Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2007) > Toplum > Son peygamberi anlatmak
Toplum
Son peygamberi anlatmak
F. Samime İnceoğlu
Ey pey­gam­ber! Biz se­ni şa­hid, müj­de­ci, uya­rı­cı; Al­lah’ın iz­niy­le O’na ça­ğı­ran, nur­lan­dı­ran bir ışık ola­rak gön­der­dik. (Ah­zab 45-46)
 
İS­LAM di­ni­nin na­sıl an­la­şı­la­ca­ğı ve ya­şa­na­ca­ğı­nı biz­le­re ör­nek ha­ya­tı ile gös­te­ren Al­lah’ın Ra­su­lü ve pey­gam­ber­le­rin so­nun­cu­su Hz. Mu­ham­med’in İs­lam di­ni­nin an­la­şıl­ma­sın­da­ki mer­ke­zî ko­nu­mu­na bi­na­en tüm dün­ya­ya an­la­tıl­ma­sı­nı he­def­le­yen www.son­pey­gam­ber.in­fo web por­ta­lı­nın açı­lış ga­la­sı, Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı’nı id­rak et­ti­ği­miz gün­ler­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Son za­man­lar­da Hz. Pey­gam­ber hakkın­da mey­da­na ge­len ve mil­yon­lar­ca mü­mi­nin kut­sa­lı­na dil uza­tan mü­es­sif ha­di­se­le­rin et­ki­siy­le da­ha da önem ka­za­nan web por­ta­lı pro­je­si, sos­yal bi­lim­ler ala­nın­da ya­pı­lan aka­de­mik ça­lış­ma­la­ra des­tek ver­mek ama­cıy­la 2006 yı­lın­da ku­rul­muş bir si­vil top­lum ku­ru­lu­şu olan Me­rid­yen Des­tek Der­ne­ği’ne ait. Por­ta­lın ta­sa­rı­mı ise Em­rah Yü­cel ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış.
19 Ni­san’da ger­çek­le­şen ga­la­da ko­nu­şan Der­nek Baş­ka­nı Fat­ma Bay­ram, ken­di­le­ri­ne ça­lış­ma ala­nı ola­rak seç­tik­le­ri sos­yal bi­lim­ler sa­ha­sın­da “İlim ilim bil­mek­tir, İlim ken­din bil­mek­tir” di­ze­le­rin­de ifa­de­si­ni bu­lan bir bil­gi an­la­yı­şı ile aka­de­mik bi­ri­ki­mi top­lu­ma ta­şı­ma­yı, öz­gün bir dil ve dü­şün­me ge­le­ne­ği oluş­tu­ra­rak ev­ren­sel bil­gi ile ye­rel bil­gi­yi har­man­la­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Bu alan­da­ki fa­ali­yet­le­ri de­vam eder­ken âlem­le­re rah­met ola­rak gön­de­ri­len Hz. Pey­gam­ber’e ya­pı­lan sal­dı­rı­lar son­ra­sın­da “ne ya­pa­bi­li­riz” di­ye dü­şün­dük­le­ri­ni ve bu sü­reç­te di­ni­mi­zi na­sıl an­la­yıp ya­şa­ya­ca­ğı­mız ko­nu­sun­da ah­la­kı Kur’an olan Hz. Pey­gam­ber ile il­gi­li web por­ta­lı pro­je­si­nin gün­de­me gel­di­ği­ni söy­le­di.
Bay­ram’ın ifa­de­siy­le, por­ta­lın ama­cı, Hz. Pey­gam­ber’i tüm dün­ya­ya il­mî ve ak­lî ola­rak an­lat­mak, Ba­tı’da Hz. Mu­ham­med ve İs­lam di­niy­le il­gi­li olu­şan yan­lış bil­gi­le­ri or­ta­dan kal­dı­ra­rak Ba­tı ka­mu­oyu­nu doğ­ru bil­gi­len­dir­mek.
Da­ha son­ra söz alan Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Ali Bar­da­koğ­lu, Pey­gam­ber’in bir rah­met el­çi­si ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le bü­tün dün­ya Müs­lü­man­la­rı­nın 14 asır­dır O’nun mev­li­di­ni kut­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak me­de­ni­ye­ti­mi­zin te­me­lin­de va­ro­lan Ra­sul sev­gi­si üze­rin­de dur­du. Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Ay­dın da Pey­gam­ber’in ev­ren­sel me­sa­jı­na olan il­gi­nin her yıl ar­ta­rak de­vam et­ti­ği­ni; an­cak hem dün­ya si­ya­se­ti hem de Ku­r’an’ın ve sün­ne­tin iz­ze­ti­ni ya­ka­la­ma­da­ki ba­şa­rı­sız­lık ne­de­niy­le İs­lam’a ve Pey­gam­ber’e olan bu mü­es­sif yak­la­şım­la­rın or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ise, “Be­ni Rab­bim ter­bi­ye et­ti­ği için ne gü­zel ter­bi­ye et­ti” di­yen Hz. Pey­gam­ber’in gü­zel ah­la­kı bi­ze gös­ter­di­ği­ni ve sev­gi­yi an­la­mak için Pey­gam­ber’e bak­ma­nın ge­re­ği­ni di­le ge­tir­di. Bu pro­je­nin tüm dün­ya­ya yan­sı­ya­cak bir fa­ali­ye­tin ha­ber­ci­si ola­ca­ğı­na duy­du­ğu inan­cı di­le ge­ti­ren Baş­ba­kan, açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı por­ta­lın doğ­ru bil­gi­le­rin ve ha­ki­ka­tin ta­şı­yı­cı­sı ola­bil­me­si te­men­ni­sin­de bu­lun­du.
