Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Kapak > Ergenekon davasında kritik eşik
Kapak
Ergenekon davasında kritik eşik
Hakan Çağlar
ER­GE­NE­KON gün­de­min ana ko­nu­su ol­ma­ya de­vam edi­yor. So­ruş­tur­ma­nın onun­cu dal­ga­sı, kri­tik bir eşi­ği ifa­de et­ti­ği için en bü­yük dal­ga ve­ya tsu­na­mi ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı. Zi­ra “do­ku­nu­la­maz zan­ne­di­len­le­re” do­ku­nul­du; or­du için­de­ki cun­ta-ka­rar­gah ev­le­ri­nin lo­jis­tik iş­le­ri­ne ba­kan bir yar­ba­yın giz­le­di­ği bü­yük bir si­lah, bom­ba ve cep­ha­ne de­po­su ka­zı­la­rak açı­ğa çı­ka­rıl­dı; Su­sur­luk­çu Özel Ha­re­kat Dai­re Baş­ka­nı İb­ra­him Şa­hin, ben­ze­ri bir de­po, sui­kast plan­la­rı ve tim­le­riy­le be­ra­ber gö­zal­tı­na alın­dı.
Onun­cu dal­gay­la sav­cı­lık ve mah­ke­me, bu tür da­va­lar­da İtal­ya’da­ki “te­miz el­ler” da­va­sı­nın sav­cı­sı Di Pi­et­ro’nun zik­ret­ti­ği pren­si­bi ha­ya­ta ge­çir­di: Suç ör­güt­le­ri­nin ar­ka­sın­da yer alan ve do­ku­nul­maz zan­ne­di­len isim­le­re do­kun­mak. Bu, mü­ca­de­le edi­len ör­gü­tü mo­ral ola­rak çö­ker­te­cek kri­tik eşik­tir. Ni­te­kim Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü (ETÖ) da­va­sın­da ör­gü­tün si­ya­si ve lo­bi ka­na­dı­nın, da­ha ile­ri­ye git­me­nin ya­ra­ta­ca­ğı ka­os kor­ku­suy­la oluş­tur­du­ğu sa­vun­ma hat­tı böy­le­ce aşıl­mış ol­du.
Sa­vun­ma hat­tı aşıl­dı­ğın­da or­du ve yar­gı­nın üst ka­de­me­sin­den şid­det­li bir tep­ki ge­le­ce­ği­ni var­sa­yan ETÖ yi­ne de umut­luy­du. Ni­te­kim onun­cu dal­gay­la be­ra­ber, or­du ko­mu­ta ka­de­me­si ve Yar­gı­tay Baş­kan­lar Ku­ru­lu acil ola­rak top­lan­dı. Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu ba­sıl­dı­ğın­da ve on­lar­ca şe­hit ve­ril­di­ğin­de da­hi ta­ti­le ve golf oy­na­ma­ya de­vam eden ko­mu­ta ka­de­me­si, bü­tün plan­lan­mış fa­ali­yet­le­ri­ni ip­tal ede­rek Ge­nel­kur­may Ka­rar­ga­hı’nda uzun bir de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı yap­tı. Er­te­si gün Baş­ba­kan ve Cum­hur­baş­ka­nı ile gö­rü­şen Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ, “has­sa­si­yet”le­ri­ni bu ma­kam­la­ra ilet­ti. Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­kan’ın, Baş­buğ’un zi­ya­re­ti ön­ce­si ve son­ra­sı fa­ali­yet­le­ri bu has­sa­si­yet­le­rin dik­ka­te alın­dı­ğı id­di­ala­rı­nı gün­de­me ge­tir­di. Hat­ta onun­cu dal­ga­da gö­zal­tı­na alı­nan iki emek­li or­ge­ne­ra­lin tu­tuk­lan­ma­ma­sı, bu gö­rüş­me­nin et­ki­si­ne yo­rul­du ve bu da­va bu­ra­da du­rur pro­pa­gan­da­sı baş­la­dı. An­cak bu ge­liş­me­ler or­du­nun muh­tı­ra ver­me­si­ni bek­le­yen ETÖ’yü tat­min et­me­di. Ke­za Yar­gı­tay Baş­kan­lar Ku­ru­lu’nun top­lan­tı­nın ar­dın­dan her­han­gi bir açık­la­ma yap­ma­ma­sı ne­de­niy­le hü­kü­met­le yar­gı ara­sın­da ETÖ’nün ar­zu et­ti­ği tür­den bir ger­gin­lik ya­şan­ma­dı. Ak­si­ne, bu sü­reç­te AK Par­ti hü­kü­me­ti ile or­du ve yar­gı ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin ona­rıl­ma­sı­na hiz­met eden bir ze­min açıl­dı.
