Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2006) > Eleştiriyorum > Anlayış Okuru
Eleştiriyorum
Anlayış Okuru
Tem­muz 2006 sa­yı­nı­zın Top­lu­yo­rum bö­lü­mün­de, si­ya­sî are­na­da ya­şa­nan son ge­liş­me­le­re ve muh­te­mel ye­ni olu­şum­la­ra iliş­kin de­ğer­len­dir­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı bö­lüm­de Sa­yın Er­ba­kan’a yö­ne­lik bir cüm­le var­dı. 1972 yı­lın­da Er­ba­kan’ın İs­viç­re’den par­ti kur­mak için da­vet edil­di­ği söy­le­nir­ken, cüm­le­de de­vam­la top­lum­sal ta­ba­nı ve mu­ha­fa­za­kâr ke­sim­de ağır­lı­ğı olan ‘baş­ka’ ze­va­tın da yurt­ dı­şın­dan da­vet edi­le­bi­le­ce­ği id­dia edi­li­yor. Ön­ce­ki cüm­le­le­re ba­kıl­dı­ğın­da bu­ra­dan an­la­dı­ğım “Er­ba­kan’ın da bir za­man­lar mer­ke­zî seç­kin­ler ta­ra­fın­dan MSP li­der­li­ği­ne ge­ti­ril­di­ği­dir.” Ca­nı­mı sı­kan bu ko­nu­nun üze­ri­ne git­tim ve o dö­ne­min en can­lı ta­nık­la­rın­dan Sü­ley­man Arif Em­re ile ko­nu­ya iliş­kin bir gö­rüş­me yap­tım. Ken­di­si bu id­dia­yı şid­det­le red­de­der­ken, ola­yın ger­çek yü­zü­nü şu şe­kil­de an­lat­tı:
“12 Mart muh­tı­ra­sıy­la MNP ka­pa­tıl­dı ve bir bas­kı dö­ne­mi baş­la­dı. Bu sü­reç­te ya­şa­nan yo­ğun stres ve sı­kın­tı­lı gün­ler­den son­ra Sa­yın Er­ba­kan bir kalp spaz­mı ge­çir­di ve te­da­vi için Al­man­ya’ya git­ti. Al­man­ya’da­ki dok­tor ar­ka­daş­la­rı bu has­ta­lık üze­ri­ne uz­man­laş­an İs­viç­re’de­ki bir kli­ni­ği te­da­vi için tav­si­ye et­ti­ler. İs­viç­re’de­ki 3 ay­lık yo­ğun bir te­da­vi sü­re­cin­den son­ra ken­di­si Tür­ki­ye’ye dön­mek is­te­di. Fa­kat be­nim de için­de bu­lun­du­ğum 42 ki­şi­lik şu­ra he­ye­ti­miz ve ay­nı za­man­da M. Za­hit Kot­ku (h.z.) da 12 Mart bas­kı­sı­nın de­vam et­ti­ği­ni ve bu yüz­den şart­lar nor­ma­le dö­nün­ce­ye ka­dar bir sü­re da­ha yurt dı­şın­da kal­ma­sı­nın uy­gun ola­ca­ğı­nı söy­le­dik ve Sa­yın Er­ba­kan’ı dön­me­me­si ko­nu­sun­da ik­na et­tik. Bu sü­reç­te Sa­yın Er­ba­kan’ın da tav­si­ye­si ve kat­kı­la­rıy­la ye­ni par­ti kur­ma ça­lış­ma­la­rı­mı­za baş­la­dık ve şart­la­rın nor­ma­le dön­me­si ve bas­kı­nın azal­ma­sıy­la bir­lik­te par­ti­nin ku­ru­lu­şu­nu ilan et­tik. Da­ha son­ra çe­şit­li is­ti­şa­re­ler­le ar­tık Sa­yın Er­ba­kan’ın Tür­ki­ye’ye dön­me­sin­de her­han­gi bir sa­kın­ca ol­ma­ya­ca­ğı­na ka­rar ver­dik ve biz­zat be­nim de yap­tı­ğım gö­rüş­me­ler­le ken­di­si­ni Tür­ki­ye’ye MSP’nin ba­şı­na da­vet et­tik.”