Son ko­nuş­ma­cı olan web por­ta­lı edi­tör­le­rin­den Hü­mey­ra Şa­hin, bu pro­je ile in­san­lık ta­ri­hin­de müs­tes­na bir ye­ri bu­lu­nan, in­san­lı­ğa ör­nek ola­rak gön­de­ril­miş “Son Pey­gam­be­r’in ev­ren­sel dü­zey­de ta­nı­nan, bi­li­nen ve ‘ka­bul edi­len’ bir el­çi ola­rak al­gı­lan­ma­sı­na kat­kı­da” bu­lun­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Şa­hin’e gö­re, mo­dern dün­ya­da Hz. Pey­gam­ber’i doğ­ru ta­nı­ma­yan, bil­me­yen ama me­rak eden in­san­la­ra, yer­yü­zü­nün ne­re­sin­de olur­lar­sa ol­sun­lar onu an­lat­ma­yı he­def­le­yen bu ça­lış­ma, Pey­gam­ber’i sa­vun­ma­cı ve­ya sal­dır­gan bir us­lüp­la de­ğil ak­lî ve il­mî bir ze­min­de ele al­ma­yı il­ke edi­ni­yor.
Tüm in­san­lı­ğa gön­de­ril­miş bir pey­gam­be­rin ha­ya­tı­nı ön­yar­gı­sız ve her yö­nüy­le bi­lim­sel bir us­lüp­la yi­ne tüm in­san­lı­ğa ulaş­tı­ra­bi­le­cek bir araç­la, web por­ta­lıy­la, an­lat­ma­yı he­def alan si­te­de­ki tüm bil­gi­ler kap­sam­lı ola­rak ya­pı­lan aka­de­mik bir ta­ra­ma­nın so­nun­da oluş­tu­rul­muş. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, İSAM gi­bi çe­şit­li araş­tır­ma mer­kez­le­ri­nin ve ila­hi­yat fa­kül­te­le­rin­de­ki aka­de­mis­yen­le­rin yar­dım­la­rıy­la ha­zır­la­nan, ya­pım aşa­ma­sı 6 ay sü­ren si­te­de ana hat­la­rıy­la, Hz. Mu­ham­med’in kim ol­du­ğu, pey­gam­ber­li­ği, sos­yal ha­ya­tı, sün­net ve ha­dis­le­ri, sa­ha­be­le­ri gi­bi ko­nu­la­rın ya­nı sı­ra on­li­ne ha­dis ders­le­ri ve Hz. Mu­ham­med’le il­gi­li so­ru­la­rı ko­nu­nun uz­man­la­rı­na so­ra­bil­me im­ka­nı bu­lun­mak­ta. Türk­çe, İn­gi­liz­ce ve Rus­ça ol­mak üze­re üç dil­de ya­yın ya­pan si­te­de fark­lı coğ­raf­ya­lar­da Hz. Pey­gam­ber et­ra­fın­da ge­li­şen kül­tü­rel al­gı­la­ra ve aka­de­mik ça­lış­ma­la­ra da yer ve­ri­li­yor. Ay­rı­ca por­tal­da, ço­cuk­la­rı­mı­zın ken­di­le­rin­den asır­lar­ca ön­ce ya­şa­mış Pey­gam­be­ri­miz­le ara­la­rın­da bir köp­rü kur­ma­yı amaç­la­yan, edi­tör­lü­ğü­nü Ha­ti­ce Uğur’un üst­len­di­ği, ay­rı bir ço­cuk bö­lü­mü de mev­cut.
Pey­gam­ber sev­gi­si­ni bi­linç­li bir sev­gi­ye dö­nüş­tür­mek ve onu ak­le­den bir kalp­le sev­me­nin öne­mi­ni an­lat­mak ga­ye­si­ne ma­tuf bir por­tal www.son­pey­gam­ber.in­fo Al­lah, si­te­nin ha­zır­lan­ma­sın­da mad­di ve ma­ne­vi eme­ği bu­lu­nan her­ke­sin amel­le­ri­ni mak­bul, sa’y u gay­ret­le­ri­ni meş­kur ey­le­sin.

Paylaş Tavsiye Et
Yazara ait diğer yazılar