Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2007) > Dosya > Avrupa KosOVA’ya mı iniyor?
Dosya
Avrupa KosOVA’ya mı iniyor?
Muzaffer Şenel
KO­SO­VA bu­gün ge­nel­de ulus­la­ra­ra­sı top­lum, özel­de de AB için ha­ya­ti önem­de bir mey­dan oku­ma­ya sah­ne olu­yor. Zi­ra Ko­so­va’nın muh­te­mel ba­ğım­sız­lı­ğı, bü­yük ih­ti­mal­le So­ğuk Sa­va­şı hu­ku­ken bi­ti­ren ilk ant­laş­ma ola­cak ve ateş­kes­ler dö­ne­mi­nin de ka­pa­nı­şı­nı tem­sil ede­cek. 20. yüz­yı­lın üç bü­yük sa­va­şı da, ant­laş­ma­la­rı da Av­ru­pa mer­kez­li ol­du. Son bü­yük sa­vaş­ta ABD ve Rus­ya ara­sın­da ezi­len Av­ru­pa, “Ko­so­va’ya ba­ğım­sız­lık” söy­lem­le­ri eş­li­ğin­de oyun­da ye­ri­ni ye­ni­den al­ma­ya ça­lı­şı­yor. NA­TO’nun mü­da­ha­ley­le kri­ze son ver­di­ği Ha­zi­ran 1999’dan be­ri Ko­so­va, BM yö­ne­ti­mi al­tın­da bu­lu­nu­yor. Hu­ku­ken Sır­bis­tan’a bağ­lı an­cak fii­len BM man­da­sı olan Ko­so­va’nın ge­le­ce­ği, BM Ko­so­va Özel Tem­sil­ci­si Mart­ti Ah­ti­saa­ri’nin ha­zır­la­yıp Şu­bat 2007’de sun­du­ğu plan­la ye­ni bir ev­re­ye gir­di. Ar­na­vut­lar en az ‘ba­ğım­sız­lık’ ka­zan­ma, Sır­bis­tan ise Ma­car azın­lı­ğın ya­şa­dı­ğı Voy­vo­di­na’nın da ay­nı sü­re­ce gir­me­sin­den en­di­şe­le­ne­rek en faz­la ‘özerk­lik’ sta­tü­sü ver­me pe­şin­de. Av­ru­pa iki­si­ni de den­ge­le­mek için üye­lik tek­lif et­me­ye ha­zır. Her ne ka­dar üst dü­zey AB dip­lo­mat­la­rı böy­le bir tek­li­fin gün­dem­de ol­ma­dı­ğı­nı, aka­de­mik ve si­ya­si çev­re­ler­de bu ko­nu­da be­yin fır­tı­na­sı ya­pıl­dı­ğı­nı ve üye­li­ğin he­men ger­çek­leş­me­si­nin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­se­ler de kim­se öne­ri­nin var­lı­ğı­nı red­det­mi­yor.
Ro­man­ya ve Bul­ga­ris­tan’ın Bir­li­ğe ka­tı­lı­mıy­la AB ta­ra­fın­dan çe­pe­çev­re ku­şa­tıl­mış olan Ba­tı Bal­kan­lar’ın AB’ye tü­müy­le ka­tı­lı­mı sa­de­ce za­man­la­ma me­se­le­si. Bu çer­çe­ve­de Av­ru­pa’nın Ba­tı Bal­kan­lar’a iliş­kin ge­liş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı çe­şit­li stra­te­ji­ler var. Bun­lar­dan en dik­kat çe­ke­ni ise Kan­gu­ru mo­de­li: Kan­gu­ru­nun yav­ru­su­nu ce­bin­de ta­şı­dı­ğı gi­bi AB de Ba­tı Bal­kan­lar’da­ki dev­let­le­ri tam üye­lik şart­la­rı­nı tam ola­rak ye­ri­ne ge­ti­re­ne dek böl­ge­nin is­tik­ra­rı için ken­di ce­bin­de ta­şı­ma­lı. Söz ko­nu­su ül­ke­ler kri­ter­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me yo­lun­da gös­ter­dik­le­ri iler­le­me­ye gö­re hiç­bir kı­sıt­la­ma ol­ma­dan tam üye­lik im­kan­la­rın­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek. Bu stra­te­ji­nin ger­çek­le­şip ger­çek­leş­me­ye­ce­ği­ni bek­le­yip gö­re­ce­ğiz. Bü­yük ih­ti­mal­le en geç Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nın 100. yıl­dö­nü­mün­de ya­ni 2014’te, Sa­ray­bos­na’da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Av­ru­pa Zir­ve­si’nde Bal­kan­lar, AB’nin bir par­ça­sı ola­cak; ta­bii eğer plan ku­sur­suz iş­ler­se.
