Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Panorama
Panorama
Devletin zirvesinde “mahkeme savaşları”
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ile Da­nış­tay ara­sın­da, bel­de­ler­de be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin ya­pı­lıp ya­pıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da kar­şı­lık­lı açık­la­ma­lar­la alev­le­nen ida­ri bir kriz ya­şa­nı­yor. 22 Mart 2008’de yü­rür­lü­ğe gi­ren ka­nun­la nü­fu­su 2 bi­nin al­tı­na dü­şen bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin ka­pa­tı­lıp kö­ye dö­nüş­tü­rül­me­si ka­ra­ra bağ­lan­mış­tı. Ya­pı­lan iti­raz­lar so­nu­cu Ana­ya­sa Mah­ke­me­si bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sıy­la il­gi­li ge­çi­ci 1. mad­de­yi kıs­men ip­tal et­ti. Da­nış­tay 8. Da­ire­si de bel­de­le­rin iti­raz im­ka­nı ol­du­ğu­nu Mah­ke­me’nin ge­rek­çe­li ka­ra­rı açık­lan­dı­ğın­da öğ­ren­dik­le­rin­den ha­re­ket­le iti­raz sü­re­si­nin 22 Mart’ta de­ğil 6 Ara­lık’ta baş­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ka­rar­laş­tır­dı. Da­nış­tay’ın ka­ra­rı­na uya­rak YSK da 6 Ara­lık’tan son­ra sa­yım so­nu­cu­na iti­raz et­ti­ği­ni bel­ge­le­yen bel­de­ler­de se­çim­le­rin ya­pı­la­ca­ğı­nı, ya­ni fii­len ka­nu­nun ge­çi­ci 1. mad­de­si­nin iş­le­mez ha­le gel­di­ği­ni ilan eden bir ka­rar al­dı. Bu ka­ra­rın ar­dın­dan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç’ın Da­nış­tay’ı eleş­tir­me­si ve sonrasında Mah­ke­me’nin 8 üye­si­nin de “Kı­lıç’ın eleş­ti­ri­le­ri­nin Mah­ke­me’nin de­ğil ken­di şah­si gö­rüş­le­ri­ni yan­sıt­tı­ğı” şek­lin­de açık­la­ma yap­ma­sı or­ta­mı da­ha da ger­di. Böy­le­lik­le ku­rum­lar ara­sı ça­tış­ma ve ku­rum içi ko­or­di­nas­yon­suz­lu­ğu açı­ğa vu­ran nur to­pu gi­bi bir hu­kuk skan­da­lı­na da­ha im­za atıl­mış ol­du.

Tavsiye Et
Bush’a ayakkabılı uğurlama
14 Ara­lık’ta Bağ­dat’ta­ki ba­sın top­lan­tı­sı sı­ra­sın­da ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’a ayak­ka­bı­la­rı­nı fır­la­tan Irak­lı ga­ze­te­ci Mun­ta­zar Zey­di, dün­ya­nın gün­de­mi­ne otur­du. Apar to­par tu­tuk­la­nan ga­ze­te­ci­nin dos­ya­sı­na ba­kan yar­gıç Di­ya Ki­na­ni, AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da Zey­di’nin, bu ey­le­mi Bush’un Sün­ni di­re­ni­şin mer­ke­zi olan Ra­ma­di’yi zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da yap­ma­yı plan­la­dı­ğı­nı, an­cak bu gi­ri­şi­mi­nin ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­lan­dı­ğı­nı, o gün­den bu ya­na ye­ni­den plan yap­tı­ğı­nı ve önü­ne çı­kan ilk fır­sa­tı da de­ğer­len­dir­di­ği­ni iti­raf et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Ey­le­mi es­pri­le­re ve vi­de­o oyun­la­rı­na ko­nu olan Zey­di, “ya­ban­cı bir dev­let baş­ka­nı­na ölüm­le so­nuç­lan­ma­yan sal­dı­rı”yla suç­la­nı­yor ve şu an Irak Ada­let Ba­kan­lı­ğı’nın kon­tro­lün­de­ki Ye­şil Böl­ge’de bu­lu­nan bir ce­za­evin­de tu­tu­lu­yor. Zey­di’nin da­va­sı 31 Ara­lık’ta baş­la­ya­cak. Ki­na­ni, Bush’tan ve Irak hü­kü­me­tin­den her­han­gi bir şi­ka­yet gel­me­di­ği­ni ve Zey­di’nin bü­tün ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­dı­ğı­nı, sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu­nu ve vü­cu­dun­da bir­kaç mor­luk dı­şın­da bir şey bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Bu­na kar­şın Zey­di’nin avu­ka­tı Di­ya Saa­di, mü­vek­ki­li­nin ken­di­si­ne şid­det uy­gu­la­yan, Irak Baş­ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ba­sın mer­ke­zi­nin gü­ven­lik gö­rev­li­le­rin­den da­va­cı ol­du­ğu­nu
be­lirt­ti.

