Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2008) > Film
Film
Dünyanın Merkezine Yolculuk / Journey to the Center of the Earth
Yö­netmen-Senaryo: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel
Ya­pım: ABD, 2008, 92 dk.
 
Tre­vor An­der­son, tıp­kı bir­kaç yıl ön­ce dün­ya­nın mer­ke­zi­ne ulaş­mak için çık­tı­ğı yol­cu­luk­tan dön­me­yen ağa­be­yi Max gi­bi ma­ce­ra­pe­rest bir bi­lim ada­mı­dır. Max’in oğ­lu Se­an, an­ne­si­nin ta­şın­ma iş­lem­le­ri ne­de­niy­le Tre­vor’ın evi­ne kı­sa bir sü­re için mi­sa­fir ola­rak ge­lir. Se­an’ın ba­ba­sı­na ait es­ki eş­ya­lar­la ya­nı­na yer­leş­me­si, Tre­vor için ye­ni bir dün­ya­ya yol­cu­lu­ğun baş­lan­gı­cı olur. Abi­si­nin fa­vo­ri­si olan Ju­les Ver­ne’nin Dün­ya­nın Mer­ke­zi­ne Yol­cu­luk ad­lı ki­ta­bı ken­di­si­ne ye­ni açı­lım­lar sağ­lar ve abi­si­nin ki­tap üze­ri­ne al­dı­ğı not­lar yar­dı­mı ile zor­lu bir yol­cu­lu­ğa çık­ma­ya ka­rar ve­rir. Tre­vor’ın he­de­fi, Ju­les Ver­ne’in ki­tap­la­rı­nın ger­çek­li­ği­ne ina­nan ve Ver­ni­an eko­lü­nün pe­şin­den sü­rük­le­ne­rek or­ta­dan kay­bo­lan ağa­be­yi­ne ulaş­mak­tır. Ta­nı­ma şan­sı ol­ma­dı­ğı ba­ba­sı­na ka­vuş­ma ih­ti­ma­li ile yol­cu­lu­ğa dâ­hil olan Se­an, Max gi­bi yıl­lar ön­ce kay­bo­lan bi­lim ada­mı Si­gurb­jörn Ásge­irs­son’un reh­ber­lik ya­pan kı­zı Han­nah ve Tre­vor, bir ki­ta­bın için­de ya­şa­ya­cak­la­rı se­rü­ven­le­ri­ne İz­lan­da’dan baş­lar­lar. Da­ğa tır­ma­nır­ken de­rin bir çu­ku­ra dü­şen kah­ra­man­lar ken­di­le­ri­ni baş­ka bir dün­ya­da bu­lur­lar. Bol ke­şif­li ge­zi­le­ri, üç­lü­yü dün­ya­nın mer­ke­zi­ne ulaş­tır­dık­tan son­ra yan­la­rın­da al­dık­la­rı el­mas­lar­la İtal­ya’ya ge­ri fır­la­ta­cak­tır.
Ju­les Ver­ne ya­şa­say­dı mem­nun kal­ma ih­ti­ma­li­nin yük­sek ola­ca­ğı film, oku­yu­cu­la­rı için ro­ma­na sa­da­ka­ti­ni sür­dü­rür­ken hi­kâ­ye­yi ile­ri bir tek­no­lo­ji ile gör­sel­leş­tir­me­yi ba­şa­rı­yor. Bi­lim kur­gu/fan­te­zi kla­si­ği­nin ge­nel kon­sep­ti­ni ele ala­rak yer yer ki­ta­ba gön­der­me­ler­de bu­lu­nan film, hi­kâ­ye­yi gü­nü­müz dün­ya­sı­na ta­şı­yor. Dün­ya­nın Mer­ke­zi­ne Yol­cu­luk, Di­ji­tal 3-D tek­ni­ği kul­la­nı­la­rak ve ger­çek oyun­cu­lar ile çe­ki­len ilk film ol­ma özel­li­ği­ne sa­hip. Kar­ton bir at­mos­fer içe­ri­sin­de­ki ot­lar, ka­fa­ta­sı san­da­lı, di­na­zor fo­sil­le­ri, eto­bur bit­ki­ler, şe­la­le­ler, lav­lar ve Se­an’in man­ye­tik taş­lar ara­sın­da zıp­la­dı­ğı se­kans ile ade­ta bir bil­gi­sa­yar oyu­nu si­mü­las­yo­nu his­si uyan­dı­rı­yor. Ada, Pe­arl Har­bor, Vah­şi Vah­şi Ba­tı gi­bi film­le­rin gör­sel efekt uz­man­lı­ğı­nı ya­pan ve ilk kez yö­net­men kol­tu­ğu­na otu­ran Eric Bre­vig’in, fil­mi­nin gör­sel açı­dan do­yu­ru­cu bir lez­ze­te sa­hip ol­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı ra­hat­lık­la söy­le­ne­bi­lir. Bre­vig, kul­lan­dı­ğı tek­no­lo­ji­yi bü­yük bir cid­di­yet­le ko­tar­mak ye­ri­ne yal­nız­ca eğ­len­ce­li kıl­ma­yı he­def­le­me is­te­ği ile son dö­nem bi­lim kur­gu film­le­ri­nin ih­ti­şa­mı al­tın­da­ki ezil­miş­li­ği­mi­ze de bir son ve­ri­yor. Tem­po­su­nu dü­şür­me­den, teh­li­ke­li bir ma­ce­ra­dan di­ğe­ri­ne sü­rük­len­me­yi he­def­le­yen Dün­ya­nın Mer­ke­zi­ne Yol­cu­luk, üç bo­yut­lu ol­ma özel­li­ği ile içi boş ama eğ­len­ce­li yaz film­le­rin­den bi­ri ola­rak ni­te­len­di­ri­le­bi­lir. /Es­ra Bu­lut

