Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2009) > Dosya > TÖRESİZLİĞİN TÖRESİ
Dosya
TÖRESİZLİĞİN TÖRESİ
Ya­şa­yan­la­rın, ölü­le­rin ak­lı­na ih­ti­ya­cı var mı­dır? “Yok” di­yen­ler, her gün ye­ni baş­tan Ame­ri­ka’yı keş­fet­mek zo­run­da. Ölü­le­rin ak­lı­nı tek akıl sa­yıp ken­di dü­şün­me ye­ti­le­ri­ni ip­tal eden­ler ise Ame­ri­ka­la­rı keş­fe­den­le­re hiz­met­kâr ol­ma­ya mah­kum.
Tö­re sü­zül­müş bil­gi­dir, da­mı­tıl­mış ma­ri­fet. Onu ki­şi ve­ya züm­re çı­kar­la­rı­na alet et­mek, asıl bü­yük ci­na­yet. Tür­ki­ye’de­ki kat­li­am­lar tö­re­nin de­ğil, tö­re­siz­li­ğin ese­ri.
Ali Mu­rat Yel, Türk ay­dı­nı­nın ül­ke­de­ki yoz­laş­ma­la­rı sos­yo­lo­jik ola­rak açık­la­ya­ma­dı­ğı­nı; top­lu­ma fark­lı bir kim­lik da­yat­ma­ya ça­lı­şan ya­ban­cı­laş­mış “ge­le­nek­sel” ay­dın­la­rı­mı­zın her olum­suz du­ru­mu tö­re kav­ra­mı­na yük­le­ye­rek ra­hat­la­dık­la­rı­nı vur­gu­lu­yor.
Ya­sin Ak­tay’a gö­re, Mar­din kat­lia­mı ve ben­ze­ri ci­na­yet­ler, çö­zü­len es­ki de­ğer sis­te­mi­nin ye­ri­ne ye­ni bir de­ğer sis­te­mi­nin ko­nu­la­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si. Tö­re ve na­mus ci­na­yet­le­ri­nin Tür­ki­ye’nin en te­mel top­lum­sal so­run­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Maz­har Bağ­lı ise, bu iki kav­ra­mın kök­le­ri­nin es­ki Yu­nan ve Ro­ma’ya ka­dar uzan­dı­ğı­na; bu prob­le­mi oku­ma­mış­la­ra ve­ya bel­li et­nik grup­la­ra yük­le­me­nin hem ko­lay­cı­lık hem de hak­sız­lık ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor.
Tö­re kav­ra­mı­nın son za­man­lar­da sa­de­ce ka­dın ko­nu­su­na in­dir­gen­miş ol­ma­sı­na is­yan eden Na­zi­fe Şiş­man, bu yak­la­şı­mın “Or­yan­ta­liz­min tüm Do­ğu’yu bir di­şi ola­rak kod­la­ma­sı” ile ör­tüş­tü­ğü­nü söy­lü­yor. Mo­dern­le­şe­me­yen Gü­ney­do­ğu’nun iki ara­da bir de­re­de kal­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Tay­fun Atay ise, ci­na­yet­le­rin tö­re­yi ha­ya­ta ge­çi­re­me­mek­ten kay­nak­lan­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor. “Tö­re­de kan da­va­sı er­kek­ler ara­sın­da sü­rer, ka­dı­na ve ço­cu­ğa do­ku­nul­maz!”
Tö­re­siz­lik tö­re olun­ca, ko­ru(yu)cu­lar eş­kı­ya­la­şır.

Paylaş Tavsiye Et