Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2009) > Panorama
Panorama
“Ergenekon”, Danıştay saldırısına kadar uzandı
Ma­yıs ayın­da, Tür­ki­ye’yi de­rin­den et­ki­le­ye­cek önem­li bir ge­liş­me ya­şan­dı. Da­nış­tay sal­dı­rı­sı ile Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nın bir­leş­ti­ril­me­si­ne ka­rar ve­ril­di. Bi­lin­di­ği üze­re Yar­gı­tay 9. Da­ire­si, Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nın Da­nış­tay 2. Dai­re Üye­si Mus­ta­fa Yü­cel Öz­bil­gin’in öl­dü­rül­dü­ğü 17 Ma­yıs 2006’da­ki Da­nış­tay sal­dı­rı­sı­na iliş­kin da­vay­la bir­leş­ti­ril­me­si yö­nün­de ka­rar ver­miş, bu ka­ra­rı­nı da Da­nış­tay sal­dı­rı­sı­nın gö­rül­dü­ğü An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’ne bil­dir­miş­ti. Bu­nun üze­ri­ne da­va­yı gö­rü­şen mah­ke­me he­ye­ti, “Da­nış­tay sal­dı­rı­sı ve Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin bom­ba­lan­ma­sı­nın, İs­tan­bul’da­ki yar­gı­la­ma­ya ko­nu ör­güt (Er­ge­ne­kon) ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ey­lem­ler ola­rak gö­rül­dü­ğü”nü be­lir­te­rek, iki da­va­nın bir­leş­ti­ril­me­si­ne ka­rar ver­di. 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si he­ye­ti, 8 Ma­yıs’ta­ki du­ruş­ma­da iki da­va­nın bir­leş­ti­ril­me­si yö­nün­de olum­lu gö­rüş bil­dir­di. Son ola­rak An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, 18 Ma­yıs’ta Da­nış­tay sal­dı­rı­sı ile Er­ge­ne­kon ara­sın­da “fii­lî ve hu­ku­ki” ir­ti­bat bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­siy­le iki da­va­nın bir­leş­ti­ril­me­si­ne ka­rar ver­di. Da­va dos­ya­sı­nın İs­tan­bul’a in­ti­ka­li­nin ar­dın­dan Al­pars­lan Ars­lan’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 8 sa­nık, Er­ge­ne­kon Da­va­sı kap­sa­mın­da hâ­kim kar­şı­sı­na çı­ka­cak ve bu da­va da İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde gö­rü­le­cek.

Tavsiye Et
Erdoğan, Azerbaycan’ın gönlünü aldı
An­ka­ra’nın Er­me­nis­tan’a yö­ne­lik açı­lım­la­rı­nın ne­ti­ce­sin­de geç­ti­ği­miz ay­lar­da ge­ri­len Tür­ki­ye-Azer­bay­can iliş­ki­le­ri­nin ta­mir edil­me­si ama­cıy­la Baş­ba­kanTay­yip Er­do­ğan 13 Ma­yıs’ta Ba­kü’ye bir zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Azer­bay­can Dev­let Baş­ka­nı İl­ham Ali­yev ile gö­rü­şen Er­do­ğan, Aze­ri Par­la­men­to­su’nda bü­yük al­kış alan bir ko­nuş­ma yap­tı. Er­do­ğan zi­ya­ret­te, bir yan­dan Tür­ki­ye ile Er­me­nis­tan ara­sın­da sü­ren çö­züm­süz­lü­ğün kim­se­ye bir fay­da­sı­nın ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­lar­ken, di­ğer yan­dan An­ka­ra’nın Ka­ra­bağ’dan vaz­geç­me­si­nin müm­kün ol­ma­ya­ca­ğı ve Azer­bay­can ile mu­ta­ba­kat ol­ma­dan Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan sı­nır ka­pı­sı­nın açıl­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da Ba­kü’ye ga­ran­ti ver­di. Azer­bay­can hü­kü­me­ti zi­ya­ret­ten mem­nun ka­lır­ken, mu­ha­le­fet ise Er­do­ğan’ın ken­di­le­riy­le gö­rüş­me­me­sin­den ra­hat­sız ol­du.
