Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Memleket Hali
Meclis’in Anayasa’yla imtihanı
Yücel Bulut
MEC­LİS’TE 19 Ni­san’da baş­la­yan kıs­mî ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne iliş­kin ilk tur gö­rüş­me­ler, 28 Ni­san iti­ba­rıy­la so­nuç­lan­dı. De­ği­şik­lik pa­ke­ti­nin her bir mad­de­si­nin gö­rü­şül­me­si ve oy­lan­ma­sı otu­rum­la­rı­na top­lam 405 ila 410 mil­let­ve­ki­li ka­tıl­dı. Top­lam san­dal­ye sa­yı­sı 542 ol­du­ğu­na gö­re, Mec­lis’in yak­la­şık %25’lik ke­si­mi­nin, mem­le­ke­tin bu önem­li me­se­le­sin­de gö­rüş be­lirt­me ve oy ver­me zah­me­ti­ne kat­lan­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor.
Pa­ket­te yer alan mad­de­le­re ka­bul oyu ve­ren­le­rin sa­yı­sı da 331 (Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ya­pı­sı­nı ye­ni­den dü­zen­le­yen 146. mad­de­de­ki de­ği­şik­lik için ka­bul oyu ve­ren­le­rin sa­yı­sı) ila 340 ara­sın­da de­ği­şi­yor. Bu da, Mec­lis’te top­lam 336 mil­let­ve­ki­li­ne sa­hip AKP’nin, mad­de­le­rin içe­ri­ği­ne bağ­lı ola­rak -az sa­yı­da da ol­sa- fi­re­ler ver­di­ği­ni, ve­re­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Pa­ket­te yer alan ve de­ğiş­me­si tek­lif edi­len mad­de­le­rin ta­ma­mı­na, Mec­lis’te san­dal­ye­si bu­lu­nan di­ğer par­ti­le­rin des­tek ver­me­dik­le­ri an­la­şı­lı­yor. Bu oy­la­ma so­nuç­la­rı­nın tek bir an­la­mı var: De­ği­şik­lik pa­ke­tin­de bu­lu­nan mad­de­le­rin içe­ri­ği­nin oy­la­ma­la­ra ka­tı­lan (ve el­bet­te ka­tıl­ma­yan) mil­let­ve­kil­le­ri için pek de bir öne­mi/an­la­mı bu­lun­mu­yor. Önem­li olan mil­let­ve­ki­li ol­duk­la­rı par­ti­le­ri­nin/li­der­le­ri­nin al­mış ol­du­ğu si­ya­si ka­rar. Ya­ni bu so­nuç­lar, ilk tur gö­rüş­me­le­r baş­la­ma­dan ev­vel ilan edi­len kar­şıt iki si­ya­si ka­ra­rın ra­kam­sal bir ifa­de­sin­den baş­ka bir an­lam ta­şı­mı­yor.
Bi­rin­ci tur gö­rüş­me­ler, baş­la­dı­ğı gi­bi ger­gin so­na er­di. Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin gö­rüş­me ve oy­la­ma­la­ra ka­tı­lım ora­nı, bir-iki oy­na­ma ha­riç, bü­yük öl­çü­de ko­run­du. Ka­bul ve ret oy­la­rı da, plan­lı bir mü­da­ha­le ne­ti­ce­sin­de üç aşa­ğı beş yu­ka­rı ay­nı ra­kam­lar­da sa­bit­len­di. (Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne men­sup ko­nuş­ma­cı­la­rın, Baş­ba­kan’ın ve kur­may­la­rı­nın AKP mil­let­ve­kil­le­ri­ni sü­rek­li kon­trol al­tın­da tut­tu­ğu ve “ma­hal­le bas­kı­sı” uy­gu­la­dı­ğı şek­lin­de­ki suç­la­ma­la­rı, ken­di par­ti­le­ri­nin ser­gi­le­di­ği