Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (October 2006) > Dosya > BARIŞ GÜCÜ ve BM’nin GELECEĞİ
Dosya
BARIŞ GÜCÜ ve BM’nin GELECEĞİ
Mo­dern dev­let­ler sis­te­mi, çok­baş­lı bir ör­güt­len­me ge­rek­ti­rir. İm­pa­ra­tor­luk­lar, ken­di­le­ri­ni mer­ke­ze alır, bü­tün di­ğer si­ya­sa­la­rın on­la­ra bo­yun eğ­me­si­ni is­ter­ler­di. Hat­ta, ken­di­le­rin­den baş­ka si­ya­sa ta­nı­maz­lar­dı.
Ka­pi­ta­lizm, si­ya­si elit­le­ri eh­li­leş­tir­di. İh­ti­ras­la­rı­nı tör­pü­le­di ve on­la­rı bir güç­ler den­ge­si­ne zor­la­dı. Güç­ler den­ge­si­nin is­tik­rar­lı iş­le­yi­şi için­se bir tür dün­ya hü­kü­me­ti­ne ih­ti­yaç var. Av­ru­pa Kon­se­ri bu hü­kü­me­tin ilk pro­to­ti­piy­di, Ce­mi­yet-i Ak­vam ilk kü­re­sel tec­rü­be­si. Bir­leş­miş Mil­let­ler bu mi­ras üze­rin­de ku­rul­du ve dün­ya dü­ze­ni­ni 60 yıl buz­do­la­bın­da tut­tu. 2000’ler­de ha­va­la­rın ye­ni­den ısın­ma­sıy­la, do­la­bın ka­li­te ve ka­pa­si­te­si ye­ni­den tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­dı.
Ber­dal Aral, BM’nin en et­ki­li or­ga­nı olan Gü­ven­lik Kon­se­yi’nin gü­nü­müz­de ye­ni sö­mür­ge­ci­li­ğin aja­nı ha­li­ne gel­di­ği­ni ve Ba­rış Gü­cü ope­ras­yon­la­rı­nın “he­ge­mo­nik güç­ler”in stra­te­jik çı­kar­la­rıy­la ir­ti­bat­sız ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Bu du­rum­da BM bir­leş­miş de­ğil, “bo­yun eğ­di­ril­miş mil­let­ler” de­mek olu­yor. Ra­ma­zan Gö­zen’in tah­li­li Aral’ın gö­rü­şü­nü güç­len­di­ri­yor: ABD, ken­di­si­nin dün­ya he­ge­mon­ya­sı­na kat­kı po­tan­si­ye­li yük­sek olan BM’siz ya­pa­maz. Fa­kat BM ay­nı za­man­da ABD’nin tek­yan­lı gi­ri­şim­le­ri önün­de­ki en önem­li en­gel ol­ma­ya da de­vam edi­yor.
Ba­rış gü­cü­nün ta­nım ve kap­sa­mı­nın ulus­larara­sı ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak de­ğiş­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Tal­ha Kö­se, vur­gu­nun dev­let­le­rin gü­ven­li­ğin­den in­san­la­rın gü­ven­li­ği­ne kay­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Dün­ya hü­kü­me­ti­nin fel­se­fi bir de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pan Bed­ri Gen­cer’e gö­re, BM’nin ka­de­ri ABD’nin ka­de­ri­ne bağ­lı. Hü­se­yin Emi­roğ­lu ise, BM’nin mev­cut ya­pı­sı için­de ev­ren­sel ak­tör ro­lü­nü oy­na­ma­sı­nın im­kân­sız ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.
He­ge­mo­nik güç­le­re hiz­met eden bir BM, mil­let­le­ri bir­leş­ti­re­mez.

Paylaş Tavsiye Et