Sa­yın Sü­ley­man Arif Em­re’nin yu­ka­rı­da be­lirt­ti­ği gi­bi An­la­yış’ta ge­çen bu ifa­de hiç­bir şe­kil­de ger­çe­ği yan­sıt­ma­mak­ta­dır. Ek­sik ve yan­lış bil­gi­den kay­nak­la­dı­ğı­nı zan­net­ti­ğim bu ha­ta­nı­zı dü­zelt­me­ni­zi önem­le ri­ca ede­rim. Zi­ra Er­ba­kan’ın ba­şın­da bu­lun­du­ğu Mil­li Gö­rüş ha­re­ke­ti bu mil­le­tin ken­di­si­dir ve özü­dür. Hiç­bir za­man dı­şa­rı­dan ve­ya içe­ri­den bir ta­kım mih­rak­la­rın yön­len­dir­me­si­ne ve iş­bir­li­ği­ne mey­let­me­miş ve bu yüz­den de hep en­gel­len­mek is­ten­miş ama hiç­bir za­man inan­dı­ğı yol­dan sap­ma­mış, bu ko­nu­da da geç­mi­şi ter­te­miz bir ha­re­ket­tir.
Bu ko­nu­da ge­rek­li dü­zelt­me­yi yap­ma­nı­zı önem­le ri­ca eder, say­gı­lar su­na­rım. / AH­MET GÜR­TAŞ
 
An­la­yış’ın No­tu:
Sa­yın Gür­taş,
Açık­la­ma­nı­zı ol­du­ğu gi­bi ya­yın­lı­yo­ruz. Top­lu­YORUM’da di­le ge­ti­ri­len gö­rüş, otu­ru­ma ka­tı­lan uz­man ar­ka­daş­la­rı­mız­dan bi­ri­nin gö­rü­şü­dür. El­bet­te ne onun söy­le­dik­le­ri­ni, ne de Sa­yın Sü­ley­man Arif Em­re’nin an­lat­tık­la­rı­nı ger­çe­ğin ken­di­si ola­rak ka­bul ede­bi­li­riz. Ar­ka­da­şı­mı­za id­di­ası­nın kay­na­ğı­nı sor­du­ğu­muz­da, Mil­li Gö­rüş’e ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen “er­ba­kan.vze.com” si­te­si­ni gös­ter­di. (http://ho­me.ar­cor.de/nec­med­din er­ba­kan//er­ba­kan­dev­ri­mi/mu­ca­de­le.html) Ora­da yer alan “Şan­lı Bir Mü­ca­de­le­nin Ta­rih­çe­si” baş­lık­lı ya­zı­da ay­nen şöy­le de­ni­yor:
“Er­ba­kan’ın İs­viç­re’ye gi­di­şin­den bir müd­det son­ra, 12 Mart Muh­tı­ra­sı­’nın Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Muh­sin Ba­tur ile Or­ge­ne­ral Tur­gut Su­nalp’ın İs­viç­re’ye gi­de­rek ‘Ho­ca’nın Yur­da dön­me­si ve ye­ni­den si­ya­sî ve fii­lî hiz­me­ti­nin ba­şı­na geç­me­si’ yo­lun­da te­men­ni ve te­mi­nat­ta bu­lun­duk­la­rı söy­le­nir... Şim­di­lik sa­de­ce bir id­di­a ol­mak­tan öte­ye git­me­yen bu du­rum doğ­ru ol­sa bi­le, Tür­ki­ye’nin kö­tü gi­di­şa­tı­nı, iç ve dış so­run­la­rı­nı çok iyi bi­len, Ho­ca’nın da ka­rak­ter ve ka­bi­li­ye­ti­ni tak­dir eden va­tan­per­ver ba­zı ge­ne­ral­le­rin, sırf ül­ke­ye hiz­met ga­ye­siy­le gi­riş­tik­le­ri bir te­şeb­büs sa­yı­la­bi­lir... Ve za­ten ül­ke­miz­de ve yer­yü­zün­de, Adil bir dü­zen kur­mak ga­ye­siy­le yo­la çı­kan Er­ba­kan Ho­ca gi­bi li­der­le­rin, or­du gi­bi çok önem­li bir ke­si­mi ih­mal et­me­si de, el­bet­te müm­kün de­ğil­dir...”
Ger­çek­le­ri ‘bi­len’ yal­nız Al­lah’tır.

Paylaş Tavsiye Et