ETÖ’nün, sem­pa­ti­zan­la­rı­nın ve “be­yaz Türk­ler”in or­du üze­rin­de kur­ma­ya ça­lış­tık­la­rı bas­kı, es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hil­mi Öz­kök’ün ifa­de­siy­le “as­lan ter­bi­ye­ci­si” ro­lü, ar­tık or­du çev­re­le­ri­ni de ra­hat­sız et­me­ye baş­la­dı. Bu çev­re­le­rin halk­la iliş­ki­ler söz­cü­sü eda­sıy­la ya­zı­lar ka­le­me alan Meh­met Ali Kış­la­lı da­hi, or­du üze­rin­de­ki bu aşı­rı bek­len­ti­nin or­du­ya za­rar ver­di­ği­ni yaz­mak zo­run­da kal­dı. Bu ge­liş­me­ler, or­du­nun dı­şa­rı­da­ki emek­li­ler­le içe­ri­de­ki mu­vaz­zaf müf­rit­le­ri hi­za­ya çek­me­ye ça­lış­tı­ğı­nın açık gös­ter­ge­le­ri. Or­du, bu­nun­la da kal­ma­ya­rak ETÖ ile iliş­ki­li ol­du­ğu söy­le­nen Sau­na ve Ata­bey­ler çe­te­le­ri­ne bu­laş­mış su­bay­la­rın or­du­dan atıl­dı­ğı­nı, ka­rar­gah ev­le­ri­nin ve or­du men­sup­la­rıy­la il­gi­li ola­rak bu­lu­nan si­lah­la­rın so­ruş­tu­rul­du­ğu­nu açık­la­dı. Yi­ne de bü­tün bun­la­rı bü­yük bir ih­ti­yat­la kar­şı­la­mak­ta ve or­du­nun ETÖ da­va­sın­da “so­nu­na ka­dar gi­dil­sin” cep­he­sin­de yer al­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak­ta ya­rar var.
Ad­la­rı “Bir Nu­ma­ra” ola­rak zik­re­di­len Emek­li Or­ge­ne­ral Tun­cer Kı­lınç ve es­ki İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve bir va­kıf üni­ver­si­te­si­nin ku­ru­cu­su Bed­ret­tin Da­lan’a “do­ku­nul­ma­sı”, Er­ge­ne­kon çev­re­le­rin­de iç­le­rin­de ba­zı es­ki ge­nel­kur­may baş­kan­la­rı­nın, bü­yük med­ya pat­ron ve yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de ol­du­ğu çe­lik çe­kir­de­ğe yak­la­şıl­dı­ğı ve ula­şı­la­ca­ğı “kor­ku­su”nu ya­rat­tı. Bu isim­ler “Bir Nu­ma­ra” ol­ma­sa da, şim­di­ye ka­dar do­ku­nu­lan­lar­dan da­ha yu­ka­rı­da ol­duk­la­rı an­la­şı­lı­yor.
Gö­zal­tın­da Kı­lınç’a so­ru­lan En­cü­men-i Da­niş top­lan­tı­la­rı ise bir an­da göz­le­ri bu ya­pı­lan­ma­ya çe­vir­di. Ken­di­le­ri­ni 1851’de ku­ru­lan ve 1862’de da­ğı­lan En­cü­men-i Da­niş’le iliş­ki­len­dir­se­ler de, 1940’lar­da çok par­ti­li ha­ya­ta ge­çiş sü­re­cin­de te­şek­kül et­ti­ği an­la­şı­lan as­ker ve ona ta­bi bü­rok­rat­lar­la si­ya­set­çi­ler­den olu­şan bu grup, on beş gün­de bir Mo­da De­niz Ku­lü­bü’nde giz­li­ce gö­rü­şü­yor ve “Tür­ki­ye’nin yük­sek çı­kar­la­rı­na ka­rar ve­re­rek” bu­nu si­ya­si ik­ti­da­ra bil­di­ri­yor. AK Par­ti ik­ti­da­rın­da sa­de­ce bir kez Ab­dul­lah Gül’ün baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Kıb­rıs me­se­le­siy­le il­gi­li mek­tup gön­de­ren En­cü­men-i Da­niş, da­ha son­ra bu par­ti ile te­mas kur­ma­mış. Gül’ün se­çil­me­sin­den son­ra cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mıy­la da “ir­ti­ba­tı ko­par­tan” bu “de­rin bü­rok­rat­lar”ın ne­re­ye mek­tup, ra­por ve­ya ta­li­mat gön­der­di­ği me­rak ko­nu­su. Bu me­ra­kın Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­nın kap­sa­mı­na gir­me­si­nin, En­cü­men-i Da­niş üye­le­ri­ni fev­ka­la­de te­dir­gin et­ti­ği an­la­şı­lı­yor. Bu te­dir­gin­lik grup üye­le­ri­ni acul ve bir­bi­riy­le çe­li­şen açık­la­ma­la­ra yö­nel­ti­yor.