 
Ko­so­va AB’ye Ema­net Edi­li­yor!
Ce­viz Ova­sı an­la­mı­na ge­len Ko­so­va, bir­çok in­san için çe­şit­li ma­na­lar ifa­de edi­yor: Bal­kan­lar’ın ka­yıp kal­bi; Ar­na­vut ve Sırp kim­li­ği­nin be­şi­ği; Or­to­doks mi­ra­sın Bal­kan­lar’da­ki sem­bo­lü, ‘Ku­düs’ü; 14. yüz­yıl­da Sırp İm­pa­ra­tor­lu­ğu­’nun do­ğum ye­ri; Ba­tı’nın Bos­na gü­na­hı­nı çı­kar­mak ve vic­da­nı­nı ra­hat­lat­mak için Hı­ris­ti­yan­la­ra kar­şı Müs­lü­man­la­rı sa­vun­mak üze­re si­lah­la mü­da­ha­le et­ti­ği yer; Av­ru­pa ve Bal­kan­lar’da is­tik­ra­rın anah­tar böl­ge­le­rin­den bi­ri…
AB, Bos­na tra­je­di­sin­den al­dı­ğı ders­le Ko­so­va’da ol­duk­ça dik­kat­li dav­ran­ma ve da­ha faz­la so­rum­lu­luk al­ma eği­li­min­de. Ba­rış gü­cü KFOR’un üç­te iki­si­ni (yak­la­şık 28.000) Av­ru­pa­lı as­ker­ler oluş­tu­ru­yor. AB üye­si dev­let­ler­den 1.000 ka­dar po­lis Ko­so­va’nın çe­şit­li böl­ge­le­rin­de gö­rev ya­pı­yor. Çe­şit­li Av­ru­pa ül­ke­le­rin­den 100’ü aş­kın STK, Ko­so­va’da ge­rek ken­di im­kan­la­rı ge­rek­se AB fon­la­rıy­la değişik pro­je­ler­le ak­tif bir şe­kil­de gö­rev alı­yor.
Pe­ki fi­nan­sal yar­dım­lar si­ya­si ve as­ke­rî so­run­lar­da ba­rı­şı ge­ti­rir mi? Av­ru­pa söz ko­nu­su alan­lar­da­ki za­yıf­lık­la­rı­nı doğ­ru­dan pa­ra yar­dı­mın­da bu­lu­na­rak ka­pat­ma pe­şin­de. Ko­so­va yö­ne­ti­mi ile doğ­ru­dan bir an­laş­ma­sı ol­ma­sa da AB, 1999’dan bu­gü­ne bu ül­ke­ye 1 mil­yar av­ro­dan faz­la yar­dım yap­tı. Bu yar­dım­lar özel­lik­le Ko­so­va’nın bir dev­let ol­ma yo­lun­da ih­ti­ya­cı olan ku­rum­sal alt­ya­pı­nın ge­liş­me­si ile mül­te­ci­le­rin dö­nü­şü, si­vil top­lu­mun oluş­tu­rul­ma­sı ve eko­no­mik ve sos­yal ge­li­şim ko­nu­la­rın­da yo­ğun­laş­tı.
