Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2006) > Merhaba >
Merhaba
Dev­le­tin zir­ve­sin­de­ki ge­ri­li­me ni­ha­yet TÜ­Sİ­AD da ka­tıl­dı ve hü­kü­me­te ger­çek ren­gi­ni gös­ter­me­ye baş­la­dı. Tar­tış­ma­nın “rek­tör aş­kı­na” ya­pı­lı­yor ol­ma­sı ta­ma­men rast­lan­tı­dır. TÜ­Sİ­AD gi­bi bir ku­rum için, önem­li olan ‘ver­mek is­te­di­ği’ me­saj­la­rı ver­mek­tir. O za­man sor­ma­lı­yız: Me­saj ne­dir ve ni­çin şim­di?
 
Hü­kü­met şu ger­çe­ğin far­kın­da: Üç yıl­dır uy­gu­la­dı­ğı eko­no­mi po­li­ti­ka­sı bü­yük­ler le­hi­ne çok ba­şa­rı­lı ol­muş­tur. Eko­no­mi üç yıl­da or­ta­la­ma %7 bü­yü­müş; fa­kat bü­yük şir­ket­le­rin bü­yü­me or­ta­la­ma­sı bu­nun çok üze­rin­de ger­çek­leş­miş­tir. Bu­nun an­la­mı şu: Çok sa­yı­da kü­çük öl­çek­li şir­ket ya çok az bü­yü­müş, ya ye­rin­de say­mış, ya da­ha da kü­çül­müş­tür. Bü­yük şir­ket­le­rin ya­tı­rım­la­rı ge­nel­de ser­ma­ye-yo­ğun ol­du­ğun­dan, Sa­yın Baş­ba­kan’ın da iti­ra­fıy­la, iş­siz­lik azal­ma­mış­tır. Özet­le, hü­kü­me­tin ba­şa­rı­lı eko­no­mi po­li­ti­ka­sı, ken­di­si­ne ik­ti­dar yo­lu­nu açan­la­ra çok da ya­ra­ma­mış­tır.
 
Akıl­lı bir hü­kü­met için 2006, vi­da­la­rı öl­çü­lü gev­şet­me yı­lı ol­ma­lı­dır. Si­ya­sî ve sos­yal he­sap bu­nu ge­rek­ti­ri­yor. Bü­yük ser­ma­ye aba al­tın­dan so­pa gös­te­re­rek bu­na şim­di­den en­gel ol­ma­ya ça­lı­şı­yor. Mer­kez Ban­ka­sı baş­ka­nı­nın ye­rin­de kal­ma­sı için gös­ter­dik­le­ri de­rin ça­ba da bu ama­ca hiz­met için­dir.
 
Ocak dos­ya­mı­zı ço­cuk­la­ra ayır­dık. Dün­ya­la­rı de­ği­şi­yor ço­cuk­la­rı­mı­zın; oyun­la­rı, sem­bol­le­ri, kah­ra­man­la­rı de­ği­şi­yor. Ka­çı­mız far­kın­da­yız?
 
Söy­le­şi­yo­rum’un bu ay­ki ko­nu­ğu, İran­lı “fıt­rat si­ne­ma­sı” us­ta­sı Me­cid Me­ci­di. Cen­net’in Ço­cuk­la­rı, Cen­ne­tin Ren­gi, Ba­ran gi­bi film­le­riy­le ün­le­nen Me­ci­di için sa­nat, in­sa­nı yü­celt­me ara­cı­dır. Ba­tı’dan gel­di di­ye, si­ne­ma­ya Ba­tı­lı gö­züy­le bak­ma­mı­zın ge­rek­me­di­ği­ni söy­le­yen Me­ci­di, ye­din­ci sa­na­tın fi­krî kök­le­ri­nin Do­ğu’da ol­du­ğu­na ina­nı­yor.
 
Fark­lı­lık, tek­nik­te de­ğil, inanç­ta­dır!

Paylaş Tavsiye Et