­ni Er­ge­ne­kon’un için­de ör­güt­len­me­ye ça­lış­tı­ğı ku­rum­la­rın ve özel­lik­le de si­ya­set ku­ru­mu­nun yap­ma­sı ge­re­ken­le­rin al­tı çi­zil­me­li. Zi­ra ida­ri so­ruş­tur­ma, tas­fi­ye, ye­ni­den ya­pı­lan­may­la be­ra­ber, si­ya­si bir so­ruş­tur­ma ve ira­de ek­sik­li­ği his­se­di­li­yor. Bu du­rum­da mah­ke­me­den, ya­sa­ma ve yü­rüt­me­nin yü­kü­nü de üst­len­me­si bek­le­ni­yor. Bu bek­len­ti ise, mah­ke­me­nin yü­kü­nü art­tı­rı­yor. Er­ge­ne­kon id­di­ana­me­si iş­te bu yük kar­şı­sın­da, bek­len­ti­le­re ce­vap ver­mek ye­ri­ne ger­çek­çi bir ze­min­de kal­mak ira­de­si­ni tem­sil edi­yor. Bir yan­dan da­va, di­ğer yan­dan da so­ruş­tur­ma ve ope­ras­yon­lar de­vam eder­ken; id­di­ana­me­ye ek ye­ni id­di­ana­me­le­rin çık­ma­sı da ka­çı­nıl­maz gö­rü­nü­yor.
Da­va­ya baş­lan­mış ol­sa da, Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­nün hâ­lâ bü­yük bir kıs­mı­nın id­di­ana­me kap­sa­mı­na gir­me­di­ği bi­li­ni­yor. Sa­de­ce çok­ça bah­se­di­len “Bir nu­ma­ra” de­ğil, ör­güt şe­ma­sın­da­ki bir­çok ana bi­rim de he­nüz çö­zül­müş de­ğil. Üs­te­lik Er­ge­ne­kon, Özel Harp Da­ire­si’nin si­vil ka­na­dı­nı da içi­ne alan bir ya­pı­lan­may­sa, bir­kaç yüz bin ki­şi­den bah­set­me­miz ge­re­ki­yor. Da­va iler­le­dik­çe, ko­nu­nun de­rin­li­ği an­la­şı­la­cak. Fa­kat şim­di üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­yan ku­rum­lar, o za­man na­sıl ini­si­ya­tif ala­bi­le­cek­ler doğ­ru­su me­rak ko­nu­su. Çün­kü Özel Harp Da­ire­si’nin kal­dı­rıl­dı­ğı söy­le­nen si­vil aya­ğı­nın şim­di­ki du­ru­mu net de­ğil ve üs­te­lik bu si­vil aya­ğı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin or­du için­de­ki ba­zı ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı Ta­raf ga­ze­te­si ma­ri­fe­tiy­le ka­mu­oyu­na mal ol­muş du­rum­da. Sav­cı­lık ve mah­ke­me muh­te­me­len me­se­le­nin bu yö­nü­ne vâ­kıf ol­muş ol­ma­lı ki, özen­li adım­lar atı­yor­lar. Bu­na rağ­men da­va­nın ve so­ruş­tur­ma­nın iler­le­yen saf­ha­la­rın­da si­ya­si den­ge­le­ri sar­sa­cak bil­gi, bel­ge ve şa­hit­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Bu teh­li­ke­ye kar­şın, dev­let ku­rum­la­rı­nın ini­si­ya­tif al­ma­ma­sı­nın se­bep­le­ri üze­rin­de du­rul­ma­lı. Bu ko­nu­da Er­ge­ne­kon’un ve Özel Harp Da­ire­si’nin tas­fi­ye­si­ni amaç­la­yan bir dev­let po­li­ti­ka­sı ge­liş­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, Er­ge­ne­kon­cu­la­rın se­bep ola­ca­ğı ka­za­la­ra ha­zır­lık­lı ol­mak ge­rek. Bu nok­ta­da PKK üze­rin­de mu­ta­ba­kat sağ­la­ma­ya ça­lı­şan dev­let ku­rum­la­rı­nın Er­ge­ne­kon ko­nu­sun­da da mu­ta­ba­kat sağ­la­ma­la­rı kuv­vet­li bir ih­ti­mal ola­rak bu­ra­ya kay­de­dil­me­li
Da­va­nın baş­la­ma­sıy­la ulu­sal­cı­la­rın Si­liv­ri’de boy gös­ter­me­si, mah­ke­me sa­lo­nu­nun kü­çük­lü­ğü yü­zün­den ya­şa­nan ger­gin­lik ve ki­mi med­ya grup­la­rı­nın da­va aley­hin­de­ki ya­zı­la­rı ge­nel ha­va­yı de­ğiş­ti­re­me­di. Ka­muo­yu, Er­ge­ne­kon da­va­sı­nı cid­di­ye alı­yor ve ta­kip edi­yor. CHP’nin bir he­yet oluş­tu­ra­rak da­va­yı et­ki­le­mek is­te­me­si ve De­niz Bay­kal’ın “Ben de avu­ka­tım” ifa­de­si, par­ti­yi ile­ri­de al­tın­dan kal­ka­ma­ya­ca­ğı bir he­sap­laş­ma­ya doğ­ru sü­rük­lü­yor. CHP’nin bu gay­ret­keş­li­ği, sa­nı­la­nın ak­si­ne da­va­yı su­lan­dı­rıp sa­nık­la­rın üze­ri­ne si­ya­si bir şem­si­ye sun­mu­yor. Tam ak­si­ne ör­güt ve da­va da­ha çok cid­di­ye alı­nı­yor.