Onun­cu dal­ga­da gö­zal­tı­na alı­nan İb­ra­him Şa­hin’in is­mi da­hi, ak­la der­hal Su­sur­luk’u ge­tir­di. Su­sur­luk’tan bah­se­den­le­rin Ve­li Kü­çük’ü şim­di­ye ka­dar ne­den gör­mez­den gel­dik­le­ri­nin ce­va­bı ise me­ra­ka de­ğer. Bu­gün Er­ge­ne­kon’u Su­sur­luk’a in­dir­ge­mek is­te­yen­ler, geç­miş­te de Su­sur­luk’u İb­ra­him Şa­hin, Ab­dul­lah Çat­lı, Se­dat Bu­cak ve Meh­met Ağar’a in­dir­ge­yen; Ve­li Kü­çük, Hü­se­yin Ko­ca­dağ ve Teo­man Ko­man’ı ya­ni as­ke­ri ve so­lu Su­sur­luk’a bu­laş­tır­mak is­te­me­yen­ler­dir. Fa­şiz­min, “es­ki” ül­kü­cü ve MHP’li ola­rak bi­li­nen ayak ta­kı­mı­na sal­dı­ran, an­cak “ye­ni” Ke­ma­list, CHP’li, dev­let­lu ve be­yaz Türk ta­kı­mı kar­şı­sın­da sus pus olan­lar­dır. Şa­hin’in üze­rin­de bu­lu­nan kro­ki­ler, sui­kast lis­te­si ve tim­le­ri ise bu ta­ife­nin be­li­ni bü­ke­cek ni­te­lik­te.
On bi­rin­ci dal­ga­da Şa­hin’le te­mas ha­lin­de­ki 20 su­bay ve po­lis gö­zal­tı­na alın­dı. ETÖ’nün fi­nan­sö­rü ve lo­bi fa­ali­yet­le­ri yü­rü­tü­cü­sü ol­mak­la it­ham edi­len Türk-Me­tal Sen­di­ka­sı Baş­ka­nı Mus­ta­fa Öz­bek ile ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­na da do­ku­nul­du. Şah­si ser­ve­ti nedeniyle sen­di­ka ağa­sı ve sa­rı sen­di­ka­cı ola­rak it­ham edi­len Öz­bek’in, MHP kö­ken­li ve sen­di­ka­sı­nın “boz­kurt” amb­lem­li ol­ma­sı­na rağ­men, Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin en bü­yük des­tek­çi­si ol­ma­sı çok dik­kat çe­ki­ci. Öz­bek’e, bu şah­si si­ci­li­ne rağ­men CHP yö­ne­ti­ci­le­ri­nin yır­tı­nır­ca­sı­na sa­hip çık­ma­la­rı ise ma­ni­dar.
On bi­rin­ci dal­ga­yı ta­ki­ben Emek­li Or­ge­ne­ral (ve Hü­se­yin Kıv­rı­koğ­lu’nun gö­rev sü­re­si uza­tıl­ma­sı ha­lin­de Öz­kök’ün ye­ri­ne ge­nel­kur­may baş­ka­nı ol­ma­sı plan­la­nan) Hur­şit To­lon’un, Si­liv­ri Ce­zae­vi sevk zin­ci­rin­de yer al­ma­yan as­ke­rî has­ta­ne GA­TA’ya kal­dı­rıl­ma­sı, mah­keme­ye mü­da­ha­le en­di­şe­si­ni tah­rik et­ti. Da­va iler­le­dik­çe ye­ni dal­ga­lar­la “da­ha de­ri­ne ve yu­ka­rı­la­ra” mı gi­di­le­ce­ği, yok­sa “da­ha aşa­ğı­lar”la mı ye­ti­ni­le­ce­ği­ni gö­re­ce­ğiz. Da­va­nın ba­şa­rı­lı ol­ma­sı ve ETÖ’nün tas­fi­ye­si an­cak do­ku­nul­maz sa­nı­lan­la­ra do­kun­mak ve yu­ka­rı­la­ra ulaş­mak­la müm­kün ola­cak­tır. Mah­ke­me ve ka­muo­yu ka­rar­lı­lık gös­te­rir­se, Ka­ra­da­yı ve Kıv­rı­koğ­lu ile Kü­çük ara­sın­da­ki ger­gin­lik tü­rü çö­zül­me ema­re­le­ri­nin art­ma­sı bek­le­ne­bi­lir. CHP li­de­ri Bay­kal’ın ye­rel se­çim­le­ri Er­ge­ne­kon da­va­sı için bir re­fe­ran­du­ma dö­nüş­tür­me ça­ba­sı da, muh­te­me­len sa­nık­la­rı avu­kat­la­rı ko­nu­sun­da şüp­he­ye dü­şür­müş ol­ma­lı­dır.

Paylaş Tavsiye Et
Yazara ait diğer yazılar
Hakan Çağlar