Tavsiye Et
Sonsuzluk ve Bir Gün DVD / Eternity and A Day
Yönetmen-Senaryo: Theo Angelopoulos
Oyuncular: Bruno Ganz, Fabrizio Bentivoglio
Yapım: Fransa/İtalya/Yunanistan, 1998, 132 dk.
 
- Ya­rın ne ka­dar sü­rer?

- Son­suz­luk ve bir gün ka­dar…
 
Ya­şa­mak için tek bir gü­nü­nüz kal­dı­ğı­nı öğ­ren­se­niz ne ya­par­dı­nız? Si­ne­ma ta­ri­hi­ne dam­ga­sı­nı vu­ran Yu­nan­lı us­ta yö­net­men An­ge­lo­pou­los, Son­suz­luk ve Bir Gün’de bu so­ruy­la yüz­le­şen şa­ir Ale­xan­der’ın pe­şi­ne dü­şü­yor. Kan­se­re ya­ka­lan­dı­ğı­nı öğ­re­nen Ale­xan­der, de­niz ke­na­rın­da­ki evin­de, öl­müş eşi An­na’nın 30 yıl ön­ce ay­rıl­dık­la­rı gün hak­kın­da ken­di­si­ne yaz­mış ol­du­ğu bir mek­tu­bu bu­lur. Mek­tup­la bir­lik­te, geç­miş ve şim­di­nin, rü­ya ile ger­çe­ğin iç içe geç­ti­ği bir yol­cu­lu­ğa çı­kar. Ona yol­cu­lu­ğun­da, Ar­na­vut­luk’tan ka­çak gel­miş bir so­kak ço­cu­ğu ve git­ti­ği yer­de ke­li­me­ler sa­tın alan şa­i­rin hi­ka­ye­si eş­lik ede­cek­tir. Ha­ya­tın an­la­mı­nın pe­şin­de ha­ya­tın ken­di­si­ni ıs­ka­la­yan şa­ir, Ar­na­vut ço­cuk­la ge­çir­di­ği son gü­nün­de yi­tir­dik­le­ri­ni ye­ni­den ya­ka­la­ya­bi­le­cek­tir. Uzun ge­nel plan­la­rı, din­gin an­la­tı­mı, bir res­sam öze­niy­le çi­zil­miş çer­çe­ve­le­ri ve ta­bii ki Ele­ni Ka­ra­in­dro­u im­za­lı mü­zik­le­ri ile An­ge­lo­pou­los si­ne­ma­sı­nın tüm özel­lik­le­ri­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran Son­suz­luk ve Bir Gün, ar­şi­vi­niz­de yer al­ma­sı ge­re­ken bir baş­ya­pıt ni­te­li­ğin­de. /Hilal Turan


