Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Dünya Siyaset > Atina ayaklanması
Dünya Siyaset
Atina ayaklanması
 
 
 
Stelyo Berberakis
NTV ve Sabah gazetesi Atina muhabiri
Yu­na­nis­tan’da Ara­lık ayın­da pat­lak ve­ren şid­det olay­la­rı, 15 ya­şın­da­ki bir gen­cin po­lis kur­şu­nuy­la öl­dü­rül­me­siy­le baş­la­mış ola­bi­lir. An­cak bu ci­na­yet, kı­sa sü­re­de Yu­nan genç­li­ği­nin bi­rik­miş so­run­la­rı­na dik­kat çe­ke­bil­me­le­ri için kul­la­na­cak­la­rı iyi bir “fır­sat”a dö­nüş­tü. Evet, te­ti­ği çek­me gaf­le­tin­de bu­lu­nan po­li­sin -kur­şu­nu sek­miş da­hi ol­sa- bir gen­ci öl­dür­me­si, po­lis kuv­vet­le­ri ile ken­di­le­ri­ne “İk­ti­dar Kar­şıt­la­rı” adı­nı ve­ren mas­ke­li genç­ler ara­sın­da­ki eze­li çe­kiş­me­yi epey­ce alev­len­dir­di. Di­ğer yan­dan bu fır­sat­la yol­la­ra dö­kü­len genç­le­rin ezi­ci ço­ğun­lu­ğu, po­li­sin şid­det kul­lan­ma­sı­nı pro­tes­to eder­ken, as­lın­da ken­di so­run­la­rı­nı da hay­kır­ma im­ka­nı bul­du.
Eği­tim baş­ta ol­mak üze­re iş­siz­lik, dü­şük ma­aş­lar, ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı, sos­yal gü­ven­lik gi­bi va­him so­run­la­rı­nın hü­kü­met ta­ra­fın­dan ye­te­rin­ce cid­di­ye alın­ma­ma­sı, Yu­nan genç­li­ği­nin pat­la­ma­sı­na yol aç­tı. AB üye­le­ri ara­sın­da eği­ti­me ve sağ­lı­ğa en az har­ca­ma ya­pan ül­ke olan Yu­na­nis­tan’ın, NA­TO üye­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye ile bir­lik­te si­lah­lan­ma­ya en çok har­ca­ma ya­pan bir ül­ke ha­li­ne gel­me­si, eği­tim so­run­la­rı­nın kro­nik­leş­me­si­ne ne­den olu­yor. Hü­kü­me­tin ay­rı­ca “kü­re­sel ma­li kriz” ge­rek­çe­siy­le Yu­nan ban­ka­la­rı­na 28 mil­yar av­ro büt­çe ayır­dı­ğı­nı açık­la­ma­sı­nın, Yu­nan genç­li­ği­ni cid­di şe­kil­de tah­rik et­ti­ği de bir baş­ka ger­çek.
Ati­na ve di­ğer bü­yük kent­ler­de “ayak­lan­ma” ha­li­ne dö­nü­şen pro­tes­to gös­te­ri­le­ri sı­ra­sın­da mey­da­na ge­len şid­det olay­la­rı­nı da iki gru­ba ayır­mak ge­re­ki­yor: Po­li­si sü­rek­li he­def alan İk­ti­dar Kar­şıt­la­rı’nın ey­lem­le­ri ve öğ­ren­ci­le­rin pro­tes­to gös­te­ri­le­ri.
İk­ti­dar Kar­şıt­la­rı ezel­den be­ri her pro­tes­to gös­te­ri­sin­den son­ra yö­re­de­ki ma­ğa­za­la­rı, ban­ka­la­rı, oto ga­le­ri­le­ri­ni ve ya­ban­cı şir­ket­le­ri ya­kıp yık­ma ey­lem­le­ri­ne gi­ri­şi­yor; ken­di­le­ri­ni ön­le­me­ye ça­lı­şan po­lis kuv­vet­le­ri­ne mo­lo­tof kok­teyl­le­riy­le kar­şı­lık ve­ri­yor­du. Yi­ne öy­le ol­du. An­cak bu kez ken­di­le­ri­ni “hak­lı” gö­rü­yor­lar­dı. Çün­kü öl­dü­rü­len genç ken­di semt­le­ri olan Exar­hi­a’da, üs­te­lik de po­lis kur­şu­nuy­la vu­rul­muş­tu. İk­ti­dar Kar­şıt­la­rı’nın baş­lat­tık­la­rı şid­det olay­la­rı kar­şı­sın­da gü­ven­lik güç­le­ri­nin ilk gün­ler­de “pa­sif” kal­ma­sı ise po­li­sin, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın ve ge­nel ola­rak hü­kü­me­tin “mağ­du­ri­yet”in­den kay­nak­la­nı­yor.
Or­tao­kul, li­se ve üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin bu ci­na­ye­ti fır­sat bi­le­rek hem po­li­se tep­ki­le­ri­ni hem de ge­ri ka­lan so­run­la­rı­nı di­le ge­tir­mek için yol­la­ra dö­kül­me­le­ri, okul­la­rı­nı iş­gal et­me­le­ri ve gün­lük pro­tes­to ey­lem­le­ri ise hü­kü­me­ti ol­duk­ça zor du­rum­da bı­ra­kı­yor. Öğ­ren­ci­ler, ya­ka­la­dık­la­rı bu “iv­me”nin ya­vaş­la­ma­ma­sı için No­el ve Yıl­ba­şı yor­tu­la­rın­dan son­ra gün­lük pro­tes­to ey­lem­le­ri­ni sür­dür­me­ye ka­rar­lı gö­rü­nü­yor­lar.
İk­ti­dar­da­ki mu­ha­fa­za­kâr Ye­ni De­mok­ra­si Par­ti­si son olay­lar­dan son­ra, Yor­gos Pa­pan­dre­u’nun li­der­li­ğin­de­ki ana mu­ha­le­fet par­ti­si sos­ya­list PA­SOK kar­şı­sın­da ilk kez al­tı pu­an ge­ri­ye düş­tü. Bu ha­zin du­rumla yüz yüze kalan Kos­tas Ka­ra­man­lis hü­kü­me­ti­nin, genç­lik so­run­la­rı­nı çözmek için ne ya­pa­bi­le­ce­ği Yu­nan ka­mu­oyu­nun bir nu­ma­ra­lı gündemini oluş­tu­ru­yor.
 

Paylaş Tavsiye Et