ta­vır­lar­la çe­liş­ki içe­ri­sin­dey­di. Zi­ra oy­la­ma­la­ra ka­tı­lan mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne men­sup mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı, ge­rek gö­rüş­me­ye ge­rek­se oy­la­ma­ya ka­tı­lan­lar iti­ba­rıy­la ka­ba­ca 70’le sa­bit­len­miş gi­biy­di.) Tüm Mec­lis gö­rüş­me­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi Ka­mer Genç, bu otu­rum­la­rın da en renk­li ki­şi­si ola­rak adın­dan sık­ça söz et­tir­di. Ki­mi za­man söz­lü sa­taş­ma­la­ra, mil­let­ve­kil­le­ri­nin bir­bir­le­ri­nin üze­ri­ne yü­rü­me­le­ri­ne sah­ne olan gö­rüş­me­ler­den akıl­da ka­lan en il­gi çe­ki­ci sah­ne, her­hal­de, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay’ın ko­nuş­ma­sı es­na­sın­da CHP’li mil­let­ve­kil­le­ri­nin, ko­nuş­ma­cı­ya sırt­la­rı­nı dö­ne­rek otur­ma­la­rıy­dı. CHP’li ve­kil­le­rin ba­zı­la­rı “laf ol­sun tor­ba dol­sun” mo­dun­da ken­di ara­la­rın­da soh­bet edi­yor­lar­dı; ba­zı­sı bil­gi­sa­ya­rı­nı, ba­zı­sı elin­de­ki bir dos­ya­yı ka­rış­tı­rı­yor­du; ki­mi­si ise göz­le­ri ka­pa­lı mem­le­ket me­se­le­le­ri­ni dü­şün­me(!) eği­li­min­dey­di. (Bu ço­cuk­ça ta­vır­la­rı, aca­ba, de­mok­ra­si­mi­zin hâ­lâ emek­le­me dö­ne­min­de ol­du­ğu­nun bir işa­re­ti ola­rak mı ka­bul et­me­li­yiz?)
El­bet­te her şey, 2 Ma­yıs’ta baş­la­ya­cak ikin­ci tur oy­la­ma­la­r so­nun­da bel­li ola­cak. Mev­cut oy­la­ma so­nuç­la­rı ise pa­ke­tin Mec­lis’te ka­bul edi­le­me­ye­ce­ğini, fa­kat re­fe­ran­du­ma gö­tü­rül­me­si için ye­ter­li oy sa­yı­sı­na ula­şıl­mış ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. So­nuç­ta muh­te­me­len ikin­ci tur gö­rüş­me­le­rde de, aşa­ğı yu­ka­rı ay­nı ka­bul-red oy sa­yı­la­rı el­de edi­le­rek de­ği­şik­lik pa­ke­ti dos­ya­sı Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün önü­ne ko­nu­la­cak. Onun ve­re­ce­ği ka­rar son­ra­sın­da da ana­ya­sa de­ği­şik­lik gi­ri­şim­le­ri ye­ni bir saf­ha­ya gi­re­cek. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Bay­kal’ın “Köşk ona­yı­nın ar­dın­dan der­hal Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne gi­de­ce­ğiz” sö­zün­de be­lir­til­di­ği üze­re bir Ana­ya­sa Mah­ke­me­si sü­re­ci da­ha ya­şa­ya­ca­ğız. Bi­rin­ci tur­da el­de edi­len oy oran­la­rı­nın ikin­ci tur­da da el­de edil­me­si ve ik­ti­dar par­ti­si ve li­de­ri­nin ka­rar­lı­lı­ğı­nı sür­dür­me­si du­ru­mun­da, Ana­ya­sa’nın kıs­mî ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­sin­de son sö­zü halk söy­le­ye­cek.