Tavsiye Et
Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi
 
Söz­lü ta­rih ça­lış­ma­la­rı­nın Tür­ki­ye’de sos­yal bi­lim­ci, bel­ge­sel ya­pım­cı ve araş­tır­ma­cı­la­rın gün­de­mi­ne gir­me­si ol­duk­ça geç bir dö­ne­me, 1990’lı yıl­la­ra rast­lı­yor. Ya­zı­lı kay­nak­lar­da bu­lun­ma­yan ki­şi­sel tec­rü­be ve bil­gi­le­re ulaş­ma­nın yo­lu olan söz­lü ta­rih­çi­lik, bü­yük ek­se­ri­yet­le “aşk-nef­ret” iliş­ki­si çer­çe­ve­sin­de yak­la­şı­lan Türk si­ne­ma ta­ri­hi ça­lış­ma­la­rı­na ise hiç uğ­ra­ma­dı de­ni­le­bi­lir. Si­ne­ma ala­nın­da ve­lut ça­lış­ma­la­ra im­za atan ve ade­ta bir si­ne­ma oku­lu­na dö­nü­şen Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Mit­hat Alam Film Mer­ke­zi, Türk si­ne­ma­sı­nı ge­le­cek ku­şak­la­ra “içe­ri­den” an­la­ta­bi­le­cek, ak­ta­ra­bi­le­cek “ya­şa­yan ta­ri­hî bel­lek­le­ri”, Türk Si­ne­ma­sı Gör­sel Ha­fı­za Pro­je­si ile ka­yıt al­tı­na al­ma­ya ça­lı­şı­yor. Gör­sel Ha­fı­za Pro­je­si, Türk si­ne­ma­sı­nın her­han­gi bir ala­nın­da ça­lış­mış ki­şi­ler­le bi­re­bir gö­rüş­me­ler yap­ma­ya ve bu gö­rüş­me­le­ri ses ve vi­de­o ka­yıt ci­haz­la­rıy­la kay­det­me­ye da­ya­nan bir söz­lü ta­rih pro­je­si. Tü­müy­le gö­nül­lü öğ­ren­ci­le­rin ka­tı­lı­mıy­la sür­dü­rü­len pro­je, Türk si­ne­ma­sı emek­tar­la­rı üze­ri­ne kay­nak ek­sik­li­ği­ni gi­der­mek ama­cı gü­dü­yor. Gö­nül­lü­le­rin ço­ğun­lu­ğu­nu ise Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si ör­gen­ci­le­ri ve özel­lik­le İs­tan­bul’da bu­lu­nan si­ne­ma okul­la­rı­nın öğen­ci­le­ri oluş­tu­ru­yor. Tes­pit edi­len isim­ler­le çe­ki­len bel­ge­sel­ler, kı­sıt­lı olan si­ne­ma araş­tır­ma­cı­lı­ğı­nı yay­gın­laş­tır­ma­nın ya­nın­da bi­rin­ci ağız­dan emek­tar­la­rın an­lat­tık­la­rıy­la, zen­gin bir Türk si­ne­ma­sı ve­ri ban­ka­sı oluş­tur­ma­yı he­def­li­yor.
Pro­je kap­sa­mın­da, üze­ri­ne ça­lı­şı­lan her ki­şi için 4-5 ki­şi­den olu­şan pro­je grup­la­rı oluş­tu­ru­lu­yor. Ön­ce­lik­le ki­şi hak­kın­da kap­sam­lı bir li­te­ra­tür ça­lış­ma­sı ya­pı­lı­yor. Bu kap­sam­da il­gi­li ya­yın­lar, film­ler ve ben­ze­ri ma­ter­yal­ler top­la­nı­yor ve çe­kim­le­re baş­la­ma­dan ön­ce yak­la­şık 1-2 ay­lık bir ön ha­zır­lık sü­re­ci ge­çi­ri­li­yor. Da­ha son­ra ki­şi­nin ken­di­si­ni en ra­hat et­ti­ği me­kân­da müm­kün ol­du­ğun­ca ka­me­ra­nın var­lı­ğı­nı unut­tur­ma­ya ça­lı­şa­rak çe­kim­le­re baş­la­nı­yor. Çe­kim­ler, dö­nem­le­re ve ko­nu­la­ra ay­rı­la­rak ger­çek­le­şi­yor.
Pro­je kap­sa­mın­da şu ana ka­dar İl­han Ara­kon (gö­rün­tü yö­net­me­ni), Bü­lent Oran (se­na­rist, yö­net­men, oyun­cu), Se­zer Se­zin (oyun­cu, ya­pım­cı), Fi­liz Akın (oyun­cu), Gio­van­ni Scog­na­mil­lo (si­ne­ma ta­rih­çi­si), Yıl­maz Ata­de­niz (yö­net­men), Sa­fa Önal (se­na­rist), Ve­dat Tür­ka­li (se­na­rist, yö­net­men), Or­han Gün­şi­ray (oyun­cu), Re­kin Tek­soy (si­ne­ma ta­rih­çi­si), Mem­duh Ün (yö­net­men, ya­pım­cı, oyun­cu), Kad­ri Yur­da­tap (ya­pım­cı) gi­bi isim­ler­le ya­pı­lan söy­le­şi­ler, 4 DVD şek­lin­de geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­yın­lan­dı. Hâ­li­ha­zır­da pro­je, Fik­ret Ha­kan, Me­tin Erk­san, Ne­dim Ot­yam, Ne­cip Sa­rı­cı ile gö­rüş­me­ler­le de­vam edi­yor.
Son de­re­ce sa­mi­mi bir or­tam­da, sı­cak bir üs­lup­la ger­çek­leş­ti­ril­miş bu söz­lü ta­rih ça­lış­ma­la­rı, Türk si­ne­ma ta­ri­hi­ne da­ha sağ­lık­lı bak­ma­nın ya­nı sı­ra si­ne­ma ta­rih­çi­le­ri­ne zen­gin bir ar­şiv im­ka­nı sağ­la­ya­cak­tır. (Tel: 0212 287 70 76-86) /Hilal Turan

Tavsiye Et