Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2007) > Toplum > Gençlik, diyalog ve İslamofobi
Toplum
Gençlik, diyalog ve İslamofobi
Sevinç Alkan Özcan - Yunus Sönmez
AV­RU­PA Kon­se­yi, Tür­ki­ye Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile İs­lam Kon­fe­ran­sı Genç­lik Fo­ru­mu’nun 28-31 Mart 2007 ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­tan­bul’da or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği Genç­lik Ça­lış­ma­la­rın­da Din­ler ve Kül­tür­le­ra­ra­sı Di­ya­log Sem­poz­yu­mu’na Av­ru­pa ve İs­lam dün­ya­sın­dan yak­la­şık 200 genç iş­ti­rak et­ti. Av­ru­pa Kon­se­yi’nin 1995 yı­lın­da baş­lat­tı­ğı “Her­kes Fark­lı, Her­kes Eşit” kam­pan­ya­sı­nın bir par­ça­sı ola­rak ya­pı­lan sem­poz­yu­mun te­mel he­de­fi, sem­poz­yu­ma ka­tı­lan genç li­der­le­rin tem­sil et­tik­le­ri genç­lik ör­güt­le­ri ile ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı oto­ri­te­le­rin din­le­ra­ra­sı di­ya­log ko­nu­sun­da­ki tec­rü­be­le­ri­ni bir­bir­le­ri­ne ak­ta­ra­bi­le­ce­ği bir plat­form oluş­tur­mak­tı. “Din ve in­san hak­la­rı”, “ırk­çı­lık ve ay­rım­cı­lık”, “İs­la­mo­fo­bi”, “te­rö­riz­min din­ler ve kül­tür­le­ra­ra­sı di­ya­log üze­rin­de­ki et­ki­le­ri” gi­bi pek çok fark­lı ko­nu­nun ça­lış­ma grup­la­rın­da tar­tı­şıl­dı­ğı sem­poz­yu­ma aka­de­mis­yen­ler, sos­yal ak­ti­vist­ler, hü­kü­met tem­sil­ci­le­ri ve ba­zı ulus­la­ra­ra­sı ör­güt­le­rin üst dü­zey tem­sil­ci­le­ri sun­duk­la­rı teb­liğ­ler­le kat­kı­da bu­lun­du­lar.
Sem­poz­yum so­nun­da İs­tan­bul Dek­la­ras­yo­nu’nun ka­bul edil­me­si aşa­ma­sın­da ya­pı­lan tar­tış­ma­lar sem­poz­yu­mun en can­lı ve di­na­mik bö­lü­mü­nü oluş­tur­du. Sem­poz­yu­ma dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan fark­lı genç­lik ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri ola­rak ka­tı­lan genç­le­rin, hü­kü­met ku­ru­luş­la­rı­na, ulus­la­ra­ra­sı ör­güt­le­re, si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ne ve med­ya­ya ver­dik­le­ri me­saj­lar ile din­ler ve kül­tür­le­ra­ra­sı di­ya­lo­ğun ge­liş­ti­ril­me­si için sun­duk­la­rı so­mut öne­ri­ler dek­la­ras­yon­da yer al­dı. Dek­la­ras­yo­nun ka­bul edil­me­si aşa­ma­sın­da ya­pı­lan tar­tış­ma­la­raİs­la­mo­fo­bi ko­nu­su­nun dam­ga­sı­nı vur­du­ğu­nu söy­le­mek abar­tı­lı ol­maz. Av­ru­pa­lı genç­le­rin İs­la­mo­fo­bi ile bir­lik­te an­ti­se­mi­tizm ve Chris­ti­ano­fo­bi kav­ram­la­rı­nın da dek­la­ras­yon­da zik­re­dil­me­si ya da bu ol­gu­la­rın isim­le­ri hiç zik­re­dil­mek­si­zin sa­de­ce “di­ne da­ya­lı ay­rım­cı­lık” ta­bi­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği yö­nün­de­ki ta­vır­la­rı­nın ak­si­ne İs­lam dün­ya­sın­dan ka­tı­lan genç­ler, di­ne da­ya­lı ay­rım­cı­lı­ğın bu­gün dün­ya­da­ki en gö­rü­nür ve ger­çek ha­li­nin İs­la­mo­fo­bi şek­lin­de te­za­hür et­ti­ği­ni, do­la­yı­sıy­la bu ol­gu­nun tek ba­şı­na dek­la­ras­yon­da zik­re­dil­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da ıs­rar­cı ol­du­lar.