 
Da­nış­tay Sal­dı­rı­sı­na Da­ir Ye­ni So­ru­lar
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de TÜ­Bİ­TAK’ın, 17 Ma­yıs 2006’da ger­çek­leş­ti­ri­len ve Da­nış­tay 2. Dai­re Üye­si Mus­ta­fa Yü­cel Öz­bil­gin’in öl­dü­rül­me­siy­le ne­ti­ce­le­nen Da­nış­tay sal­dı­rı­sıy­la il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı “olay anın­da gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın bo­zuk ol­ma­dı­ğı ve olay anı­na iliş­kin gö­rün­tü­le­rin si­lin­di­ği” şek­lin­de­ki açık­la­ma, sal­dı­rı­nın ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ği­ni or­ta­ya koy­du. Da­nış­tay sal­dı­rı­sı­nın ger­çek­leş­ti­ril­me şek­lin­den, sal­dı­rı son­ra­sın­da oluş­tu­ru­lan ha­va­dan ve sal­dı­rı­nın ka­mu­oyu­na su­num bi­çi­min­den du­yu­lan şüp­he­ler ve ra­hat­sız­lık­lar o gün­den bu­gü­ne pek çok kez di­le ge­ti­ril­miş­ti. (Ha­tır­la­na­ca­ğı üze­re söz ko­nu­su sal­dı­rı, sal­dır­ga­nın “tek­bir” ge­tir­me­si­ne vur­gu­da bu­lu­nu­la­rak, la­ik­li­ğe ve la­ik­li­ğin ko­ru­yu­cu­su yar­gı or­ga­nı­na yö­ne­lik bir sal­dı­rı ola­rak ir­ti­ca kam­pan­ya­la­rı­nın mal­ze­me­si ha­li­ne ge­ti­ril­me­ye ça­lı­şıl­mış ve hat­ta “la­ik­lik kar­şı­tı fa­ali­yet­le­rin oda­ğı” ol­mak­la suç­la­nan AKP hak­kın­da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nde açı­lan ka­pat­ma da­va­sı­nın dos­ya­sı­na da dâ­hil edil­miş­ti.)
TÜ­Bİ­TAK’ın yap­tı­ğı bu ye­ni açık­la­ma­lar, ka­mu­oyun­da Er­ge­ne­kon ya­pı­lan­ma­sıy­la iliş­ki­len­di­ri­len Da­nış­tay sal­dı­rı­sı­na iliş­kin bi­lim­sel bir ka­nıt su­nu­yor. Gü­ven­lik ka­me­ra­la­rın­da­ki “ka­yıt­la­rın si­lin­di­ği”ne iliş­kin ye­ni id­di­a, is­ter is­te­mez, göz­le­ri bi­na­nın gü­ven­li­ğin­den so­rum­lu ku­rum olan OYAK’a çe­vir­di. TÜ­Bİ­TAK’ın açık­la­ma­sı son­ra­sın­da, ola­ya ve id­di­ala­ra iliş­kin açık­la­ma­lar yap­ma­sı bek­le­nen il­gi­li gü­ven­lik ku­ru­mun­dan bu­gü­ne dek he­nüz bir açık­la­ma gel­me­di.
El­bet­te, söz ko­nu­su sal­dı­rı­yı ir­ti­ca/AKP kar­şı­tı bir kam­pan­ya­ya dö­nüş­tür­me is­te­ğiy­le he­men olay ye­ri­ne ko­şu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Ah­met Nec­det Se­zer’in, yar­gı er­ki­nin üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve biz­zat sal­dı­rı­ya uğ­ra­ya­rak ar­ka­daş­la­rı Mus­ta­fa Yü­cel Öz­bil­gin’i kay­be­den Da­nış­tay İkin­ci Da­ire­si üye­le­ri­nin TÜ­Bİ­TAK’ın açık­la­ma­la­rı kar­şı­sın­da ne­ler söy­le­ye­cek­le­ri me­rak­la bek­le­ni­yor. Şu ana ka­dar ne bi­na­nın gü­ven­li­ğin­den so­rum­lu ku­rum­dan ne de “Yar­gı­ya kar­şı gi­ri­şi­len bu men­fur sal­dı­rı­dan duy­duk­la­rı üzün­tü­yü ve la­ik­li­ğe duy­duk­la­rı bağ­lı­lı­ğı” ka­mu­oyuy­la pay­laş­mak­ta son de­re­ce has­sas olan, bel­ki de sal­dı­rı­dan ve ar­ka­daş­la­rı­nın ölü­mün­den so­rum­lu olan­lar­la ce­na­ze­­de kol ko­la ir­ti­ca kar­şı­tı slo­gan­lar atan çev­re­ler­den ko­nuy­la il­gi­li her­han­gi bir açık­la­ma gel­di. Kim bi­lir bel­ki de, sal­dı­rı ko­nu­sun­da, olup bi­ten­le­ri ga­ze­te say­fa­la­rı ve te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­dan iz­le­yen biz fa­ni­ler ka­dar ca­hil de­ğil­dir­ler!