Tavsiye Et
İsrail, Gazze’yi yine kan gölüne çevirdi
Ha­mas ile İs­ra­il ara­sın­da­ki ateş­ke­sin so­na er­me­si­nin ar­dın­dan böl­ge yi­ne ka­rış­tı. Oy­sa ta­raf­la­rın an­laş­ma­sıy­la 19 Ha­zi­ran’da Gaz­ze’de al­tı ay­lı­ğı­na ateş­kes yü­rür­lü­ğe gir­miş­ti. An­cak İs­ra­il güç­le­ri­nin üç üye­le­ri­ni öl­dür­me­si­nin ar­dın­dan, 18 Ara­lık’ta bir ara­ya ge­len Ha­mas men­sup­la­rı, İs­ra­il’in ateş­kes sü­re­sin­ce şart­la­ra bağ­lı kal­ma­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek ateş­ke­se son ver­dik­le­ri­ni açık­la­mış­tı. İs­ra­il, ateş­kes mad­de­le­ri­ni ih­lal ede­rek Ha­mas’a kar­şı uy­gu­la­dı­ğı am­bar­go­ya kal­dır­ma­mış; bu se­bep­le de Gaz­ze’de ya­şa­yan Fi­lis­tin­li­ler aç­lık ve se­fa­let­le kar­şı kar­şı­ya kal­mış­tı. Ateş­kes sü­re­sin­ce İs­ra­il’in dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­lar­da 21 Fi­lis­tin­li ölür­ken, Fi­lis­tin­li güç­le­rin kar­şı­lık ver­di­ği fü­ze sal­dı­rı­la­rın­da ise 38 İs­ra­il­li ya­ra­lan­mış­tı.
Ateş­kes sü­re­sin­ce gös­ter­me­lik de ol­sa “ba­rış­çıl bir po­li­ti­ka” iz­le­di­ği­ni tüm dün­ya­ya gös­ter­mek is­te­yen İs­ra­il, ye­ni bir ateş­kes için Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Tvi­zi Liv­ni’yi 25 Ara­lık’ta Mı­sır’a gön­der­di. Liv­ni, gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan Ha­mas’ı teh­dit ede­rek, sal­dı­rı­la­ra kar­şı­lık ver­mek­ten ge­ri dur­ma­ya­cak­la­rı­nı açık­la­dı. Bu teh­dit­le­rin ar­dın­dan İs­ra­il, 27 Ara­lık’ta Gaz­ze Şe­ri­di’ne kat­li­am gi­bi bir sal­dı­rı baş­lat­tı. Hiç bek­len­me­dik bir an­da Gaz­ze, Han Yu­nus ve Re­fah kent­le­ri­ne dü­zen­le­nen ve da­ha uzun müd­det de­vam ede­cek gi­bi gö­rü­nen ha­va sal­dı­rı­la­rı­nın sa­de­ce ilk gü­nün­de yü­ze ya­kın he­def vu­rul­du; yak­la­şık 300 Fi­lis­tin­li ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, ya­ra­lı sa­yı­sı 700’e ulaş­tı. Me­zu­ni­yet tö­re­nin ya­pıl­dı­ğı bir po­lis mer­ke­zi­nin he­def alın­dı­ğı ilk sal­dı­rı­da, ara­la­rın­da üst dü­zey gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu 140 po­lis ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Söz ko­nu­su sal­dı­rı­ya Ha­mas ka­na­dın­dan da ce­vap ge­cik­me­di. Ge­ri­li­min had saf­ha­da ol­du­ğu böl­ge­de, ye­ni bir sa­va­şın çık­ma­sın­dan ve bu­nun Or­ta­do­ğu’ya ya­yıl­ma­sın­dan en­di­şe edi­li­yor.

