Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Dosya > SİYAH BAŞKANLI BEYAZ ABD
Dosya
SİYAH BAŞKANLI BEYAZ ABD
Si­yah Baş­kan Oba­ma, Be­yaz Ame­ri­ka’ya kü­re­sel sis­tem­de ye­ni­den iti­bar ka­zan­dı­ra­bi­le­cek mi?
11 Ey­lül ola­yın­dan kı­sa bir sü­re son­ra (2001 son­la­rı ve 2002 ba­har ay­la­rın­da) ba­zı te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­na ve der­gi­le­re ko­nu­şan Prof. Ah­met Da­vu­toğ­lu, ge­le­cek on yıl­da­ki bek­len­ti­le­ri­ni şöy­le özet­li­yor­du: Tek kü­re­sel/he­ge­mo­nik güç olan ABD’nin onu­ru kı­rıl­dı. Bu­nun te­la­fi­si için Ame­ri­ka’nın ge­niş çap­lı bir ope­ras­yon yap­ma­sı la­zım. Bu ope­ras­yon­da di­ğer bü­yük güç­ler ile ope­ras­yon­dan olum­suz et­ki­len­me­yen böl­ge­sel güç­ler, ABD’yi des­tek­le­ye­rek onu te­sel­li ede­cek­ler­dir. (Af­ga­nis­tan ope­ras­yo­nun­da ABD et­ra­fın­da olu­şan kü­re­sel it­ti­fa­kı ha­tır­la­ya­lım!)
İkin­ci adım­da, ABD ilk ope­ras­yon­da­ki des­tek­ten ala­ca­ğı ce­sa­ret­le da­ha bü­yük bir ope­ras­yo­na kal­kı­şa­cak, fa­kat bu se­fer bü­yük güç­ler­le ba­zı önem­li böl­ge­sel güç­ler ge­ri çe­ki­le­cek ve ken­di mil­li çı­kar­la­rı­nın der­di­ne dü­şe­cek­ler­dir. (Irak iş­ga­lin­de ge­rek AB ve Rus­ya gi­bi kü­re­sel güç­le­rin ge­rek­se Tür­ki­ye’nin tu­tum­la­rı­nı ha­tır­la­ya­lım!)
ABD bu­na rağ­men ope­ras­yon­da di­re­ne­cek, fa­kat ulus­la­ra­ra­sı sis­tem için­de gi­de­rek yal­nız­la­şa­cak ve dün­ya üze­rin­de­ki po­pü­ler­li­ği aza­la­cak­tır. Her yer­de bü­yük bir Ame­ri­kan an­ti­pa­ti­si gö­re­ce­ğiz. Üçün­cü ev­re­de ABD bu yal­nız­lık ve an­ti­pa­ti­yi or­ta­dan kal­dır­mak için, in­sa­ni ba­kım­dan dış­la­yı­cı ol­ma­yan bir si­ya­set ta­kip et­mek zo­run­da ka­la­cak­tır. Bu­nu an­cak zen­ci bir baş­kan ile ba­şa­ra­bi­lir. (Kü­re­sel Bu­na­lım)
Ali As­lan, Oba­ma’lı ABD’nin Tür­ki­ye’nin “mer­kez ül­ke” ko­nu­mu­na alış­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­ler­ken, Me­sut Öz­can an­cak va­at­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek Irak’tan za­ma­nın­da çe­ki­len ve Fi­lis­tin so­ru­nu­nun çö­zü­mün­de ka­rar­lı bir ta­vır ser­gi­le­ye­bi­len bir ABD baş­ka­nı­nın Or­ta­do­ğu’da say­gın­lık ka­za­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor.
ABD-AB iliş­ki­le­ri­ni ir­de­le­yen Mu­zaf­fer Şe­nel, Av­ru­pa’ya nük­le­er gü­cü üze­rin­den bas­kı ya­pan ABD’nin çir­kin yü­zü­nü Oba­ma’nın de­ğiş­tir­mek­ten zi­ya­de gü­zel­leş­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı­nı vur­gu­lu­yor. Nuh Yıl­maz ise ABD’nin, ener­ji kay­nak­la­rı­na uzan­ma­da Rus­ya, İran ve Çin’i saf dı­şı et­me; Pa­kis­tan ile Hin­dis­tan’ı da bir­bir­le­riy­le den­ge­le­me pe­şin­de ola­ca­ğı­nı ile­ri sü­rü­yor.
ABD’nin tek ku­tup­lu dün­ya mo­de­li­ne Rus­ya’nın di­ren­di­ği­ni be­lir­ten Vü­gar İman­bey­li, Rus-Ame­ri­kan iliş­ki­le­rin­de kök­lü bir dö­nü­şüm bek­li­yor. Ha­san Kö­se­ba­la­ban ise kü­re­sel fi­nans kri­zi­nin, bu­gü­ne ka­dar ABD’nin kar­şı­sı­na çık­mak­tan ti­tiz­lik­le ka­çı­nan Çin’i, he­ge­mo­nik ara­yış­la­ra ite­bi­le­ce­ği­ni ön­gö­rü­yor. Ah­met Ka­vas ay­nı bağ­lam­da ABD-Af­ri­ka, Eb­ru Afat da ABD-La­tin Ame­ri­ka iliş­ki­le­ri­ne ışık tu­tu­yor. Ömer Fa­ruk Gü­ler ise kla­sik Ame­ri­kan de­ğer­le­ri­nin aşın­dı­ğı­nı, iti­ba­rı­nı yük­selt­mek is­ti­yor­sa şa­yet, ABD’nin as­ke­rî gü­cü­nü ide­olo­jik amaç­lı kul­lan­ma­ma­yı öğ­ren­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.

Paylaş Tavsiye Et