16 Ma­yıs’ta ise Er­do­ğan, Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız ile bir­lik­te Rus­ya’ya git­ti. Er­do­ğan ile mev­ki­da­şı Vla­di­mir Pu­tin, So­çi ken­tin­de bir ara­ya gel­di. Son beş yıl­da se­ki­zin­ci kez bir ara­ya ge­len iki­li, ener­ji, ti­ca­ret ve tu­rizm alan­la­rı­nı kap­sa­yan eko­no­mi odak­lı bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di. Er­do­ğan zi­ya­ret kap­sa­mın­da, Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu ile 35 mil­yar do­la­rı bu­lan ti­ca­ret hac­mi­ni da­ha da ge­niş­let­mek is­te­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı.

Tavsiye Et
Kuzey Kore’den nükleer tehdit
İlk nük­le­er de­ne­me­si­ni Ekim 2006’da ger­çek­leş­ti­ren Ku­zey Ko­re, ikin­ci de­ne­me­si­ni de 25 Ma­yıs’ta ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­ti­re­rek nük­le­er gü­cü­nü bir se­vi­ye da­ha art­tır­dı. Nük­le­er de­ne­me dün­ya­yı aya­ğa kal­dı­rır­ken, ay­nı gün BM Gü­ven­lik Kon­se­yi, Ja­pon­ya’nın çağ­rı­sı ile aci­len top­lan­dı ve Ku­zey Ko­re’yi sert bir dil­le kı­na­dı. Ge­liş­me­le­ri en­di­şey­le ta­kip eden Gü­ney Ko­re, nük­le­er de­ne­me­nin er­te­si gü­nü, Nük­le­er Ya­yıl­ma­ya Kar­şı Gü­ven­lik Gi­ri­şi­mi’ne ka­tıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ku­zey Ko­re ise Gü­ney Ko­re’nin Gi­ri­şim’e ka­tıl­ma­sı­nın ken­di­si­ne kar­şı sa­vaş ila­nı ol­du­ğu­nu ve Gi­ri­şim çer­çe­ve­sin­de ha­re­ket et­me­si du­ru­mun­da bu­na kar­şı­lık ve­re­cek­le­ri­ni du­yur­du.
Ku­zey Ko­re, Ekim 2006’da­ki ilk nük­le­er de­ne­me­sin­den son­ra ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­oyu­nun ça­ba­la­rı üze­ri­ne Ha­zi­ran 2007’de Pyong­yang re­ak­tö­rü­nü ka­pat­mış; Ku­zey Ko­re’nin nük­le­er si­lah­lar­dan arın­dı­rıl­ma­sı prog­ra­mı, 2007’den son­ra iv­me ka­zan­mış­tı. 2008’de de ABD’nin Ku­zey Ko­re’yi “te­rö­rist ül­ke­ler” lis­te­sin­den çı­kar­ma­sıy­la or­tam iyi­ce du­rul­muş­tu. An­cak Gü­ney Ko­re’de­ki se­çim­ler so­ra­sı ik­ti­da­rın Ku­zey Ko­re’ye kar­şı­lık­sız yar­dım ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­ma­sı, iki ül­ke ara­sın­da­ki ge­ri­li­mi had saf­ha­ya çı­kar­mış­tı. Bu­nun üze­ri­ne Ku­zey Ko­re, fü­ze de­ne­me­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­ni ve bu fa­ali­ye­ti­nin hiç­bir ül­ke ta­ra­fın­dan dur­du­ru­la­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Ni­san 2009’da da nük­le­er re­ak­tö­rü tek­rar fa­ali­ye­te ge­çir­miş­ti.
Tüm bu ge­liş­me­ler ışı­ğın­da ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­oyun­da iki fark­lı gö­rüş mev­cut. Ba­zı­la­rı Ku­zey Ko­re gi­bi dik­ta­tör­yal re­ji­me sa­hip ül­ke­le­rin nük­le­er gü­cü elin­de tut­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dil­len­di­rir­ken, dün­ya­nın “nük­le­er bir teh­dit”ten arın­dı­rıl­ma­sı için nük­le­er si­lah­la­rın eşit şart­lar­da yok edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan­la­rın sa­yı­sı hiç de az de­ğil.