Tavsiye Et
Irak’tan üst düzey ziyaretler
Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le er­te­le­nen Irak zi­ya­re­ti son­ra­sı Tür­ki­ye, bir haf­ta aray­la Irak’tan iki üst dü­zey yö­ne­ti­ci­yi ağır­la­dı. 20 Ara­lık’ta Tür­ki­ye’ye ge­len Irak Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Ta­rık el-Ha­şi­mi, An­ka­ra’da Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gül, İs­tan­bul’da da Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ile bir ara­ya gel­di. Baş­ba­kan­lık Baş­da­nış­ma­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu ile Irak he­ye­tin­den tem­sil­ci­le­rin de ka­tıl­dı­ğı 21 Ara­lık’ta İs­tan­bul’da ger­çek­le­şen top­lan­tı­da, gü­ven­lik, eko­no­mi ve iki­li iliş­ki­ler ele alın­dı; te­rör ör­gü­tü PKK’ya kar­şı iş­bir­li­ği ve or­tak ha­re­ket nok­ta­sın­da­ki ka­rar­lı­lık te­yit edil­di.
Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri el-Ma­li­ki’nin 24 Ara­lık’ta ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­re­tin ana gün­dem mad­de­si ise PKK ile mü­ca­de­le ve iki ül­ke iliş­ki­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si ol­du. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’le ya­pı­lan gö­rüş­me­de Ma­li­ki, te­rör ör­gü­tü PKK’nın ey­lem­le­ri­nin Irak ile Tür­ki­ye ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri boz­ma­ya yö­ne­lik ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Gül de, te­rö­re kar­şı mü­sa­ma­ha gös­te­ri­le­me­ye­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Baş­ba­kan­lık dü­ze­yin­de­ki top­lan­tı son­ra­sı açık­la­ma ya­pan Er­do­ğan, Tem­muz ayın­da Bağ­dat’ta im­za­la­nan “Yük­sek Dü­zey­li Stra­te­jik İş­bir­li­ği Kon­se­yi” ku­rul­ma­sı­nı ön­gö­ren an­laş­ma­da ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı üze­re gö­rüş­me­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. İki ül­ke ara­sın­da­ki eko­no­mik iliş­ki­le­re de de­ği­nen Er­do­ğan, 2007 so­nu iti­ba­rıy­la ti­ca­ret hac­mi­nin 3,5 mil­yar do­lar ol­du­ğu­nu; eği­tim, sağ­lık ve ko­nut alan­la­rın­da da Türk mü­te­ah­hit­le­rin Irak’a da­vet edil­dik­le­ri­ni kay­det­ti. PKK’nın Tür­ki­ye-Irak iliş­ki­le­ri­ni za­yıf­lat­ma­sı­na izin ve­ril­me­me­si­ni is­te­yen Nu­ri el-Ma­li­ki ise An­ka­ra’nın Ku­zey Irak Kürt yö­ne­ti­miy­le baş­lat­tı­ğı te­mas­la­rı des­tek­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı.

