Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2007) > Dosya > KURTLAR SOFRASINDA KOSOVA
Dosya
KURTLAR SOFRASINDA KOSOVA
Bal­kan coğ­raf­ya­sı, Os­man­lı ve Avus­tur­ya-Ma­ca­ris­tan im­pa­ra­tor­luk­la­rı­nın yö­ne­tim­le­ri al­tın­da ge­çir­di­ği yüz­yıl­lar bo­yun­ca, fark­lı et­nik un­sur­la­rın ba­rış için­de bir ara­da ya­şa­dık­la­rı bir ta­rih­sel de­ne­yi­me sah­ne ol­du. An­cak bu eş­siz de­ne­yim, Fran­sız İh­ti­la­li’nin kan­lı ço­cu­ğu mil­li­yet­çi­lik ide­olo­ji­si­nin bu iki im­pa­ra­tor­luk bün­ye­sin­de ya­şa­yan halk­la­ra si­ra­yet et­me­si ile bir­lik­te ye­ri­ni, dip­lo­ma­si li­te­ra­tü­rü­ne Bal­kan­laş­ma de­yi­mi­ni so­kan bir ça­tış­ma ge­le­ne­ği­ne bı­rak­tı. Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’ndan son­ra söz ko­nu­su im­pa­ra­tor­luk­la­rı­n tas­fi­ye ol­ma­sı­nın ar­dın­dan bü­yük güç­le­rin Bal­kan­lar için bul­duk­la­rı çö­züm, ya­pay bir dev­let olan ve Gü­ney Slav­la­rın Bir­li­ği an­la­mı­na ge­len Yu­gos­lav­ya Kral­lı­ğı’nı kur­mak­tı. İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı’ndan son­ra sos­ya­list bir form ka­za­nan Yu­gos­lav­ya, So­ğuk Sa­vaş den­ge­le­ri ara­sın­da et­nik ba­rı­şın sem­bo­lü ola­rak her iki ku­tup ta­ra­fın­dan ko­ru­nup kol­lan­ma­ya ça­lı­şıl­dı. An­cak So­ğuk Sa­vaş’ın ar­dın­dan bu zo­ra­ki bir­lik kan­lı bir şe­kil­de par­ça­lan­dı. Bos­na Sa­va­şı’nın, pa­muk ip­li­ği­ne bağ­lı bir an­laş­ma ile so­nuç­lan­ma­sın­dan bir­kaç yıl son­ra bu se­fer Ko­so­va, Yu­gos­lav­ya’nın son ça­tış­ma ala­nı ola­rak önü­mü­ze çık­tı. Ve Bos­na’nın ak­si­ne, ni­hai sta­tü­sü yı­lan hi­ka­ye­si­ne dö­nen bir me­se­le ola­rak var­lı­ğı­nı bu­gü­ne ka­dar sür­dür­dü.
Biz de bu sa­yı­da­ki dos­ya­mı­zı, ulus­la­ra­ra­sı sis­te­min ar­tık ka­çı­nıl­maz ola­rak so­nuç­lan­dır­ma aşa­ma­sı­na gel­di­ği Ko­so­va me­se­le­si­ne ayır­dık. Dos­ya­mız, Mu­rat Yıl­maz’ın Ko­so­va me­se­le­si­nin ta­rih­sel sü­re­ci­ni ele al­dı­ğı ya­zı­sı ile baş­lı­yor. Yıl­maz, ta­rih bo­yun­ca hiç­bir za­man ba­ğım­sız ol­ma­mış bu coğ­raf­ya için ba­ğım­sız­lı­ğın bu­gün na­sıl ade­ta ye­ga­ne çö­züm ha­li­ne gel­di­ği­ni an­la­tı­yor.
Me­sut Öz­can, Ko­so­va’nın sta­tü­sü­nün ABD, AB ve Rus­ya ara­sın­da­ki güç mü­ca­de­le­si­nin bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yar­ken; Mu­zaf­fer Şe­nel ise eko­no­mik bir dev, si­ya­si bir cü­ce ola­rak AB’nin, ken­di coğ­raf­ya­sı ve nü­fuz ala­nın­da­ki bu so­run kar­şı­sın­da al­dı­ğı tav­rı ana­liz edi­yor.
Dra­ga­na Ko­va­ce­vic, Ko­so­va’nın Sırp­lar için ta­rih­sel ve kim­lik­sel ola­rak ifa­de et­ti­ği an­la­ma dik­kat çe­ken ya­zı­sın­da, bu­nu dik­ka­te al­ma­yan bir çö­zü­mün adil ve ger­çek­çi ol­ma­ya­ca­ğı vur­gu­su­nu ya­pı­yor.

Paylaş Tavsiye Et