Tavsiye Et
“Kürt açılımı” rahatsızlık yarattı
Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, 15 Ma­yıs’ta Su­ri­ye’ye ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da Kürt so­ru­nu­na iliş­kin önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Gül hü­kü­met, mu­ha­le­fet ve dev­let ku­rum­la­rı ara­sın­da so­ru­nun çö­zü­mü ko­nu­sun­da ge­niş bir uz­laş­ma ol­du­ğu­nu ve çö­zü­me çok yak­la­şıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Med­ya­da yer alan ha­ber­le­re gö­re, ye­ni açı­lı­mın ko­or­di­nas­yo­nu­nu Gül üst­le­ne­cek ve açı­lım şu baş­lık­la­rı kap­sa­ya­cak: 1) Açı­lı­mın ile­ri­ki adım­la­rı için PKK’nın si­lah bı­rak­ma­sı ön şart ola­cak, 2) Dağ­da­ki­le­rin in­di­ril­me­si için ai­le­le­ri ile gö­rüş­me ya­pı­la­cak ve TCK’nın 220. mad­de­sin­den ya­rar­lan­ma­la­rı sağ­la­na­cak, 3) Ab­dul­lah Öca­lan’a İm­ra­lı’da uy­gu­la­nan tec­rit, Öca­lan’ın ya­nı­na 5-6 mah­kum gön­de­ri­le­rek so­na er­di­ri­le­cek, 4) Av­ru­pa’da ya­şa­yan ve Türk va­tan­daş­lı­ğın­dan çı­kar­tı­lan bin­ler­ce Kürt’e ye­ni­den Türk va­tan­daş­lı­ğı ve­ri­le­cek, 5) Po­lis ve as­ker, Kürt va­tan­daş­la­ra kar­şı da­ha an­la­yış­la ve şef­kat­le yak­la­şa­cak, 6) Kürt­çe kul­la­nı­mı­nın önün­de­ki en­gel­ler kal­dı­rı­la­cak; böy­le­ce Kürt­çe köy isim­le­ri ye­ni­den ve­ri­le­bi­le­cek, ço­cuk­la­ra Kürt­çe isim ko­nu­la­bi­le­cek, te­le­viz­yon­lar­da Kürt­çe ya­yın ya­pıl­ma­sı ta­ma­men ser­best bı­ra­kı­la­cak, ce­za­ev­le­rin­de­ki va­tan­daş­lar te­le­fon­da Kürt­çe ko­nu­şa­bi­le­cek.
CHP ve MHP’nin öne­ri­ye tep­ki gös­ter­me­le­ri ve Gül’ün açı­lım me­sa­jı­nın he­men ar­dın­dan, hak­kın­da “Ka­yıp Tril­yon Da­va­sı”nda ve­ri­len ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­nın Sin­can1. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Os­man Kaç­maz ta­ra­fın­dan kal­dı­rıl­ma­sı, dev­let ku­rum­la­rı ara­sın­da uz­laş­ma ko­nu­sun­da ha­len sı­kın­tı­la­rın ol­du­ğu yo­rum­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na se­bep ol­du. Ay­nı şe­kil­de, 28 Ma­yıs’ta Hak­ka­ri Çu­kur­ca’da yo­la dö­şe­nen ma­yı­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu 6 erin şe­hit düş­me­si ve 8’inin de ya­ra­lan­ma­sı, PKK’nın açı­lı­ma yö­ne­lik tav­rın­da so­ru işa­ret­le­ri do­ğur­du.