 
Top­lum­sal Nef­ret ve Yum­ruk… Fa­kat Ki­me?
Er­ge­ne­kon Da­va­sı, dar­be gi­ri­şim­le­ri, ana­ya­sa de­ği­şik­lik pa­ke­ti gi­bi ko­nu­lar et­ra­fın­da ya­şa­nan olay­lar ve tar­tış­ma­lar Tür­ki­ye’nin si­ya­si gün­de­mi­nin ilk sı­ra­la­rın­da­ki yer­le­ri­ni ko­rur­ken, top­lum nez­din­de ise fark­lı ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor.
Sam­sun’da Ad­li­ye çı­kı­şın­da Ah­met Türk’e, Kay­se­ri’de ka­tıl­dı­ğı şe­hit ce­na­ze­si tö­re­nin­de de AKP’li Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız’a yö­ne­lik ger­çek­leş­ti­ri­len ve her iki­si­nin de bu­run­la­rı­nın kı­rıl­ma­sıy­la ne­ti­ce­le­nen yum­ruk­la­ma ey­lem­le­ri, top­lum dü­ze­yin­de öte­ki­ne du­yu­lan nef­re­tin han­gi nok­ta­la­ra va­ra­bil­di­ği­nin bi­rer işa­re­ti.
Kürt Açı­lı­mı’ndan top­lu­mun yad­sı­na­ma­ya­cak bir ke­si­mi­nin ra­hat­sız­lık duy­du­ğu aşi­kâr. İn­san­la­rın Kürt me­se­le­si­ne ilişkin fark­lı yak­la­şım­lar içe­ri­sin­de ol­ma­la­rın­da da ga­rip­se­ne­cek bir du­rum yok. An­cak Ah­met Türk gi­bi da­ha ılım­lı bir si­ya­si çiz­gi ta­kip eden si­ya­set­çi­le­re ya da AKP’nin bir ba­ka­nı­na hem de git­ti­ği şe­hit ce­na­ze­sin­de sal­dı­rıl­ma­sı, top­lum dü­ze­yin­de Türk-Kürt kamp­laş­ma­sı­nın han­gi bo­yut­la­ra gel­di­ği­ni gör­mek açı­sın­dan önem­li bir gös­ter­ge. Fark­lı yak­la­şım­la­ra sa­hip ol­ma­nın nef­ret ha­li­ne dö­nüş­tü­ğü­nün ve bu­nun da hiç­bir sı­nır ta­nı­mak­sı­zın, nef­ret edi­len şey ile iliş­ki­len­di­ri­len her şe­ye ve her­ke­se kar­şı yö­ne­le­bi­le­ce­ği­nin bir işa­re­ti. Sal­dır­gan­lar adı­na “fun-club­”le­ri­n ku­rul­ma­sı, sa­nal or­tam­da ad­la­rı­na grup­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı, söz ko­nu­su sal­dı­rı­la­rın mün­fe­rit olay­lar ola­rak kal­ma­ma ris­ki­ni de için­de ba­rın­dı­rı­yor. Top­lu­mun her ke­si­mi­nin, in­di­ri­len “Türk’ün” yum­ru­ğu­nun, so­nuç­ta bir baş­ka­sı­nın de­ğil, ko­run­mak is­te­nen Tür­ki­ye’nin ka­fa­sı­na in­di­ril­miş bir yum­ruk ol­du­ğu­nu/ola­ca­ğı­nı id­rak et­me­si, so­rum­lu ma­kam­la­rın da bu id­ra­ki te­min et­me­si ge­re­ki­yor.
 
Tür­ki­ye’ye Ne­ler Olu­yor?
