Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Merhaba >
Merhaba
Âli­min ölü­mü, âle­min ölü­mü­dür. An­la­yış’ın bu sa­yı­sı­nı, ebe­di­yet yur­du­na uğur­la­dı­ğı­mız Bil­ge Mi­mar Tur­gut Can­se­ver’in ha­tı­ra­sı­na it­haf edi­yo­ruz.
Ye­rel se­çim he­ye­ca­nı si­ya­se­tin nab­zı­nı yük­selt­ti. Fa­kat ka­li­te dü­şü­şü de­vam edi­yor. Her aday ken­di­ni say­dır­mak için bir dos­ya pe­şin­de. Kim­se­nin “pro­je”si yok; kim­se ken­di far­kı­nı fark et­tir­me pe­şin­de de­ğil. Ka­pak ya­zı­la­rın­da baş­lı­ca si­ya­si par­ti­le­ri­mi­zin si­ya­se­te ve mem­le­ke­te ba­kış­la­rı­nı tah­lil et­tik. Er­bay Arık­bo­ğa, Ha­tem Ete, De­niz Öz­ya­kı­şır, Mu­rat Yıl­maz ve A. Ke­mal Ber­say par­ti­le­rin yak­la­şım­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di­ler.
Gaz­ze so­ru­nu, So­ğuk Sa­vaş son­ra­sı bü­tün so­run­lar gi­bi, ge­çi­ci ola­rak buz­do­la­bı­na kal­dı­rıl­dı. Bi­zi gün gün, sa­at sa­at meş­gul eden bir kü­re­sel eko­no­mi­miz (ve onun nur­to­pu kri­zi) var; fa­kat bu eko­no­miy­le mü­te­na­sip bir kü­re­sel si­ya­si sis­te­mi­miz yok. Bir­leş­miş Mil­let­ler, baş­ka­la­rı­na “hay­dut” dam­ga­sı vu­ran ger­çek hay­dut dev­let­le­rin is­tis­mar ara­cı­na dö­nüş­tü. Li­be­ral-ka­pi­ta­lizm, ken­di bar­bar­lık bi­çim­le­ri­ni üret­ti.
De­mok­ra­tik, adil bir dün­ya dü­ze­ni­ne kat­kı­da bu­lu­na­bil­mek için Müs­lü­man dün­ya hem bir iç bü­tün­lü­ğe ulaş­mak hem de cid­di si­ya­si öze­leş­ti­ri yap­mak zo­run­da. Bu ay­ki dos­ya­mız­da İran’dan S. Ara­bis­tan’a, Irak’tan Ür­dün ve Lüb­nan’a, Su­ri­ye’den İs­ra­il’e ka­dar Or­ta­do­ğu’da de­mok­ra­tik ka­tı­lı­mın prob­lem­le­ri­ni ele al­dık. So­nuç: Müs­lü­man­lar ken­di ke­li­me­le­riy­le dü­şün­mü­yor ve yö­ne­til­mi­yor­lar. Ya­hu­di­ler il­ke­le­re de­ğil, di­nî-mil­lî çı­ka­ra ba­kı­yor­lar.
Ba­tı dün­ya­sın­da bir­kaç yıl­dır fır­tı­na­lar ko­pa­ran İs­ra­il Lo­bi­si ve Ame­ri­kan Dış Po­li­ti­ka­sı ki­ta­bı ni­ha­yet Tür­ki­ye’de ya­yın­lan­dı. ABD’nin hem ken­di hem de İs­ra­il hal­kı­nın çı­kar­la­rı aley­hi­ne İs­ra­il lo­bi­si­nin esi­ri ha­li­ne gel­di­ği­ni söy­le­yen iki önem­li si­ya­set bi­lim­ci­den bi­riy­le Mart ayı söy­le­şi­si­ni yap­tık. Step­hen M. Walt’un me­sa­jı net: ABD’nin İs­ra­il’e ka­yıt­sız şart­sız des­te­ği sor­gu­lan­ma­lı!

Paylaş Tavsiye Et