Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2007) > Merhaba >
Merhaba
Fal­cı­lar iş ba­şın­da. “Er­do­ğan cum­hur­baş­ka­nı ola­cak” di­yen­ler ar­tık ço­ğun­luk­ta­lar. Med­ya­nın ve bü­yük ser­ma­ye­nin bu ‘ger­çe­ği’ ka­bul­len­me­si bi­raz se­vin­di­ri­ci, bi­raz ür­kü­tü­cü. Se­vin­di­ri­ci; çün­kü sa­bah ak­şam de­mok­ra­si nut­ku çe­ken fa­kat ken­di­le­ri bir tür­lü ger­çek de­mok­rat ola­ma­yan bu çev­re­ler, hiç de­ğil­se bu se­fer de­mok­rat­lı­ğı be­nim­si­yor gi­bi­ler. Ür­kü­tü­cü; çün­kü “Ka­ra­man’ın ko­yu­nu son­ra çı­kar oyu­nu” mi­sa­li ger­çek ni­yet­le­ri kuş­ku­lu. Ka­pak ya­zı­la­rı­mız­da ve Top­lu­YO­RUM’da me­se­le­nin bu yön­le­ri­ni ay­rın­tı­la­rıy­la tar­tış­tık.
 
Biz 11. Cum­hur Re­isi­mi­zin kim ola­ca­ğı­nı tar­tı­şır­ken; dün­ya Irak ve İran’ı ko­nuş­ma­ya de­vam edi­yor. İran­lı­lar, baş­la­rı­na çu­val ge­çi­ren İn­gi­liz­le­re mi­sil­le­me ya­pıp, çok sa­yı­da de­niz as­ke­ri­ni re­hin al­dı­lar. Or­ta­do­ğu’da su­lar da­ha da ısı­na­cak de­mek.
 
Bu ayın dos­ya­sı­nı, İran’dan ha­re­ket­le nük­le­er si­lah­lan­ma­ya ayır­dık. “Ulus­la­ra­ra­sı Top­lu­luk” (de­nen güç­lü fa­kat iti­bar­sız ‘çe­te’) bu hu­sus­ta tam bir iki­yüz­lü­lük ser­gi­li­yor. Nük­le­er si­lah­la­rın kul­la­nı­mı hu­su­sun­da si­ci­li en bo­zuk olan­lar, ken­di­le­rin­den baş­ka­sı­nın ay­nı si­lah­la­ra sa­hip ol­ma­sı­nı fe­la­ket sa­yı­yor­lar. Ken­neth Waltz hak­lı: “Dün­ya ba­rı­şı an­cak çok sa­yı­da gü­cün nük­le­er si­lah­la­ra sa­hip ol­ma­sıy­la sağ­la­na­bi­lir.” Tal­ha Kö­se, Soh­bet Kar­buz, Ber­dal Aral, Hak­kı Uy­gur ve Or­han Ga­zi­gil bu ne­ta­me­li ko­nu­yu tar­tış­tı­lar.
 
Ni­san ayı­nın Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu, seç­kin ga­ze­te­ci Av­ni Öz­gü­rel. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı pa­zar­lı­ğı­nın ger­çek­te bü­yük ser­ma­ye ile ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Öz­gü­rel, Kürt so­ru­nu­nun çö­zü­mün­de anah­ta­rın Ab­dul­lah Öca­lan ol­du­ğu­nu ve Apo’yu dik­ka­te al­ma­yan çö­züm­le­rin işe ya­ra­ma­ya­ca­ğı­nı iddia ediyor.
 
Bü­yük dev­let­le­re öf­ke de­ğil, ba­si­ret ya­ra­şır!

Paylaş Tavsiye Et