Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Kapak > İsrail neyi hedefliyor?
Kapak
İsrail neyi hedefliyor?
Ali Aslan
İS­RA­İL’İN 27 Ara­lık’ta Gaz­ze’ye dü­zen­le­di­ği ve ilk anda 300’e yakın si­vi­lin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne, yüzlercesinin de ya­ra­lan­ma­sı­na se­bep olan sal­dı­rı­lar, 2006 ya­zın­da­ki Lüb­nan Sa­va­şı’ndan iti­ba­ren Or­ta­do­ğu’da ya­şa­nan en ge­niş çap­lı as­ke­rî ope­ras­yon ol­du. Ba­sın­da hâ­kim gö­rüş İs­ra­il’in Gaz­ze’den atı­lan Kas­sam fü­ze­le­ri­ne mi­sil­le­me yap­mak ve ül­ke­nin gü­ne­yin­de sü­kû­ne­ti sağ­la­mak ama­cıy­la bu sal­dı­rı­la­rı dü­zen­le­di­ği yö­nün­de. 19 Ara­lık’ta altı aylık ateş­ke­sin so­na ermesinin ardından Hamas’ın bölgeye 100’e yakın roket ve havan topu atması da İs­ra­il’in bu çap­ta bir as­ke­rî ope­ras­yo­na gi­riş­me­si­ne tat­min edi­ci bir açık­la­ma sun­mu­yor.
İs­ra­il böl­ge­de­ki çı­kar­la­rı­nı ko­ru­mak ve var­lı­ğı­nı sür­dür­mek için ulus­la­ra­ra­sı sis­te­min bü­yük güç­le­ri­nin des­te­ği­ni al­mak ve bu güç­le­rin böl­ge­ye yö­ne­lik po­li­ti­ka­la­rı­nı yön­len­dir­mek zo­run­da. Gü­nü­müz­de ulus­la­ra­ra­sı sis­te­min en önem­li ak­tö­rü şüp­he­siz ki ABD. Ve ABD’de sekiz yıl­lık Cum­hu­ri­yet­çi Bush dö­ne­min­den ye­ni bir dö­ne­me ge­çiş söz ko­nu­su. Ye­ni dö­ne­min İs­ra­il ile iliş­ki­ler açı­sın­dan ne ge­ti­re­ce­ği be­lir­siz­lik arz edi­yor. Bush dö­ne­min­de gi­ri­şi­len Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si’nin ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­lan­ma­sı ve bu­nun ül­ke­ye yük­le­di­ği eko­no­mik, as­ke­rî ve pres­tij ka­yıp­la­rı, pro­je­de kat­kı­sı ol­du­ğu dü­şü­nü­len İs­ra­il ile iliş­ki­le­rin sor­gu­lan­ma­sı­na se­bep ol­muş­tu. Özel­lik­le Step­hen Walt ve John Me­ars­hei­mer gi­bi Ame­ri­kan aka­de­mi­si­nin ön­de ge­len fi­gür­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı tar­tış­ma­da İs­ra­il’e ko­şul­suz ve­ri­len des­te­ğin Ame­ri­kan çı­kar­la­rı­nı ze­de­le­di­ği ve ger­çek­çi bir pers­pek­ti­fe da­yan­ma­dı­ğı öne sü­rül­müş­tü. Bu­na ek ola­rak Oba­ma’nın “Ge­re­kir­se İran’la ve di­ğer mu­ha­lif grup­lar­la ma­sa­ya otu­ru­ruz” şek­lin­de­ki me­saj­la­rı İs­ra­il’in en­di­şe­le­ri­ni had saf­ha­ya çek­me­ye yet­miş­ti.
İs­ra­il ve ABD’de­ki İs­ra­il lo­bi­si, Ame­ri­kan med­ya ve top­lu­mun­da İs­ra­il aley­hin­de iş­le­yen psi­ko­lo­jik or­ta­mı dö­nüş­tür­mek ve ye­ni yö­ne­ti­me nü­fuz et­mek için üç stra­te­ji ge­liş­tir­di. Bi­rin­ci­si, se­çim sü­re­cin­de Oba­ma üze­rin­de bas­kı ku­ra­rak onu söy­lem dü­ze­yin­de İs­ra­il’e yak­laş­tır­mak­tı. Müs­lü­man geç­mi­şi, an­ti­se­mi­tik şa­hıs­lar­la iliş­ki­le­ri vs. vur­gu­la­na­rak Oba­ma İs­ra­il’e yö­ne­lik po­zi­tif me­saj­lar ver­me­ye ve so­mut adım­lar at­ma­ya zor­lan­dı. İkin­ci­si, Oba­ma’nın ka­bi­ne­si­nin olu­şu­mu­nu et­ki­le­mek­ti. Ekip­te­ki di­ğer “gü­ve­ni­lir” isim­ler bir ke­na­ra, İs­ra­il’e ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Hil­lary Clin­ton’ın dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­na ge­ti­ril­me­si bu ça­ba­nın açık bir so­nu­cu. Üçüncüsü, Oba­ma’nın gö­re­vi dev­ra­la­ca­ğı 20 Ocak ön­ce­sin­de Ame­ri­ka’ya İs­ra­il’in çı­kar­la­rı­na uy­gun ha­re­ket ede­cek böl­ge­sel şart­la­rı ha­zır­la­maktı. İs­ra­il’in son sal­dı­rı­sı­nın ar­ka­sın­da­ki ana ne­den de tam ola­rak bu: İs­ra­il aley­hi­ne Or­ta­do­ğu’da şe­kil­le­ne­cek her­han­gi bir “de­ği­şim” or­ta­mı­nı ön­ce­den ber­ta­raf et­mek. Ay­rın­tı­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da İs­ra­il’in pla­nı, Ha­mas’ı da­ha sert adım­lar at­ma­ya zor­la­mayı, bu­ra­dan Lüb­nan’da­ki si­ya­si sü­re­ci is­tik­rar­sız­laş­tır­ma­yı ve bir ile­ri­ki adım­da da İran se­çim­le­ri­ni et­ki­le­ye­rek bu ül­ke­yi da­ha sert ve nük­le­er si­lah­lar ko­nu­sun­da uz­laş­maz bir çiz­gi­ye çek­me­yi kap­sı­yor. Böy­le­ce Oba­ma, kar­şı­sın­da ko­nu­şa­bi­le­ce­ği mu­ha­tap bu­la­ma­ya­cak, iş­bir­li­ği ve dip­lo­ma­si söy­le­mi­ni bir ke­na­ra bı­ra­kıp gü­ven­lik­çi bir söy­le­me ka­ya­rak İs­ra­il kar­şı­tı mu­ha­le­fe­tin odak nok­ta­sı İran’a kar­şı as­ke­rî bir ope­ras­yon se­çe­ne­ği­ni gö­ze al­mak zo­run­da ka­la­cak. Özet­le, İs­ra­il’in he­sap­la­rı tu­tar­sa, Or­ta­do­ğu’da Bush dö­ne­min­de ne­re­de kalındıysa, ora­dan de­vam edilecek ve do­la­yı­sıy­la Oba­ma’nın se­çim sü­re­cin­de mer­ke­ze oturt­tu­ğu ve se­çi­mi ka­zan­ma­sın­da en bü­yük pa­ya sa­hip “de­ği­şim” söy­le­mi bo­şa çı­ka­rıl­mış ola­cak. İs­ra­il’in Oba­ma’ya ve böl­ge ba­rış ve is­tik­ra­rı­na kar­şı gi­riş­ti­ği komp­lo­nun tu­tup tut­ma­ya­ca­ğı­nı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz.

Paylaş Tavsiye Et