Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (April 2007) > Dünya Siyaset > Filistinli vekil eşleri destek bekliyor
Dünya Siyaset
Filistinli vekil eşleri destek bekliyor
Z. Tuba Kor
ŞU­BAT ayın­da Mek­ke’de va­rı­lan uz­laş­ma çer­çe­ve­sin­de ulus­la­ra­ra­sı tec­ri­di kır­mak ve iç ça­tış­ma­ya son ver­mek üze­re mec­lis­te tem­sil edi­len si­ya­si par­ti­le­rin bir ara­ya gel­me­siy­le Fi­lis­tin’de Ulu­sal Bir­lik Hü­kü­me­ti ku­rul­du. 17 Mart’ta 132 san­dal­ye­li mec­lis­te ya­pı­lan gü­ven oy­la­ma­sı­na sa­de­ce 87 mil­let­ve­ki­li ka­tıl­dı. Zi­ra Fi­lis­tin mec­li­si­nin üç­te bi­ri 9 ay­dır İs­ra­il ha­pis­ha­ne­le­rin­de bu­lu­nu­yor (10’u ha­pis­tey­ken mil­let­ve­ki­li se­çil­miş­ti).
İs­ra­il’in iş­le­di­ği si­vil kat­li­am­la­ra kar­şı 25 Ha­zi­ran 2006’da bir İs­ra­il as­ke­ri­nin ka­çı­rıl­ma­sı­nın he­men ar­dın­dan baş­la­dı tu­tuk­la­ma fur­ya­sı. Fi­lis­tin­li mah­kum­la­rı hep bir bas­kı ara­cı ve pa­zar­lık ko­zu ola­rak kul­la­nan İs­ra­il’in, sa­de­ce beş gün için­de tu­tuk­la­dı­ğı mil­let­ve­ki­li, ba­kan ve be­le­di­ye baş­ka­nı sa­yı­sı 80’i aş­tı.
Ço­ğu ha­len ha­pis­ha­ne­de olan bu üst dü­zey yet­ki­li­ler, İs­ra­il ka­nun­la­rı­na gö­re “ida­ri tu­tuk­lu­lar”, ya­ni her­han­gi bir ge­rek­çe gös­te­ril­me­den tu­tuk­la­nıp alı­ko­nu­lan mah­kum­lar ara­sın­da yer alı­yor­lar. İn­gi­liz man­da­sın­dan bu ya­na de­vam eden bu uy­gu­la­ma­ya gö­re İs­ra­il, ‘şüp­he­li’ ad­det­ti­ği Fi­lis­tin­li­le­ri is­te­di­ği gi­bi tu­tuk­lu­yor, tu­tuk­lu­luk sü­re­le­ri­ni key­fî ola­rak uza­tı­yor, hat­ta düz­me­ce mah­ke­me­ler­de yar­gı­lı­yor ve yıl­lar­ca ha­pis­te tu­tu­­yor. An­cak tu­tuk­lan­ma ge­rek­çe­le­ri gü­ven­lik ne­de­niy­le “dev­let sır­rı” (!) kap­sa­mı­na so­ku­la­rak açık­lan­mı­yor.
Ha­li­ha­zır­da İs­ra­il ha­pis­ha­ne­le­rin­de res­mî ola­rak 9.400’ü si­ya­si tu­tuk­lu yak­la­şık 13 bin Fi­lis­tin­li bu­lu­nu­yor; bun­la­rın 120’si ka­dın, 425’i ço­cuk (330’u 8-10 yaş ara­sı) ve 2.200’ü bu­gü­ne ka­dar hiç mah­ke­me­ye çı­ka­rıl­ma­mış. Ha­pis­ha­ne­ler­de­ki du­rum ise hiç de iç açı­cı de­ğil. Ha­va­lan­dır­ma­nın ve ışı­ğın bu­lun­ma­dı­ğı in­san­lık dı­şı ko­şul­lar­da tu­tuk­lu­la­rın tec­ri­di ve on­la­ra kö­tü mu­ame­le va­ka-i âdiy­ye­den sa­yı­lı­yor. Fi­zi­kî iş­ken­ce­nin ya­sak­lan­dı­ğı 1999’dan bu ya­na da­ha ‘mo­dern’ (iz bı­rak­ma­yan) iş­ken­ce yön­tem­le­ri uy­gu­la­nı­yor. Ta­bii İs­ra­il ha­pis­ha­ne­le­rin­de­ki mah­kum­lar yi­ne şans­lı gru­bu teş­kil edi­yor. Zi­ra İs­ra­il, İkin­ci İn­ti­fa­da’dan bu ya­na çö­lün or­ta­sın­da­ki as­ke­rî top­la­ma kamp­la­rı­nı ye­ni­den kul­la­nı­ma aç­tı; mah­kum­lar, çö­lün et­ra­fı yük­sek du­var­lar­la çev­ril­miş bir ye­rin­de ça­dır­lar­da ka­lı­yor­lar.