Öte yan­dan çe­şit­li dö­nem­ler­de, ül­ke­mi­zin fark­lı il­le­rin­de mey­da­na ge­len ve in­sa­nın tüy­le­ri­ni di­ken di­ken eden ci­na­yet­ler, top­lu ta­ciz/te­ca­vüz va­ka­la­rı, ga­rip aşk/cin­sel­lik iliş­ki­le­ri Tür­ki­ye’nin üst ya­pı­sal prob­lem­le­ri dı­şın­da top­lum dü­ze­yin­de de cid­di prob­lem­ler içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Si­irt’ten med­ya­ya yan­sı­yan ve “ni­te­lik­li cin­sel is­tis­mar” ola­rak de­ğer­len­di­ri­len olay­la­rın, iki yı­la ya­yı­lan bir pe­ri­yot­ta ger­çek­leş­me­si, bu sü­re içe­ri­sin­de ola­yın bir sır ola­rak özen­le ko­run­ma­sı, olay­la­ra sa­yı­la­rı yüz ci­va­rın­da üst düzey yetkililerin ka­rış­ma­sı gi­bi işin va­ha­me­ti­ni da­ha da ar­tı­rı­cı ay­rın­tı­lar kar­şı­sın­da in­sa­nın nut­ku tu­tu­lu­yor. Eği­tim­si­zin­den eği­tim­li­si­ne, zen­gi­nin­den yok­su­lu­na, ço­cu­ğun­dan gen­ci­ne ve yaş­lı­sı­na, ka­dı­nın­dan er­ke­ği­ne va­rın­ca­ya dek he­men her sta­tü­den, her eko­no­mik sı­nıf­tan, her yaş­tan ve cin­si­yet­ten ki­şi­nin ka­rış­tı­ğı bu tür olay­la­rın sa­yı­la­rı­nın her ge­çen gün art­ma­sı, me­se­le­nin ba­sit­çe yok­sul­luk ya da eği­tim­siz­lik­le açık­lan­ma­sı­nı cid­di öl­çü­de zor­laş­tı­rı­yor. Olup bi­ten­le­ri bel­li böl­ge­ler­le iliş­ki­len­dir­mek ve sı­nır­lan­dır­mak da söz ko­nu­su ola­maz. Me­se­le bi­rey­sel/psi­ko­lo­jik ana­liz­ler­le de an­la­şı­la­bi­le­cek ve açık­la­na­bi­le­cek gi­bi de­ğil.
Tür­ki­ye son de­re­ce hız­lı bir de­ği­şim-dö­nü­şüm ya­şı­yor. Her ge­çen gün ye­ni im­kan­lar­la ta­nı­şı­yor. Ül­ke­nin ek­lem­len­di­ği ye­ni ik­ti­sa­dî ve top­lum­sal iliş­ki­ler, bir ta­raf­tan geç­miş­te top­lu­mu bir ara­da tu­tan, top­lum içe­ri­sin­de bi­rey­le­ri eği­ten de­ğer­ler man­zu­me­si­ni aşın­dı­rı­yor; öte yan­dan top­lu­mun bi­rey­le­ri­ni ye­ni iliş­ki­ler, ye­ni uya­rı­cı­lar kar­şı­sın­da ko­ru­nak­sız bı­ra­kı­yor. Bi­re­yin ye­ni ko­şul­lar kar­şı­sın­da na­sıl dav­ra­na­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin, es­ki­siy­le bağ­lan­tı­lı ya da bü­tü­nüy­le ye­ni bir top­lum­sal ah­la­kın üre­til­me­si ge­re­ki­yor.
Kü­re­sel de­ği­şi­min bir par­ça­sı ol­ma ter­ci­hi­nin ya­rat­tı­ğı hız­lı, kontrol­süz ve bi­linç­siz top­lum­sal dö­nü­şü­mün, bun­la­ra ben­zer da­ha pek çok ola­ya ne­den ol­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­mek ke­ha­net ol­maz. Kri­tik bir dö­nü­şüm anı­nı ya­şa­yan Tür­ki­ye, bu yö­nüy­le, bi­lim in­san­la­rı­mız için önem­li bir la­bo­ra­tu­var ol­ma özel­li­ği­ni sür­dü­rü­yor ve araş­tı­rıl­ma­yı ve an­la­şıl­ma­yı bek­li­yor.

Paylaş Tavsiye Et