Tavsiye Et
AB ile Suriye arasında yeni dönem
10 yıl­danfaz­la­dır AB ile Su­ri­ye ara­sın­da sü­re­ge­len gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da “or­tak­lık an­laş­ma­sı” im­za­lan­dı. 1995’te imzaya açılan AB ile 12 Ak­de­niz ül­ke­si ara­sın­da di­ya­log ve iş­bir­li­ği­ni ön­gö­ren Bar­se­lo­na Söz­leş­me­si’ne, 2006’ya ka­dar Su­ri­ye dı­şın­da 11 ül­ke im­za koy­muş­tu. Böl­ge­de ya­şa­nan si­ya­si ge­ri­lim­ler­le sek­te­ye uğ­ra­yan gö­rüş­me­ler, ABD’nin 2003’te uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu eko­no­mik am­bar­go üze­ri­ne ye­ni­den baş­la­mış­tı. AB ta­ra­fın­dan 2004’te ha­zır­la­nan “or­tak­lık an­laş­ma­sı” gö­rüş­me­le­rin­de, ta­raf­lar son ola­rak 24 Ka­sım’da bir ara­ya gel­di. Lüb­nan ile dip­lo­ma­tik iliş­ki ku­ra­rak ve Tür­ki­ye’nin ara­bu­lu­cu­lu­ğun­da İs­ra­il ile do­lay­lı ba­rış gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­rak böl­ge­nin si­ya­si ge­le­ce­ği açı­sın­dan olum­lu adım­lar at­ma­sı se­be­biy­le, Su­ri­ye ile “or­tak­lık” öne­ri­si Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu’nda ka­bul edil­di. 14 Ara­lık’ta bir ara­ya ge­len Su­ri­ye Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Dar­da­ri ile Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu Dış İliş­ki­ler Di­rek­tö­rü Hu­go Min­ga­rel­li “or­tak­lık an­laş­ma­sı”nı im­za­la­dı. Su­ri­ye’nin böl­ge­de­ki ro­lü­ne ve eko­no­mik açı­lı­mı­na önem­li kat­kı­sı ola­ca­ğı dü­şü­nü­len bu an­laş­ma­nın sey­ri­ni önü­müz­de­ki dö­nem­de gö­re­ce­ğiz. 

Tavsiye Et
Yunanistan’da gençlerin isyanı hükümeti salladı
Yu­na­nis­tan, 15 ya­şın­da­ki Alek­san­dros Gri­go­ro­pou­los’un 6 Ara­lık ge­ce­si po­lis kur­şu­nuy­la öl­dü­rül­me­si üze­ri­ne pat­lak ve­ren şid­det dal­ga­sıy­la sar­sıl­dı. Ola­yın he­men ar­dın­dan baş­la­yan gös­te­ri­ler ne­de­niy­le Yu­na­nis­tan İçiş­le­ri Ba­ka­nı is­ti­fa­sı­nı sun­sa da, Baş­ba­kan Kos­tas Ka­ra­man­lis bu­nu ka­bul et­me­di. Ha­di­se hak­kın­da der­hal so­ruş­tur­ma açı­lır­ken, Alek­san­dros’un ölü­mü­ne yol açan kur­şu­nu atan po­lis me­mu­ru Epa­mi­non­tas Kro­ko­ne­as tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne kon­du. Fa­kat çe­şit­li sol ve anar­şist grup­lar­la öğ­ren­ci­le­rin ve iş­siz­le­rin gös­te­ri­le­ri, kı­sa sü­re­de kon­trol­den çık­tı. Po­lis­le ça­tı­şan öf­ke­li genç­le­rin baş­kent Ati­na’dan Se­la­nik’e ka­dar bir­çok şe­hir­de yüz­ler­ce ban­ka şu­be­si, dük­kan, alış­ve­riş mer­ke­zi, otel ve oto­mo­bi­li ya­kıp yağ­ma­la­ma­sı ve dev­let da­ire­le­ri­ne sal­dır­ma­sı, mil­yar­lar­ca av­ro za­ra­ra yol aç­tı. 10 Ara­lık’ta ül­ke ça­pın­da ge­nel grev dü­zen­len­di. 18 Ara­lık’ta Ati­na’nın sem­bo­lü Ak­ro­po­lis Ta­pı­na­ğı’nı bir sa­at sü­rey­le iş­gal eden gös­te­ri­ci­ler, tüm AB’ye di­re­niş çağ­rı­sın­da bu­lun­du­lar. No­el ne­de­niy­le hız ke­sen gös­te­ri­le­rin ye­ni­den baş­la­ma­sı ha­lin­de, Ka­ra­man­lis hü­kü­me­tini çok zor günler bekliyor.