AB, Ekim 2005’te Sır­bis­tan(-Ka­ra­dağ) ile bir İs­tik­rar ve Or­tak­lık An­laş­ma­sı için gö­rüş­me­ler baş­lat­ma­ya ka­rar ver­di. An­cak Bel­grad, 30 Ni­san 2006’ya ka­dar Bos­na Sa­va­şı’nda soy­kı­rım suç­lu­su Sırp ko­mu­tan Rat­ko Mla­diç’i La­hey Ulus­la­ra­ra­sı Sa­vaş Suç­la­rı Mah­ke­me­si (USSM)’ne tes­lim et­mek­te di­re­nin­ce bu gö­rüş­me­ler as­kı­ya alın­dı. Öte yan­dan Slo­bo­dan Mi­lo­şe­viç’in tu­tuk­lu iken USSM’de ce­za al­ma­dan öl­me­si ve Sır­bis­tan’ın Bos­na’da ya­pı­lan kat­li­am­dan so­rum­suz ol­du­ğu­nun ilan edil­me­si ise Bel­grad’ı ge­le­cek­te AB’ye üye­lik umu­du açı­sın­dan nis­pe­ten ra­hat­lat­ma­ya yö­ne­lik ham­le­ler­di. Zi­ra bu ham­le­ler, “AB, Bel­grad’a ka­pı­la­rı­nı aç­tı­ğı sin­ya­li­ni gön­de­ri­yor” şek­lin­de yo­rum­lan­dı. Hat­ta üye­lik umu­du ve USSM’nin ka­ra­rı, Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğı kar­şı­sın­da ve­ri­len ‘teş­vik’ ola­rak da gö­rül­dü. Bu­na kar­şı­lık bir­çok Ba­tı­lı dip­lo­ma­ta gö­re Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu an­la­yan Sır­bis­tan, bu­na şid­det­le kar­şı çı­ka­rak, kar­şı­lı­ğın­da müm­kün ol­du­ğu ka­dar po­li­tik ve eko­no­mik ka­za­nım (Sır­bis­tan va­tan­daş­la­rı­na yö­ne­lik vi­ze uygulamalarının kal­dı­rıl­ma­sı ve­ya en azın­dan ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı, ge­le­cek­te NA­TO’ya ka­tı­lım, AB fon­la­rın­dan da­ha faz­la ya­rar­lan­ma gi­bi) el­de et­me­yi amaç­lı­yor.
Av­ru­pa’yı 20. yüz­yıl­da çö­kü­şe gö­tü­ren kriz­ler ve sa­vaş­lar hep Bal­kan­lar’da baş­la­mış­tı. Şim­di yi­ne ta­ri­hin te­ker­rür et­me­sin­den kor­ku­lu­yor. Bos­na ve Ko­so­va kriz­le­rin­de, Rus­ya’nın na­sıl ce­vap ve­re­ce­ği ve sı­cak ça­tış­ma ih­ti­ma­li her­ke­sin ilk kor­ku­su ol­muş­tu. Bal­kan­lar’da­ki önem­li stra­te­jik nok­ta­lar­dan bi­ri olan Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğı ve Sır­bis­tan ve Rus­ya’nın ye­ni du­ru­ma ne ce­vap ve­re­ce­ği böl­ge­nin is­tik­ra­rı için önem­li. Bu ne­den­le Bal­kan­lar’ın is­tik­ra­rı, yaş­lı ve has­ta Av­ru­pa’nın ayak­ta du­ra­bil­me­si için ha­ya­ti önem taşıyor.
Bu nok­ta­da Brük­sel’in eli­ni ta­şın al­tı­na koy­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu­nun için de, eko­no­mik araç­lar ka­dar stra­te­jik, si­ya­si ve dip­lo­ma­tik araç­la­ra -her ne ka­dar gö­re­li za­yıf­lı­ğı söz ko­nu­su ol­sa da- sa­hip ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ma­lı ve bun­la­rı bir bü­tün ola­rak ha­re­ke­te ge­çir­me­li. Zi­ra AB, Ko­so­va’da iz­le­ye­ce­ği stra­te­ji ile rüş­tü­nü de is­pat ede­cek. Üye ül­ke­le­rin fark­lı­la­şan çı­kar­la­rı­na rağ­men Av­ru­pa or­tak ha­re­ket edip, zor­la­yı­cı araç­la­rı dev­re­ye so­ka­rak Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı zor­la­ma­lı. Yok­sa AB fi­nans­ma­nıy­la Ko­so­va’da de­vam eden dev­let in­şa­sı gi­ri­şi­mi, Irak’ta Ame­ri­ka’nın ba­şa­rı­sız dev­let in­şa­sı gi­ri­şi­mi­ne ben­zer bir hal ala­bi­lir.