Kök­le­ri Or­ta­çağ’da­ki İs­lam kor­ku­su ve 19. yüz­yıl or­yan­ta­liz­mi­nin bes­le­di­ği ön­yar­gı­lar­la do­lu İs­lam al­gı­sı­na ka­dar uza­nan İs­la­mo­fo­bi, Müs­lü­man­la­rın Av­ru­pa’da­ki en bü­yük azın­lık grup ha­li­ne gel­me­siy­le bir­lik­te Av­ru­pa­lı­la­rın yüz­leş­mek zo­run­da kal­dı­ğı en önem­li prob­lem alan­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­di. Bu prob­lem sa­de­ce Ba­tı Av­ru­pa ya da Ame­ri­ka ile de sı­nır­lı de­ğil. 1990 yı­lın­da ko­mü­niz­min çök­me­si­nin ar­dın­dan Do­ğu Av­ru­pa ve Rus­ya’da ar­tan ya­ban­cı düş­man­lı­ğı­nın da önem­li bir par­ça­sı­nı oluş­tu­ru­yor. Bu­gün tüm dün­ya­da­ki Müs­lü­man­la­rın dört­te bi­ri­nin Hin­dis­tan, Çin ve Af­ri­ka’yı da içi­ne alan ge­niş bir coğ­raf­ya­da azın­lık ola­rak ya­şa­dık­la­rı dü­şü­nül­dü­ğün­de, 11 Ey­lül son­ra­sın­da Ame­ri­ka’nın oluş­tur­du­ğu olum­suz at­mos­fe­rin bu top­lu­luk­la­rı ne de­re­ce bü­yük bir te­dir­gin­li­ğe it­ti­ği açık­tır.
Av­ru­pa Bir­li­ği ve Av­ru­pa Kon­se­yi, ay­rım­cı­lık ve İs­la­mo­fo­bi üze­ri­ne ha­zır­la­dık­la­rı özel ra­por­lar­la ko­nu­yu gün­dem­le­ri­ne al­mış du­rum­da­lar. Ör­ne­ğin Av­ru­pa Bir­li­ği Irk­çı­lık ve Ya­ban­cı Düş­man­lı­ğı İz­le­me Mer­ke­zi’nin 2006 yı­lın­da ya­yım­la­mış ol­du­ğu ra­por­lar, bu so­run­la na­sıl mü­ca­de­le edi­le­ce­ği­nin yol­la­rı­nı arı­yor. İs­la­mo­fo­bi is­mi­nin geç­ti­ği ya­yın­la­rın sa­yı­sı da gi­de­rek ar­tı­yor Av­ru­pa’da. Bu­nun­la bir­lik­te sağ­du­yu­lu ya­yın ve çağ­rı­la­rın, med­ya­nın her ge­çen gün do­zu­nu ar­tı­ra­rak de­vam et­tir­di­ği olum­suz İs­lam ima­jıy­la baş ede­bi­le­cek gü­ce sa­hip ol­ma­dık­la­rı ke­sin. Sem­poz­yu­ma İs­la­mo­fo­bi ça­lış­ma gru­bu­nun ko­or­di­na­tö­rü ola­rak kat­kı­da bu­lu­nan İn­gil­te­re­li Müs­lü­man en­te­lek­tü­el Enes Şeyh Ali de yap­tı­ğı su­num­da, Ba­tı med­ya­sı­nın ya­rat­tı­ğı kli­şe­ler­le or­yan­ta­list Do­ğu ima­jı­nı na­sıl ye­ni­den üret­ti­ği­ni ve bu ya­yın­la­rın İs­la­mo­fo­bik eği­lim­le­ri na­sıl te­tik­le­di­ği­ni an­lat­tı. Ona gö­re, İs­lam di­ni­ni fark­lı, di­na­mik, ba­ğım­sız ve iş­bir­li­ği ya­pı­la­bi­le­cek bir or­tak­tan zi­ya­de mo­no­li­tik, sta­tik ve sal­dır­gan bir düş­man; Müs­lü­man­la­rı ise za­lim, anor­mal, sap­kın, ya­lan­cı, cin­sel­li­ğe düş­kün ve in­ti­kam­cı ola­rak res­me­den İs­la­mo­fo­bik ya­yın­la­ra Ba­tı’da po­pü­ler kül­tü­rün her ala­nın­da rast­la­mak müm­kün. Rad­yo ve te­le­viz­yon­lar­da ya­yın­la­nan şov prog­ram­la­rın­dan ço­cuk prog­ram­la­rı­na, bi­lim kur­gu­lar­dan por­nog­ra­fik