Tavsiye Et
“Özür” kampanyasına Arıtman damgası
1915 olay­la­rı­na iliş­kin ola­rak ba­zı ay­dın­la­rın baş­lat­tı­ğı “Er­me­ni­ler­den Özür Di­li­yo­ruz” kam­pan­ya­sı, ve­ri­len fark­lı tep­ki­ler­le gün­de­me otur­du. TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ve Ge­nel­kur­may, 1915 olay­la­rı­na iliş­kin baş­la­tı­lan kam­pan­ya­yı yan­lış bul­duk­la­rı­nı be­lir­tir­ken, MHP ve KA­MU-SEN kam­pan­ya­ya des­tek ve­ren­le­ri iha­net­le suç­la­dı. Gün­de­me dam­ga­sı­nı vu­ran olay ise Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün ko­nuy­la il­gi­li leh­te ve­ya aleyh­te gö­rüş­lerin di­le ge­ti­ril­me­si­ni de­mok­ra­si­nin ge­re­ği ola­rak gö­ren or­ta­da bir ta­vır ser­gi­le­me­si üze­ri­ne CHP’li Ca­nan Arıt­man’ın, Gül’ün an­ne­si için “Er­me­ni” ima­sın­da bu­lun­ma­sıy­dı. Kı­sa bir ses­siz­lik son­ra­sı Arıt­man’a ce­va­ben Gül “Yüz­yıl­lar­dır Müs­lü­man ve Türk olan bir ai­le­nin ço­cu­ğu­yum” açık­la­ma­sı yap­tı. Bu­nun üze­ri­ne yi­ne Arıt­man’ın “Ni­ye ön­ce ‘Türk’üm’ de­mi­yor da, Müs­lü­man­lı­ğı­nı öne alı­yor?” açık­la­ma­sı or­ta­mı da­ha da ger­di. Gül’e ha­ka­ret­te bu­lu­nan Arıt­man’ı CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal da­hi eleş­ti­rir­ken; Gül de Arıt­man’a 1 YTL’lik ma­ne­vi taz­mi­nat da­va­sı aç­tı.

Tavsiye Et
TRT’nin Kürtçe kanalı yayın hayatına başladı
TRT bün­ye­sin­de Kürt­çe ya­yın ya­pa­cak olan TRT-6, “Türk­sat 3A Ba­tı, fre­kans:12685”ten 25 Ara­lık’ta test ya­yı­nı­na baş­la­dı. “Em di bin ey­ni es­ma­ni de ne / ay­nı gö­ğün al­tın­da” slo­ga­nıy­la ya­yı­na baş­la­yan ka­nal­da Kur­man­çi leh­çe­si kul­la­nı­lı­yor. İlk test ya­yı­nı İs­tik­lal Mar­şı’yla baş­lar­ken; je­ne­rik­te ya­yı­na gi­re­cek olan bel­ge­sel, spor, si­ne­ma ve kül­tür prog­ram­la­rı­nın ta­nı­tı­mı ya­pıl­dı. Kürt­çe ka­nal ile il­gi­li dü­şün­ce­le­rin ak­ta­rıl­dı­ğı rö­por­taj­la­rın ya­nı sı­ra mü­zik klip­le­ri de ya­yın­la­nı­yor. Ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği ka­nal, res­mî ya­yı­na 1 Ocak 2009’da baş­la­ya­cak ve ka­na­lın açı­lı­şı Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­cek.