AB’li dip­lo­mat­lar, Ah­ti­saa­ri Pla­nı’nı ka­bul et­me­si ha­lin­de Ko­so­va için AB üyesi olma ih­ti­ma­lin­den sık sık bah­se­di­yor­lar. AB’nin stra­te­jik he­de­fi­nin, ge­rek­li kri­ter­le­ri ye­ri­ne ge­tir­dik­ten son­ra Ko­so­va’nın AB’ye üyeliği ol­du­ğu, Ja­vi­er So­la­na’nın özel tem­sil­ci­si Torb­jorn Sols­trom ta­ra­fın­dan di­le ge­ti­ril­di. Av­ru­pa Par­la­men­to­su, pla­nı 29 Mart’ta bü­yük oy ço­ğun­lu­ğuy­la ka­bul et­ti. 30 Mart’ta Bre­men’de top­la­nan AB Dı­şiş­le­ri Ba­kan­la­rı Top­lan­tı­sı’nda dö­nem baş­ka­nı Al­man­ya’nın Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Frank-Wal­ter Ste­in­mei­er, BM Gü­ven­lik Kon­se­yi’nin Ko­so­va Pla­nı’nı onay­la­ma­sı­nın Bal­kan­lar’da gü­ven­lik ve is­tik­ra­rı sağ­la­ma­ya yar­dım­cı ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. Bu nok­ta­da Rus­ya’nın na­sıl ik­na edi­le­ce­ği en önem­li ko­nu ola­rak ma­sa­da du­ru­yor. Bir­li­ğin en güç­lü dev­le­ti Al­man­ya’nın hem AB hem de G-8’de dö­nem baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­me­si Rus­ya’nın ik­na edil­me­si için bir fır­sat. Ha­zi­ran’da­ki G-8 Zir­ve­si’ne ka­dar ya­pı­la­cak gi­ri­şim­ler, Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğıy­la il­gi­li BM Gü­ven­lik Kon­se­yi ka­ra­rı­nın yo­lu­nu aça­bil­me ih­ti­ma­li ta­şı­ma­sı ba­kı­mın­dan önem­li. Al­man­ya’nın dö­nem baş­ka­nı ola­rak ata­ca­ğı adım­lar sa­de­ce Ko­so­va’nın de­ğil, AB’nin de ulus­la­ra­ra­sı si­ya­set­te­ki ka­de­ri­ni ta­yin ede­cek.
Ko­so­va’yla bir­lik­te Av­ru­pa’yı bir baş­ka en­di­şe de sa­rı­yor. Ya Ka­ta­lan­lar, Bask­lar, Gü­ney Oset­ya­lı­lar, Ab­haz­lar, Trans­din­yes­ter­li­ler, Kor­si­ka­lı­lar, Gal­li­ler ve İs­koç­lar gi­bi di­ğer özerk böl­ge­ler te­ker te­ker ba­ğım­sız­lık ta­le­bin­de bu­lu­nur­sa ne ce­vap ve­re­cek? Ulus­la­rın ken­di ka­de­ri­ni ta­yin hak­kı ile bir ül­ke­nin bü­tün­lü­ğü ara­sın­da na­sıl den­ge ku­ru­la­cak? Ger­çek şu ki Ko­so­va’nın is­tis­na­lı­ğı ba­ğım­sız­lı­ğın za­ma­na ya­yıl­ma­sı du­ru­mun­da su­la­na­cak; bu ne­den­le ba­ğım­sız­lık yö­nün­de­ki ulus­la­ra­ra­sı ira­de bir an ön­ce ha­re­ke­te geç­me­li.

Paylaş Tavsiye Et