ya­yın­la­ra, bil­gi­sa­yar oyun­la­rın­dan si­ne­ma film­le­ri­ne ka­dar her yer Müs­lü­man­la­rı olum­suz bir bi­çim­de res­me­den kli­şe­ler­le do­lu. Ta­bii bu imaj ve kli­şe­le­rin so­kak­lar­da ve iş­yer­le­rin­de Müs­lü­man­la­ra yö­ne­lik ola­rak uy­gu­la­nan fi­zik­sel ve söz­lü şid­det ya da ca­mi­le­re ve mes­cit­le­re ya­pı­lan sal­dı­rı­lar şek­lin­de yan­sı­ma­ma­sı müm­kün de­ğil. Bu­gün Av­ru­pa’da yük­se­len İs­la­mo­fo­bi, ras­yo­nel te­mel­le­re sa­hip, do­la­yı­sıy­la an­la­şıl­ma­sı ge­re­ken ba­sit bir kor­ku ve te­dir­gin­lik ha­li de­ğil; med­ya ve ba­zen de si­ya­set­çi­ler ta­ra­fın­dan sü­rek­li is­tis­mar edi­len ve ye­ni­den üre­ti­len bir ol­gu. İs­lam’a ve Müs­lü­man­la­ra kar­şı kin, nef­ret ve düş­man­lık his­le­ri­ni bes­le­yen kli­şe­le­rin ve ön­yar­gı­la­rın sü­rek­li te­da­vül­de tu­tul­du­ğu bir at­mos­fe­rin ürü­nü.
İs­la­mo­fo­bik eği­lim ve dav­ra­nış­lar­dan en faz­la et­ki­le­nen ke­sim hiç şüp­he­siz genç Müs­lü­man­lar, özel­lik­le de ba­şör­tü­sü ta­kan genç Müs­lü­man ka­dın­lar. Bu ne­den­le de bu ko­nu­nun Av­ru­pa ve İs­lam dün­ya­sın­dan genç­le­rin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen böy­le­si bir sem­poz­yum­da tar­tı­şıl­ma­sı bü­yük önem ta­şı­yor. Ka­tı­lım­cı­la­rın sun­du­ğu pra­tik öne­ri­le­rin Av­ru­pa’da genç­lik iş­le­rin­den so­rum­lu ba­kan­la­ra, Av­ru­pa Kon­se­yi üye ül­ke­le­ri­nin genç­lik po­li­ti­ka­la­rın­da uy­gu­lan­mak üze­re Özel Öne­ri­ler Pa­ke­ti ola­rak su­nu­la­cak ol­ma­sı, ko­nu­nun Av­ru­pa’nın gün­de­min­de can­lı ola­rak kal­ma­sı için önem­li bir kat­kı sağ­lı­yor. Av­ru­pa Kon­se­yi “Her­kes Fark­lı, Her­kes Eşit” kam­pan­ya­sı çer­çe­ve­sin­de 2004 yı­lın­da Bu­da­peş­te’de ger­çek­leş­tir­di­ği bir top­lan­tı­da “İs­la­mo­fo­bi­nin Genç­ler Üze­rin­de­ki Et­ki­le­ri”ni Av­ru­pa­lı genç­ler­den olu­şan grup­lar­la gün­de­me ta­şı­mış ve bu­nun­la na­sıl mü­ca­de­le edi­le­ce­ği­nin yol­la­rı­nı ara­mış­tı. İs­tan­bul’da İs­lam Kon­fe­ran­sı Genç­lik Fo­ru­mu ve Tür­ki­ye Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği bu top­lan­tı­da ise, kam­pan­ya­yı Tür­ki­ye baş­ta ol­mak üze­re İs­lam Kon­fe­ran­sı Ör­gü­tü üye ül­ke­le­ri­ne ge­niş­let­miş ol­du. Av­ru­pa’da ve dün­ya­nın baş­ka böl­ge­le­rin­de yük­se­len İs­la­mo­fo­bi­ye kar­şı mü­ca­de­le et­mek, Av­ru­pa’nın tek ba­şı­na üs­te­sin­den ge­le­bi­le­ce­ği bir iş de­ğil­dir. Av­ru­pa’nın bu­nu İs­lam dün­ya­sı ile iş­bir­li­ği için­de ger­çek­leş­tir­mek zo­run­da ol­du­ğu­nun far­kı­na var­ma­sı el­zem.

Paylaş Tavsiye Et