Kürt­çe ka­nal, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu’da se­vinç­le kar­şı­la­nır­ken, te­rör ör­gü­tü PKK üye­le­ri­ni en­di­şe­ye sevk et­ti. Na­sıl bir ya­yın po­li­ti­ka­sı iz­le­ye­ce­ği me­rak edi­len ka­na­lın açıl­ma­sı, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­nır­ken; TRT’nin Kürt­çe ya­yın yap­ma­sı­nın önem­sen­me­si ge­re­ken bir açı­lım ol­du­ğu ifa­de edil­di.

Tavsiye Et
Partiler, yerel seçim adaylarını açıklıyor
29 Mart 2009’da ya­pı­lacak ye­rel se­çim­le­re az bir za­man ka­la, si­ya­si par­ti­ler aday­la­rı­nı açık­la­ma­ya baş­la­dı. Özel­lik­le bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı aday­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nı ka­muo­yu me­rak­la bek­li­yor. İs­tan­bul ve İz­mit’te mev­cut başkanlar Ka­dir Top­baş ve İb­ra­him Ka­ra­os­ma­noğ­lu ile “yo­la de­vam ede­cek­le­ri”ni açık­la­yan Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­nın be­lir­len­me­si nok­ta­sın­da ka­rar­sız kal­dı. Önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­la­ma­sı bek­le­ni­yor.
Öte yan­dan cum­hu­ri­ye­tin “mer­kez”i ola­rak gö­rü­len An­ka­ra’da sol par­ti­ler, üç dö­nem­dir AKP’li Me­lih Gök­çek’e kar­şı ade­ta koa­lis­yon oluş­tur­muş du­rum­da. SHP Ge­nel Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ra­yal­çın, CHP’den An­ka­ra Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı için an­laş­tı. DSP’nin de Ka­ra­yal­çın’ın kar­şı­sı­na bir aday çı­kar­ma­sı bek­len­mi­yor. An­ka­ra’da­ki ofi­sin­de se­çim ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan Ka­ra­yal­çın, ra­ki­bi­nin Gök­çek ol­ma­sı­nı is­te­ye­rek mey­dan oku­du. Se­çim­ler­de An­ka­ra’da cid­di bir çe­kil­me ya­şa­na­cak gi­bi gö­rü­nü­yor.
Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak’ın AKP’den is­ti­fa edip MHP’ye geç­me­si ise ka­mu­oyun­da çok­ça tar­tı­şıl­dı.

Tavsiye Et
CHP’de olağanüstü değişiklik var
“Çar­şaf açı­lı­mı” ne­de­niy­le bir sü­re­dir ka­mu­oyun­dan bü­yük des­tek alan, ta­ba­nın­dan ise tep­ki top­la­yan CHP, par­ti tü­zü­ğün­de önem­li ye­ni­lik­le­re im­za at­tı. CHP’nin De­niz Bay­kal baş­kan­lı­ğın­da 21 Ara­lık’ta ger­çek­leş­tir­di­ği 14. Ola­ğa­nüs­tü Ku­rul­ta­yı’nda, ge­nel sek­re­te­rin gö­rev­le­ri kı­sıt­la­nır­ken ge­nel baş­kan yar­dım­cı­sı sa­yı­sı 13’e yük­sel­til­di. CHP’li de­le­ge­le­rin oyu­na su­nu­lan par­ti prog­ram ve tü­zü­ğü­ne iliş­kin de­ği­şik­lik­ler oy çok­lu­ğuy­la ka­bul edil­di. Si­ya­si, sos­yal ve eko­no­mik alan­da çok sa­yı­da öne­ri­nin yer al­dı­ğı