Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2008) > Türkiye Siyaset > Ergenekon’da Ağustos hasadı
Türkiye Siyaset
Ergenekon’da Ağustos hasadı
Murat Yılmaz
ER­GE­NE­KON da­va­sı, id­di­ana­me­nin ka­bu­lüy­le be­ra­ber gün­de­min ana ko­nu­su ha­li­ne gel­di. Son­ba­har­da­ki du­ruş­ma ta­ri­hin­de ya­şa­na­cak bağ bo­zu­mu­nun bü­yük­lü­ğü şim­di­den bi­li­ne­me­se de, da­va­nın yaz ha­sa­dı ümit va­at edi­yor. İd­di­a­na­me­de yer alan bil­gi­ler, med­ya­ya ak­set­me­ye baş­la­dı. Özel­lik­le ek­ler­de yer alan bil­gi­le­rin de ka­mu­oyu­na mal ol­ma­sıy­la be­ra­ber, yaz gün­le­ri­nin sı­ca­ğın­da cid­di bir bil­gi sa­ğa­na­ğı ya­şan­dı. Di­ğer yan­dan id­di­ana­me­nin he­nüz ta­mam­lan­ma­mış ol­ma­sı ve so­ruş­tur­ma­nın de­vam et­me­si, Er­ge­ne­kon’da kü­çük­ten bü­yü­ğe gi­di­le­bi­lir umu­du­nu ya­ra­tı­yor. Jİ­TEM de­yin­ce ak­la Ve­li Kü­çük’ten son­ra ge­len isim olan emek­li Al­bay Arif Do­ğan’ın gö­zal­tı­na alı­na­rak tu­tuk­lan­ma­sı, Tür­ki­ye’yi ya­kın ta­ri­hiy­le he­sap­laş­ma­ya gö­tü­rü­yor.
Yi­ne Su­sur­luk skan­da­lı­nın baş ak­tör­le­rin­den es­ki Özel Ha­re­kât Da­ire­si Baş­ka­nı İb­ra­him Şa­hin’in vak­tiy­le ken­di­sin­den eği­tim al­dı­ğı­nı if­şa et­ti­ği Er­ge­ne­kon’un ki­lit sa­nık­la­rın­dan emek­li Yüz­ba­şı Mu­zaf­fer Te­kin’e sa­hip çık­ma­sı ha­fı­za­la­rı ta­ze­le­di. Er­ge­ne­kon­cu­la­rın, müf­lis tüc­ca­rın es­ki def­ter­le­ri ka­rış­tır­ma­sı gi­bi, 28 Şu­bat sü­re­cin­de kul­lan­dık­la­rı birta­kım fi­gür­le­ri ye­ni­den te­da­vü­le sok­ma­ya ça­lış­tı­ğı da an­la­şı­lı­yor. Trans­sek­sü­el Si­si’nin “Cum­hu­ri­yet Ka­dın­la­rı” de­fi­le­siy­le ka­muo­yu oluş­tur­ma ça­ba­sı­nın ya­nın­da, sah­te şeyh Ali Kal­kan­cı’nın gün­de­me ge­ti­ril­me ça­ba­sı da ba­sın­da de­şif­re edil­di. İn­cil’de yer alan “Es­ki gü­nah­la­rın göl­ge­si uzun olur” ifa­de­si bu­ra­da da hük­mü­nü ic­ra edi­yor.
Da­nış­tay bas­kı­nı, Hrant Dink’in kat­le­dil­me­si ve Ma­lat­ya’da­ki Zir­ve Ya­yı­ne­vikat­li­amı­nın Er­ge­ne­kon’la iliş­ki­len­di­ril­me­si da­va dos­ya­la­rı­na da gir­di. Mis­yo­ner­ler hak­kın­da Ege or­du­su is­tih­ba­ra­tı­nın ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da bah­si ge­çen yer ve isim­le­re yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rın art­ma­sı ar­tık ka­mu­oyu­nu şa­şır­ta­cak bil­gi­ler sı­nı­fın­dan çık­tı. Bu ge­liş­me­ler ya­şan­dık­ça Er­ge­ne­kon’un gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­nin ya­nın­da yar­gı­ya da ne öl­çü­de sız­dı­ğı­nı şa­şır­tı­cı bil­gi, bel­ge ve iliş­ki­ler­le gör­me­ye baş­lı­yo­ruz. Bu bağ­lam­da Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Fah­ri Ka­sır­ga’nın, gö­rev­den alın­dık­tan son­ra Ve­li Kü­çük ve Or­ge­ne­ral Hur­şit To­lon ile ya­kın iliş­ki­le­ri­nin mey­da­na çık­ma­sı ma­ni­dar.
Ke­za YAR­SAV Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Emi­na­ğa­oğul­la­rı et­ra­fın­da ge­li­şen tar­tış­ma­la­rın da not edil­me­si ge­re­ki­yor. Son ola­rak bu tab­lo­ya, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­ve­ki­li Os­man Pak­süt’ün eşi Fer­da Pak­süt’ün, Er­ge­ne­kon’un ka­çak sa­nık­la­rın­dan AK Par­ti es­ki mil­let­ve­ki­li Tur­han Çö­mez ile AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma da­va­sıy­la il­gi­li ko­nuş­ma­la­rı ne­de­niy­le şüp­he­li sı­fa­tıy­la so­ruş­tur­ma­ya dâ­hil edil­me­si­ni ek­le­me­li­yiz.
Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın ya­rat­tı­ğı ku­tup­laş­ma, bir­çok ke­si­min için­de de cid­di ay­rış­ma ve tah­ri­bat ya­rat­mış du­rum­da. Bu ge­liş­me­nin en dra­ma­tik et­ki­le­ri Türk ve Kürt so­lun­da ya­şan­dı. CHP ve İş­çi Par­ti­si dı­şın­da yer alan sos­ya­list ha­re­ke­tin git­tik­çe mar­ji­nal­le­şen ve ger­çek­lik­ten ko­pan ha­le­ti ru­hi­ye­si, Er­ge­ne­kon da­va­sı kar­şı­sın­da üçün­cü yol ara­yı­şı­na gir­me­le­riy­le ta­ma­men if­las et­ti. Sos­ya­list so­lun, Bi­ri­kim der­gi­si­nin ifa­de­siy­le se­çim boz­gun­la­rın­dan son­ra, ar­tık gi­de­rek bir za­ti­yet ol­ma vas­fı­nı kay­bet­ti­ği gö­rü­lü­yor. He­le sol kö­ken­li an­cak li­be­ral de­mok­ra­si­yi haz­met­miş Ta­raf ga­ze­te­si­nin var­lı­ğı, sos­ya­list so­lun nob­ran­lı­ğı­nı da­ha da net­leş­ti­ri­yor.
Kürt so­lu, ya­ni esas iti­ba­rıy­la DTP ve PKK’ya ya­kın çev­re­le­rin du­ru­mu da, bu ba­kım­dan bir kı­rıl­ma­ya işa­ret edi­yor. DTP için­de Ah­met Türk’ün ön­cü­lü­ğü­nü yap­tı­ğı ger­çek­çi ve uz­laş­ma­cı ka­nat, ar­tık şid­de­ti des­tek­le­yen ka­na­da kar­şı da­ha açık ta­vır ala­bi­li­yor. Er­ge­ne­kon­cu­lar ile PKK çiz­gi­sin­de­ki şa­hin­le­rin iliş­ki­le­ri hak­kın­daki şa­i­be­le­rin bu ka­dar net di­le ge­ti­ril­me­si de şid­det ta­raf­tar­la­rı­nı kö­şe­ye sı­kış­tı­rı­yor. Er­ge­ne­kon ve PKK’nın ay­nı an­da üze­ri­ne gi­dil­me­si­ne tep­ki amaç­lı ey­lem­le­rin de bir­bi­ri­ne ka­rış­ma­sı, ka­mu­oyu­nu bu ke­sim­le­ri be­ra­ber mah­kûm et­me­ye sevk edi­yor.
Bu tar­tış­ma­lar ya­şa­nır­ken, ila­hî bir te­sa­düf­le Dev-Sol ve son­ra­ki adıy­la DHKP-C’nin li­de­ri Dur­sun Ka­ra­taş’ın öl­me­si, so­lun şid­det­le iliş­ki­si ya­nın­da Ka­ra­taş’ın şah­sın­da bu ör­gü­tün şa­i­be­li ey­lem çiz­gi­si­ni de ha­tır­lat­tı. Öz­de­mir Sa­ban­cı ci­na­ye­tin­de Ab­dul­lah Çat­lı ve DHKP-C eki­bi­nin iş­bir­li­ği id­di­ala­rı ile Çat­lı’nın sol­da­ki mu­adi­li­nin Dev-Sol’un li­der­le­rin­den Pa­şa Gü­ven ve Dur­sun Ka­ra­taş ol­du­ğu id­di­ala­rı ye­ni­den gün­de­me gel­di.
Er­ge­ne­kon’da­ki önem­li ge­liş­me­ler­den bi­ri de, Es­ki­şe­hir’de­ki cep­ha­ne­lik ve bel­ge­ler­le anı­lan es­ki Özel Harp Bin­ba­şı­sı Fik­ret Emek’in Se­fer­ber­lik Tet­kik Ku­ru­lu ile iliş­ki­si­nin or­ta­ya çık­ma­sıy­dı. Bu ipu­cu üze­rin­den gi­di­le­bi­lir­se, Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü’nün çö­zül­me­si ve tas­fi­ye­si ko­lay­la­şa­bi­lir.