Tavsiye Et
“Mayın sıkıntısı” siyaseti gerdi
Si­ya­set, Su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki 178 bin 500 de­ka­rı ma­yın­lı, top­lam 216 bin de­kar­lık ara­zi­nin ma­yın­lar­dan te­miz­le­ne­rek or­ga­nik ta­rı­ma açıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ya­sa ta­sa­rı­sıy­la ge­ril­di. Mu­ha­le­fet, coğ­ra­fi açı­dan önem­li bu top­rak­la­rın 44 yıl­lı­ğı­na ya­ban­cı bir şir­ke­te ki­ra­lan­ma­sı­nın ül­ke gü­ven­li­ği açı­sın­dan sa­kın­ca­lı ola­ca­ğı­nı, bu se­bep­le işin ya Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’na ve­ril­me­si ya da be­de­li kar­şı­lı­ğın­da yer­li fir­ma­la­ra iha­le edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yor. Ba­sı­nın bel­li bir ke­si­min­de de hü­kü­me­tin ma­yın te­miz­le­me işi­ni İs­ra­il­li bir fir­ma­ya ver­mek is­te­me­si­ne iti­raz var. Eleş­ti­ri­ler kar­şı­sın­da hü­kü­met, ma­yın te­miz­le­me ve or­ga­nik ta­rım işi­ni bir­lik­te gö­tü­re­bi­le­cek yer­li bir şir­ke­tin ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti ve iha­le­ye ya­ban­cı şir­ket­le­rin ka­tıl­ma­sı­nın, iha­le­nin İs­ra­il­li bir şir­ke­te ve­ri­le­ce­ği an­la­mı­na gel­me­di­ği­ne vur­gu yap­tı. An­cak tar­tış­ma­la­rın ke­sil­me­me­si üze­ri­ne hü­kü­met, 28 Ma­yıs’ta ta­sa­rı­yı Mec­lis’ten Ko­mis­yon’a ge­ri çek­mek zo­run­da kal­dı. Ma­yın­la­rın, Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı ta­ah­hüt­le­ri ve Su­ri­ye ile ge­li­şen iliş­ki­ler çer­çe­ve­sin­de te­miz­len­me­si ge­re­ki­yor.

Tavsiye Et
Lula da Silva’dan tarihî ziyaret
Bre­zil­ya Dev­let Baş­ka­nı Lu­iz Ina­ci­o Lu­la da Sil­va’nın Suu­di Ara­bis­tan ve Çin’in ar­dın­dan Tür­ki­ye’yi zi­ya­re­ti, Bre­zil­ya’dan Tür­ki­ye’ye dev­let baş­ka­nı dü­ze­yin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ilk zi­ya­ret ol­ma­sı ba­kı­mın­dan ta­ri­hî bir önem arz edi­yor. 20 Ma­yıs’ta İs­tan­bul’a ge­len Sil­va, Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu (DE­İK) ve Türk Bre­zil­ya İş Kon­se­yi’nin dü­zen­le­di­ği “Tür­ki­ye-Bre­zil­ya İş Fo­ru­mu”nda bir ko­nuş­ma yap­tı. IMF’den al­dık­la­rı bor­cu za­ma­nın­dan ön­ce öde­dik­le­ri­ni, ül­ke eko­no­mi­si­nin Fon’a borç ve­re­bi­le­cek du­ru­ma gel­di­ği­ni kay­de­de­rek, IMF’den borç alı­na­bi­le­ce­ği­ni, an­cak Fon’un borç ver­di­ği ül­ke­le­re eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nı dik­te et­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du. 22 Ma­yıs’ta An­ka­ra’ya gi­den Sil­va, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan res­mî tö­ren­le kar­şı­lan­dı. İki ül­ke iliş­ki­le­ri­nin da­ha ile­ri­ye ta­şın­ma­sı yö­nün­de ya­pı­lan Sil­va-Gül gö­rüş­me­si­nin ar­dın­dan Tür­ki­ye Pet­rol­le­ri Ano­nim Or­tak­lı­ğı (TPA­O) ile Bre­zil­ya pet­rol şir­ke­ti Pet­rob­ras ara­sın­da Ka­ra­de­niz’de pet­rol ve do­ğal­gaz son­daj ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­ma­sı ama­cıy­la bir or­tak pet­rol ara­ma an­laş­ma­sı im­za­lan­dı.