 
Mil­let­ve­ki­li Eş­le­ri Tür­ki­ye’de
İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı (İHH) ön­cü­lü­ğün­de yü­zü aş­kın gö­nül­lü ku­ru­lu­şun des­te­ğiy­le İs­ra­il ha­pis­ha­ne­le­rin­de­ki tut­sak ve­kil­le­rin öz­gür­lük­le­ri­ne ka­vuş­tu­rul­ma­sı için baş­la­tı­lan 1 mil­yon im­za kam­pan­ya­sı çer­çe­ve­sin­de üç mil­let­ve­ki­li­nin eşi ül­ke­mi­ze geldi. Fi­lis­tin Mec­lis Baş­ka­nı Aziz Sa­lim Du­veyk’in eşi Ne­hi­le Du­veyk, Fi­lis­tin Halk Cep­he­si li­de­ri Ah­med Saa­det’in eşi Eb­la Saa­det ve Ha­mas­lı mil­let­ve­ki­li Ne­zir Ah­met Ab­dul­cev­vad’ın eşi Ay­şe Ab­dul­cev­vad ile 14 ya­şın­da­ki oğ­lu, An­ka­ra’da baş­ta TBMM Baş­ka­nı Bü­lent Arınç ol­mak üze­re ba­zı par­ti baş­kan­la­rı ve mil­let­ve­kil­le­ri ile gö­rü­şe­rek des­tek is­te­di­.
İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ve­kil eş­le­ri, “Tür­ki­ye’de çok bü­yük bir il­giy­le kar­şı­lan­dık. Esir­le­ri­miz ko­nu­sun­da Türk mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve med­ya­sı­nın gös­ter­di­ği il­gi bi­zi mo­ti­ve et­ti. Türk hal­kı­na ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na ver­dik­le­ri des­tek­ten do­la­yı mü­te­şek­ki­riz” söz­le­riy­le mem­nu­ni­yet­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler.
Öğ­re­tim üye­si iken mil­let­ve­ki­li se­çi­len ye­di ço­cuk ba­ba­sı Aziz Du­veyk, İs­ra­il as­ker­le­ri­nin ge­ce ya­rı­sı evi­ne yap­tı­ğı bas­kın­la al­tın­cı kez tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne kon­muş; avu­kat dâ­hil hiç kim­sey­le gö­rüş­me­si­ne izin ve­ril­mi­yor­muş. Fi­lis­tin Halk Cep­he­si li­de­ri Ah­med Saa­det, mil­let­ve­ki­li se­çil­di­ğin­de za­ten ha­pis­tey­miş. İs­ra­il Tu­rizm Ba­ka­nı’nı öl­dür­dü­ğü id­di­asıy­la 2002’de tu­tuk­la­na­rak Eri­ha Ce­zae­vi’ne kon­muş, ge­çen se­ne dü­zen­le­nen bir bas­kın­la İs­ra­il ha­pis­ha­ne­si­ne nak­le­dil­miş. Dört ço­cuk an­ne­si Eb­la Saa­det, İs­ra­il ha­pis­ha­ne­sin­de­ki eşiy­le sa­de­ce bir kez gö­rü­şe­bil­miş. Ne­zir Ah­met Ab­dul­cev­vad ise iş­ga­le di­re­ni­şi se­be­biy­le 12 se­ne ha­pis­te yat­mış; ser­best kal­dık­tan bir se­ne son­ra Ha­mas mil­let­ve­ki­li ola­rak mec­li­se gir­miş ve şim­di o yi­ne ha­pis­te. Tu­tuk­lan­ma­sın­dan 5 ay son­ra sa­de­ce bir de­fa eşiy­le gö­rü­şe­bi­len Ay­şe Ab­dul­cev­vad’ın üç ço­cu­ğu­nun ise ba­ba­la­rıy­la gö­rüş­me­le­ri ya­sak­mış.
Ben­zer sı­kın­tı­lar ya­şa­yan bin­ler­ce Fi­lis­tin­li ai­le­nin ses­le­ri­ni du­yur­mak ve des­tek is­te­mek üze­re ül­ke­miz­de bu­lu­nan ve­kil eş­le­ri, Türk hal­kın­dan, çok zor şart­lar­da ha­yat­la­rı­nı sür­dü­ren şe­hit ve tu­tuk­lu ço­cuk­la­rı­nın eği­tim­le­ri­ni de­vam et­ti­re­bil­me­le­ri için yar­dım is­te­di­ler. Özel­lik­le hem an­ne­si hem de ba­ba­sı İs­ra­il ha­pis­ha­ne­le­rin­de bu­lu­nan Fi­lis­tin­li ço­cuk­lar ile hiç­bir si­ya­si ha­re­ke­te men­sup ol­ma­yan­la­rın bü­yük sı­kın­tı­lar çek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı­lar.