Geç­ti­ği­miz yıl ya­şa­nan Dağ­lı­ca’da­ki ta­bu­run PKK bas­kı­nı­na uğ­ra­ma­sı ha­di­se­si­nin de Er­ge­ne­kon dos­ya­sı­na gir­me­si önem­liy­di. Dağ­lı­ca bas­kı­nı hak­kın­da is­tih­ba­rat ol­ma­sı­na rağ­men ted­bir al­ma­yan üst dü­zey ko­mu­tan­la­ra so­ruş­tur­ma açıl­maz­ken, esir dü­şen as­ker­le­rin ağır it­ham­lar­la yar­gı­lan­ma­sı ka­mu­oyun­da tep­ki­ye ne­den ol­muş­tu. An­cak Dağ­lı­ca Ta­bur Ko­mu­ta­nı Yar­bay Onur Di­rik’in Er­ge­ne­kon’un ba­yan sa­nık­la­rın­dan bi­ri­ne, bir­li­ği­nin ko­nu­mu­nu gös­te­ren fo­toğ­raf­lar ve ba­zı ma­il grup­la­rı­na da Ve­li Kü­çük’ü des­tek­le­yen me­saj­lar gön­der­di­ği id­di­ala­rı geç­ti­ği­miz ay­lar­da Ta­raf’ta ya­yın­lan­dı. Bu bil­gi­le­rin Er­ge­ne­kon dos­ya­sı­na dâ­hil edil­me­si Dağ­lı­ca da­va­sı­nı ye­ni bir mec­ra­ya sok­tu. Dağ­lı­ca bas­kı­nı, Ku­zey Irak ha­re­kât­la­rı ön­ce­sin­de, Da­nış­tay bas­kı­nı ka­dar önem­li bir kı­rıl­ma nok­ta­sı ola­rak ta­ri­he geç­ti.
So­ruş­tur­ma iler­le­dik­çe birta­kım baş­ka emek­li as­ker­le­rin is­mi de da­ha çok du­yul­ma­ya baş­lan­dı. Bun­lar­dan en kay­da de­ğe­r isim olan Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı’ndan emek­li Or­ge­ne­ral Hik­met Kök­sal’ın, asa­yiş böl­ge ko­mu­tan­lı­ğın­dan iti­ba­ren Ve­li Kü­çük ile iliş­ki­si­nin ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor. Kök­sal, 28 Şu­bat sü­re­cin­de Çe­vik Bir ka­dar ön pla­na çık­ma­sa da, Sin­can’da tank yü­rüt­mek gi­bi “ey­lem ko­yan” bir isim. Hat­ta 28 Şu­bat’ın ba­şa­rı­lı ol­ma­sı ha­lin­de, Kök­sal’ın cum­hur­baş­ka­nı ola­ca­ğı ifa­de edi­li­yor. Kont­rge­ril­la­nın en az te­rö­rizm ka­dar en­te­lek­tü­el bir iş ol­du­ğu­nu söy­le­yen ve kont­rge­ril­la har­bi­nin ki­ta­bı­nı ya­za­cak ka­dar ko­nu­ya vâ­kıf olan Kök­sal’ın bu ka­dar za­man ar­ka plan­da ka­la­rak ko­run­ma­sı da dik­kat çe­ki­ci. Kök­sal, Teş­ki­lat-ı Mah­su­sa’nın ilk ör­güt­len­di­ği, Ya­kup Ce­mil ve De­li Ha­lid Pa­şa gi­bi kri­tik isim­le­rin gö­rev yap­tı­ğı Art­vin Me­lo Hu­dut Ta­bu­ru’nun mev­zi­len­di­ği köy­den bir ba­ba­nın oğ­lu. Bu da me­se­le­yi da­ha il­ginç ha­le ge­ti­ri­yor.
Yük­sek As­ke­ri Şu­ra’nın Ağus­tos top­lan­tı­sı­nın bek­len­ti­le­rin ak­si­ne sa­kin geç­me­si ve Şu­ra’dan ih­raç ka­ra­rı çık­ma­ma­sı da dik­kat çe­ki­ciy­di. Ko­nu­yu sa­de­ce ir­ti­cai fa­ali­yet­ler­le iliş­ki­li dü­şün­mek ek­sik ola­cak­tır. Böy­le bir yo­lun açıl­ma­sı ha­lin­de Er­ge­ne­kon da­va­sın­da is­mi ge­çen mu­vaz­zaf as­ker­le­rin ko­nu­mu­nun da tar­tış­ma ko­nu­su ol­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dı. Or­du­nun bü­yük bir bü­rok­ra­tik ku­rum ola­rak bu me­se­le­de açık­ça ta­raf ol­mak is­te­me­di­ği ve ağır dav­ran­ma­yı ter­cih et­ti­ği an­la­şı­lı­yor. An­cak is­mi ge­çen ki­şi­le­rin yak­la­şık yir­mi yıl­dır, bü­tün şi­kâ­yet­le­re rağ­men ce­za al­ma­ma­sı ve tas­fi­ye edil­me­me­si, or­du­yu yıp­ra­tan bir sü­re­ce dö­nü­şü­yor. Or­du­nun şim­di­lik zım­nen des­tek­le­di­ği Er­ge­ne­kon da­va­sın­da mu­vaz­zaf­lar­la il­gi­li ne ya­pa­ca­ğı önü­müz­de­ki dö­ne­min te­mel tar­tış­ma ko­nu­la­rın­dan bi­ri­ni teş­kil ede­cek­tir.

Paylaş Tavsiye Et
Türkiye Siyaset
DİĞER YAZILAR