Tavsiye Et
Erdoğan’dan Merkel ve Sarkozy’ye sitem
14 Ma­yıs’ta Po­lon­ya’ya res­mî bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Po­lon­ya Baş­ba­ka­nı Do­nald Tusk ile gö­rüş­tü. İki ül­ke ara­sın­da stra­te­jik iş­bir­li­ği an­laş­ma­sı­nın im­za­lan­dı­ğı zi­ya­ret­te, Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği öne çı­kan gün­dem mad­de­siy­di. Bir so­ru üze­ri­ne, Fran­sa ve Al­man­ya li­der­le­ri­nin son dö­nem­de­ki açık­la­ma­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Er­do­ğan, Sar­kozy ve Mer­kel’in Tür­ki­ye için im­ti­yaz­lı or­tak­lık ön­gö­ren söz­le­ri­ni se­çim ya­tı­rı­mı ola­rak ni­te­len­dir­di ve “Bun­lar ta­lih­siz açık­la­ma­lar” de­di. Tür­ki­ye’nin AB mük­te­se­ba­tı­nı, 27 üye ül­ke­nin ço­ğun­dan da­ha faz­la ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ni vur­gu­la­yan Er­do­ğan, AB’nin Tür­ki­ye’ye kar­şı dü­rüst dav­ran­ma­dı­ğı­na ve çif­te stan­dart uy­gu­la­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Er­do­ğan’a des­tek çı­kan Tusk, “Tür­ki­ye’ye ye­ni ya da di­ğer aday ül­ke­ler­den fark­lı kri­ter­ler kon­ma­ma­lı. Tür­ki­ye kri­ter­le­ri ye­ri­ne ge­tir­di­ğin­de oto­ma­tik­man tam üye ol­ma­lı” de­di. AB üye­li­ği­ne yak­laş­tık­ça, Al­man­ya ve Fran­sa’nın ar­tan Tür­ki­ye kar­şıt­lı­ğı dik­kat çe­ki­yor.

Tavsiye Et
Kabinede beklenen değişiklik yapıldı
29 Mart ye­rel se­çim­le­ri son­ra­sı gün­de­me ge­len ka­bi­ne re­viz­yo­nu ger­çek­leş­ti. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ye­ni lis­te­ye gö­re, Bü­lent Arınç (Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı), Ah­met Da­vu­toğ­lu (Dı­şiş­le­ri), Sa­dul­lah Er­gin (Ada­let), Ömer Din­çer (Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik), Ni­hat Er­gün (Sa­na­yi ve Ti­ca­ret), Mus­ta­fa De­mir (Ba­yın­dır­lık ve İs­kan), Ta­ner Yıl­dız (Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar), Sel­ma Ali­ye Ka­vaf (Ka­dın ve Ai­le­den So­rum­lu), Cev­det Yıl­maz (Dev­let Ba­ka­nı) ka­bi­ne­ye gi­ren isim­ler olur­ken; Ke­mal Una­kı­tan, M. Ali Şa­hin, Hil­mi Gü­ler, Hü­se­yin Çe­lik, Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu, Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu, Kür­şad Tüz­men ve Na­zım Ek­ren ka­bi­ne dı­şın­da kal­dı. Gö­rev de­ği­şik­li­ği ya­pı­lan­lar ise Ali Ba­ba­can (Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı), Meh­met Şim­şek (Ma­li­ye), Ni­met Çu­buk­çu (Mil­li Eği­tim) ile Za­fer Çağ­la­yan, Fa­ruk Özak, Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve Fa­ruk Çe­lik (dev­let ba­kan­la­rı) olur­ken; Ce­mil Çi­çek, Meh­met Ay­dın, Ege­men Ba­ğış, Vec­di Gö­nül, Bi­na­li Yıl­dı­rım, Er­tuğ­rul Gü­nay, Vey­sel Eroğ­lu, Meh­di Eker, Be­şir Ata­lay ve Re­cep Ak­dağ gö­rev­le­ri­ne de­vam eden­ler ara­sın­da yer al­dı.