 
Ne­hi­le Du­veyk Ge­le­cek­ten Umut­lu
Fi­lis­tin Mec­lis Baş­ka­nı’nın eşi Ne­hi­le Du­veyk ile kı­sa bir soh­bet im­ka­nı bul­duk. Du­veyk, Ha­zi­ran 2006’dan bu ya­na Fi­lis­tin’de ha­ya­tın iyi­ce zor­laş­tı­ğı­nı, ola­ğan ha­le ge­len sal­dı­rı ve bom­bar­dı­man­la­rın ya­nı sı­ra İs­ra­il as­ker­le­ri­nin her gün, her ge­ce ev­le­re bas­kın ya­pa­rak si­ya­si do­ku­nul­maz­lı­ğı bu­lu­nan ba­kan­lar ve mil­let­ve­kil­le­ri de dâ­hil bi­ni aş­kın in­sa­nı tu­tuk­la­dı­ğı­nı an­lat­tı. İs­ra­il ha­pis­ha­ne­le­ri­nin tek ki­şi­lik kü­çü­cük hüc­re­le­rin­de çok kö­tü sağ­lık ko­şul­la­rı al­tın­da Fi­lis­tin­li tu­tuk­lu­la­rın ha­yat mü­ca­de­le­si ver­di­ği­ni söy­le­di ve ek­le­di: “İs­ra­il ha­pis­ha­ne­le­rin­de ömür bo­yu hap­se mah­kum çok sa­yı­da genç var.” Yi­ne mad­di ve ma­ne­vi iş­ken­ce­ye ma­ruz ka­lan mah­kum­la­rın sağ­lık­la­rı­nın bo­zul­du­ğu­nu vur­gu­la­dı (yük­sek tan­si­yo­nu olan eşi­ne bi­linç­li ola­rak bol tuz­lu ye­mek ve­ril­me­si se­be­biy­le 3 gün ko­ma­da kal­mış).
Mec­li­sin üç­te bi­ri­nin (45 mil­let­ve­ki­li), ba­kan­lar ku­ru­lu­nun dört­te bi­ri­nin (8 ba­kan) tu­tuk­lan­dı­ğı bir or­tam­da Ha­mas hü­kü­me­ti­nin bir se­ne­lik ik­ti­da­rın­da ne­ler yap­tı­ğı­nı sor­duk: “Ha­mas, se­çi­mi ka­zan­dık­tan son­ra di­ğer par­ti­ler­le bir­lik hü­kü­me­ti kur­mak is­te­di; an­cak bu yön­de­ki ça­ba­la­rı so­nuç­suz kal­dı. Bu­nun üze­ri­ne tek ba­şı­na hü­kü­met kur­du; an­cak kı­sa bir sü­re son­ra hü­kü­met dört bir yan­dan ku­şa­tıl­dı, ulus­la­ra­ra­sı am­bar­go ve teh­dit­ler­le mü­ca­de­le et­ti. Ön­ce­ki hü­kü­met­ten çok bü­yük borç­lar dev­ra­lın­dı; bu se­bep­le se­çim za­fe­ri­nin ar­dın­dan ilk an­da dı­şa­rı­dan bü­yük mik­tar­lar­da yar­dım yağ­sa da bun­lar yet­me­di. Kri­tik öne­mi ha­iz Ma­li­ye Ba­ka­nı baş­ta ol­mak üze­re ba­kan­lar, mil­let­ve­kil­le­ri, Mec­lis Baş­ka­nı ve yar­dım­cı­la­rı hap­se atıl­dı. Hü­kü­me­tin va­at­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si­ne, hal­ka hiz­met et­me­si­ne fır­sat ve­ril­me­di. Za­ten tu­tuk­la­ma­lar­la amaç­la­nan hü­kü­me­ti yık­mak, mec­li­si iş­lev­siz ha­le ge­tir­mek­ti. İs­ra­il gü­ven­li­ği ba­ha­ne et­se de asıl ama­cı Fi­lis­tin­li­le­rin ha­yat da­mar­la­rı­nı kes­mek, on­la­rı aşa­ğı­la­mak, bü­tün­lü­ğü­nü en­gel­le­mek­ti. Bü­tün bun­la­rı de­mok­ra­tik yol­lar­la se­çil­miş bir hü­kü­me­te kar­şı yap­tı­lar; ilk de­mok­ra­tik tec­rü­be­yi ce­za­lan­dır­dı­lar.” Du­veyk soh­be­ti­miz­de iki de­fa, baş­ta Suu­di Ara­bis­tan ol­mak üze­re Kör­fez ül­ke­le­ri ile Mı­sır’a yar­dım­la­rın­dan do­la­yı mü­te­şek­kir ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti.
Du­veyk, Fi­lis­tin hal­kı­na hiz­met için ger­çek bir fır­sat ola­rak gör­dü­ğü Ulu­sal Bir­lik Hü­kü­me­ti’nden ol­duk­ça umut­lu: “Ni­ye­ti­mi­zin ha­lis ol­du­ğu­nu Fi­lis­tin hal­kı bi­li­yor. Hal­kı­mı­zın men­fa­ati­ni her şe­yin üs­tün­de tut­tu­ğu­mu­zu gös­ter­dik on­la­ra. Bun­dan son­ra her şey da­ha iyi ola­cak in­şal­lah.”

Paylaş Tavsiye Et