tas­lak­ta, Ale­vi­le­rin Di­ya­net’te tem­sil edil­me­si, emek­li­lik sü­re­si­nin azal­tıl­ma­sı, yol­suz­luk­la et­kin mü­ca­de­le, in­san hak­la­rı müs­te­şar­lı­ğı­nın ku­rul­ma­sı, ulu­sal ban­ka­cı­lık­ta ya­ban­cı pa­yı­nın sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı, KDV oran­la­rı­nın in­di­ri­mi, ka­dın-er­kek eşit­li­ği için çer­çe­ve bir ya­sa­nın ha­zır­lan­ma­sı, mil­let­ve­ki­li do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı, YÖK’ün ve ÖSS’nin kal­dı­rıl­ma­sı gi­bi baş­lık­lar yer alı­yor. Tüm eleş­ti­ri­le­re rağ­men ku­rul­tay­da ka­bul edi­len ve “par­ti­ye di­na­mizm ge­tir­me”yi amaç­la­yan Bay­kal’ın bu de­ği­şik­li­ğinin, 2009 ye­rel se­çim­le­ri­ni na­sıl et­ki­le­ye­ce­ği ise me­rak ko­nu­su.

Tavsiye Et
Başbakan Erdoğan Davos’a damgasını vurdu
Her se­ne 28 Ocak-1 Şu­bat ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­viç­re’nin Da­vos ka­sa­ba­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu önem­li ge­liş­me­le­re sah­ne ol­du. 96 ül­ke­den ara­la­rın­da dev­let adam­la­rı, ulus­la­ra­ra­sı iş ve fi­nans çev­re­le­ri­nin üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri, aka­de­mis­yen­ler, med­ya ve STK men­sup­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu yak­la­şık 2.500 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı fo­ru­mun bu yıl­ki te­ma­sı, “kü­re­sel kriz son­ra­sı dün­ya­yı bi­çim­len­dir­mek” ola­rak be­lir­len­di. Kü­re­sel ma­li kri­zin çe­şit­li yön­le­ri­nin ve çö­züm yol­la­rı­nın ele alı­na­ca­ğı top­lan­tı­lar çer­çe­ve­sin­de otu­rum­la­rın dü­zen­len­di­ği fo­rum, dün­ya li­der­le­ri ara­sın­da iki­li gö­rüş­me­le­re de ev sa­hip­li­ği yap­tı.
An­cak “kü­re­sel ma­li kriz” ek­sen­li top­la­nan Da­vos’a dam­ga­sı­nı vu­ran asıl ko­nu, 29 Ara­lık’ta “Gaz­ze Or­ta­do­ğu İçin Mo­del” otu­ru­mun­da Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ile İs­ra­il Cum­hur­baş­ka­nı Şi­mon Pe­res ara­sın­da ya­şa­nan ger­gin­lik ve mo­de­ra­tör Da­vid Ig­na­ti­us ta­ra­fın­dan ko­nuş­ma­sı en­gel­le­nen Er­do­ğan’ın top­lan­tı­yı terk et­me­si ol­du. Gaz­ze’de­ki kat­li­am sı­ra­sın­da bu­na se­yir­ci kal­ma­ya­rak İs­ra­il’i sert bir dil­le eleş­ti­ren Er­do­ğan’ın, Pe­res’in kış­kır­tı­cı ve ger­çek­lik­ten uzak söz­le­ri kar­şı­sın­da ver­di­ği ce­vap­lar, ge­rek Tür­ki­ye ge­rek­se dün­ya ka­mu­oyun­da ge­niş yan­kı uyan­dır­dı. Bu çı­kı­şıy­la İs­ra­il ve İs­ra­il-se­ver­ler dı­şın­da bü­yük tak­dir top­la­yan Er­do­ğan’ı, Pe­res da­ha son­ra te­le­fon­la ara­ya­rak özür di­le­di.

Tavsiye Et