Er­ge­ne­kon­cu­la­rın da­va­yı kul­la­na­rak tez­le­ri­ni an­lat­mak ve böy­le­ce me­se­le­yi suç­la­rın dı­şın­da si­ya­si bir ala­na ta­şı­ma gay­ret­le­ri de ne­ti­ce ver­mi­yor. Da­va­nın ya­rat­tı­ğı sar­sın­tı, Su­sur­luk skan­da­lın­da ve 28 Şu­bat re­za­le­tin­de rol alan­la­rın iti­raf­la­rıy­la ye­ni veç­he­ler ka­za­nı­yor. Bu ve­si­ley­le es­ki def­ter­ler de ara­la­nı­yor. Bu iti­raf ve def­ter­ler­den sa­çı­lan me­la­net­ler, Tür­ki­ye’nin de­mok­ra­tik bir hu­kuk dev­le­ti ve AB üye­si bi­rin­ci sı­nıf bir dev­let ol­mak is­ti­yor­sa, ka­ça­ma­ya­ca­ğı bir he­sap­laş­ma­yı da göz­ler önü­ne seri­yor. Bu he­sap­laş­ma sâ­ri bir hal ya­ra­tı­yor... PKK saf­la­rın­da da ka­ran­lık iliş­ki­ler et­ra­fın­da sar­sı­cı id­dia­lar bir­bi­ri ar­dı­na or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı. Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın baş­la­dı­ğı gün­ler­de, PKK’nın Ak­tü­tün bas­kı­nı ve Öca­lan’a fi­zi­kî sal­dı­rı ol­du­ğu id­di­asıy­la baş­la­yan DTP üze­rin­den yü­rü­tü­len ger­gin­lik, ka­mu­oyun­da ba­zen Kürt me­se­le­si­nin de üze­ri­ni ör­te­cek şüp­he­le­ri art­tı­rı­yor.
Er­ge­ne­kon da­va­sı, du­ruş­ma­la­rıy­la gün­de­mi belirlemeye de­vam ede­cek gi­bi gö­rü­nü­yor. Bu sü­reç­te, da­va­yı su­lan­dır­ma­ya ça­lı­şan­la­rın ta­kip edil­me­si, Tür­ki­ye’de de­mok­ra­tik­leş­me­nin önün­de­ki en­gel­le­ri gör­me­mi­zi sağ­la­ya­cak­tır. Da­va­nın ne­ti­ce­si, sa­de­ce mah­ke­me­de olup bi­ten­ler­le de­ğil, si­ya­set ku­ru­mu­nun ve ka­mu­oyu­nun ira­de­siy­le de ge­li­şe­cek­tir. Er­ge­ne­kon zih­ni­ye­ti an­cak yar­gı­nın ya­nın­da ya­sa­ma ve yü­rüt­me­nin de kat­kı­sıy­la ber­ta­raf edi­le­bi­lir. Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin’in iş­ken­cey­le öl­dü­rü­len En­gin Ce­ber’in ai­le­sin­den dev­let adı­na özür di­le­me­si gi­bi si­ya­si jest­ler, Er­ge­ne­kon­cu zih­ni­ye­tin ya­şa­dı­ğı ba­tak­lı­ğı ku­rut­ma yö­nün­de atıl­mış önem­li adım­lar­dır.

Paylaş Tavsiye Et
Türkiye Siyaset
DİĞER YAZILAR