Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (April 2010) > Merhaba >
Merhaba
Ulus’tan Mil­let’e yük­sel­me­nin san­cı­la­rı­nı çe­ki­yo­ruz. Cum­hur­baş­ka­nı “Gü­zel şey­ler ola­cak!” der­ken, umu­yo­ruz ki bir dev­let si­ya­se­ti­ni di­le ge­ti­ri­yor ol­sun. Top­lum için hiç­bir za­man prob­lem ol­ma­mış Türk­lük-Kürt­lük gi­bi so­run­la­rın, dev­let için kan­gren ol­muş bir ya­ra­ya dö­nüş­me­si akıl al­maz bir si­ya­si ha­ta­dır. Bü­yük ha­ta­la­rın fa­tu­ra­sı­nı ise ne ya­zık ki to­run­lar ödü­yor.
Tür­ki­ye’nin iç ve dış si­ya­se­tin­de dev­rim ni­te­li­ğin­de de­ği­şim­ler boy ver­me­ye baş­la­yın­ca, 90’lık si­ya­set­çi­ler si­ya­set sah­ne­sin­de boy gös­ter­me­ye baş­la­dı­lar. Bun­la­rın hep­si­nin his­si­ya­tı­nı Cin­do­ruk’un şu söz­le­ri çok gü­zel özet­li­yor: “Dev­let teh­li­ke­dey­se, kol­la­rı sı­va­mak la­zım.” Mil­le­tin teh­li­ke­de olup ol­ma­dı­ğı bu “son kul­lan­ma ta­ri­hi geç­miş” si­ya­set­çi­le­ri hiç mi hiç il­gi­len­dir­mi­yor. On­lar dev­le­ti dü­şü­nü­yor­lar sa­de­ce, ya­ni ken­di­le­ri­ni!
Bu ay­ki dos­ya­mız­da, yü­rek ya­kı­cı Mar­din kat­li­amın­dan ha­re­ket­le tö­re me­se­le­si­ni ir­de­le­me­ye ça­lış­tık. Türk ay­dı­nı­nın son de­re­ce sığ ve ka­ba bir yak­la­şım­la içi­ni bo­şalt­tı­ğı bu kav­ram, ne ya­zık ki ar­tık sos­yo­lo­jik çö­züm­le­me­le­re hiz­met ede­mi­yor. Ali Mu­rat Yel, Ya­sin Ak­tay, Maz­har Bağ­lı, Na­zi­fe Şiş­man ve Tay­fun Atay bu “te­red­dî”nin hi­kâ­ye­si­ni yaz­dı­lar.
Ha­zi­ran ayı Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz, en­te­lek­tü­el ey­lem ada­mı Ümit Fı­rat. PKK ve Kürt­çü­lük ha­re­ket­le­ri­nin ta­ri­hi­ni çok iyi bi­len Fı­rat, ba­şın­dan be­ri PKK’nın Tür­ki­ye’de­ki sta­tü­ko için en te­mel mal­ze­me­yi oluş­tur­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor.
Gü­zel şey­ler ola­cak­sa, sta­tü­ko­cu­la­rın adım­la­rı­na dik­kat ede­lim.

Paylaş Tavsiye Et