Tavsiye Et
Mardin’de “akıl almaz” katliam
4 Ma­yıs’ta Mar­din’de akıl­la­ra dur­gun­luk ve­re­cek kat­li­am gi­bi bir sal­dı­rı ger­çek­leş­ti­ril­di. Ma­zı­da­ğı il­çe­si­ne bağ­lı Bil­ge kö­yün­de ya­pı­lan bir ni­şan tö­re­ni sı­ra­sın­da, si­lah­lı bir grup ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da 6’sı ço­cuk 16’sı ka­dın 47 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay baş­lan-gıç­ta “te­rör sal­dı­rı­sı” ola­rak ba­sı­na yan­sı­tıl­sa da sal­dır­gan­lar­la kur­ban­la­rın ay­nı ai­le­ye men­sup ol­duk­la­rı or­ta­ya çı­kın­ca bu bil­gi­nin yan­lış ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tan Mar­din Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı 11 ki­şi­yi tu­tuk­la­dı. Kat­lia­ma, BO­TAŞ’a ait pet­rol bo­ru hat­tıy­la il­gi­li “rant kav­ga­sı”nın ne­den ola­bi­le­ce­ği üze­rin­de du­ru­lu­yor.
Sal­dı­rıy­la il­gi­li ilk ra­por, TBMM İn­san Hak­la­rı­nı İn­ce­le­me Alt Ko­mis­yo­nu’ndan gel­di. Ko­mis­yon’un ra­po­run­da, kö­ye ya­kın jan­dar­ma ka­ra­ko­lu­nun “gö­re­vi­ni ih­mal” et­ti­ği be­lir­til­di. Jan­dar­ma’nın olay ye­ri­ne in­ti­ka­li­nin ge­cik­me­si ve 156 ara­ma­la­rı­nı kay­de­den ci­ha­zın olay­dan bir haf­ta ön­ce bo­zul­du­ğu­nun be­lir­len­me­si ise ka­fa­lar­da so­ru işa­ret­le­ri bı­rak­tı. Tür­ki­ye ta­ri­hi­ne “Mar­din kat­lia­mı” ola­rak ge­çe­cek bu akıl al­maz sal­dı­rıy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma de­vam edi­yor.

Tavsiye Et
BBP ve DP’ye yeni genel başkanlar
Türk si­ya­se­tin­de ha­re­ket­li bir ayı ge­ri­de bı­rak­tık. BBP ve DP’de ge­nel baş­kan­lık se­çim­le­ri ya­pı­lır­ken, es­ki AK Par­ti­li Ab­dül­la­tif Şe­ner ise uzun sü­re­dir bek­le­nen par­ti­si­ni ba­sı­na ta­nıt­tı. DP’nin 16 Ma­yıs’ta An­ka­ra’da dü­zen­le­nen 5. Ola­ğa­nüs­tü Par­ti Kon­gre­si’nde Sü­ley­man De­mi­rel’in de des­te­ği­ni alan Hü­sa­met­tin Cin­do­ruk, Sü­ley­man Soy­lu ve Meh­met Ali Ba­yar’ı ge­ri­de bı­ra­ka­rak, tek ba­şı­na gir­di­ği 3. tur­da DP’nin ye­ni ge­nel baş­ka­nı se­çil­di. Böy­le­ce, 1999 ge­nel se­çim­le­ri son­ra­sın­da Mec­lis dı­şın­da ka­la­rak De­mok­rat Tür­ki­ye Par­ti­si’nden is­ti­fa eden Cin­do­ruk, ak­tif si­ya­se­te ge­ri dön­müş ol­du. BBP’de ise An­ka­ra’da 24 Ma­yıs gü­nü ger­çek­leş­ti­ri­len 4. Ola­ğa­nüs­tü Par­ti Kon­gre­si’nde 3. tur­da Tu­na Koç ve Adem Işık’ın çe­kil­me­siy­le bir­lik­te, es­ki Ge­nel Baş­kan Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu’nun ve­fa­tı­nın ar­dın­dan bu gö­re­ve ve­ka­let eden Yal­çın Top­çu ge­nel baş­kan­lı­ğa se­çil­di. Bu ara­da es­ki ba­kan­lar­dan Ab­dül­la­tif Şe­ner de, 25 Ma­yıs gü­nü Bil­kent Otel’de ku­ru­cu ge­nel baş­kan­lı­ğı­nı üst­len­di­ği Tür­ki­ye Par­ti­si’ni ba­sı­na ta­nıt­tı.

Tavsiye Et