Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2007) > Dergi > Popüler Psikiyatri
Dergi
Popüler Psikiyatri
Nermin Tenekeci
Temmuz-Ağustos 2007 Sayı: 38
 
Ne enf­las­yon, ne mil­li ta­kım, ne iç-dış düş­man­lar; ne şu ne bu… Si­ya­set­çi­le­ri­miz, bill­bo­ard­lar­da bir “ha­mi­le­lik sü­re­si­ni dört aya in­di­re­cezz!” va­adi­ni gö­re­me­yi­şi­mi­zin ku­sur kal­dı­ğı çeş­ni­lik­te ge­çen se­çim ha­va­sın­dan sıy­rı­lıp ül­ke­yi da­ha mü­ref­feh kı­la­cak ça­re­ler dü­şü­ne­dur­sun­lar, asıl sa­vaş KEN­Dİ’miz­le! Da­mar­la­rı­mız­da do­la­şan asil ka­na öy­le bir vi­rüs bu­laş­mış ki, dost­la­rı­mı­zın Ye­şil­çam ta­dın­da­ki “nen var ku­zum”lu cüm­le­le­ri bi­le bi­zi te­sel­li ede­mez ar­tık. Muh­taç ol­du­ğu­muz kud­re­ti, “İn­san Ta­nı­ma­da Ya­zı ve Ka­rak­ter”, “Renk­ler­le İn­san­la­rı Ta­nı­ma”, “Ken­di­ne Gü­ven ve Ba­şa­rı”, “Ev­li­lik­te Doğ­ru Se­çim” gi­bi caf­caf­lı ka­pak­lar­la ABD men­şe­li bir is­ti­lâ­nın ön saf­la­rı tut­tu­ğu ki­tap­çı raf­la­rın­da arar ha­le gel­dik. Sa­de­ce ki­tap­lar mı?! Her der­de de­va sa­nal si­te­ler ve her ne ka­dar “Si­ze ba­ba di­ye­bi­lir mi­yim am­ca?” rep­lik­le­ri­nin ar­ka yü­zün­de ilk nü­ve­le­ri gö­rü­le­bi­lir­se de Jo­nat­han Dem­me’si, Pe­ter Web­be’si, Hitc­hcock’u, Lars Von Tri­er’i… ile si­ne­ma, içi­miz­de­ki ya­ra­yı de­şe­rek im­kân­la­rı­nı bi­zi ken­di­miz­le ba­rış­tır­ma­ya ada­dı. Ma­kûs ta­li­hi­miz de­ği­şir mi bi­lin­mez, an­cak psi­ki­yat­rik ta­nı­yı pi­ya­sa ile ir­ti­bat­lan­dı­ran Ric­hard Uren’e gö­re, teş­his ağı öy­le sı­kı örül­müş ki sı­ra­dan ya­şan­tı­lar bi­le kur­tu­la­maz. Ör­ne­ğin kö­tü his­ler uyan­dı­ran stres­li du­rum­lar ko­lay­ca “dep­res­yon ve uyum bo­zuk­lu­ğu”, uyu­ma zor­lu­ğu “pri­mer inom­ni­ac uy­ku­suz­luk”, kro­nik mut­suz­luk “dist­mik mut­suz­luk”, ta­ti­li iz­le­yen sı­kın­tı duy­gu­su “ta­til son­ra­sı dis­fo­ni” ol­du (Bi­ri­kim-56). ‘Ben’in bun­ca ay­yu­ka çı­ka­rıl­dı­ğı ve bi­le­şe­nin­de­ki ‘de­ğer’den ko­par­tı­la­rak ade­ta ku­vöz­de ye­şer­til­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı ye­ni ‘ken­di’leş­me ça­ba­sı, gü­nü­mü­zün “ye­ni trend”i.
Psi­ki­yat­ri­nin po­pü­ler yü­züy­le de en çok bu yüz­yıl­da ta­nış­tık. PE­DAM ta­ra­fın­dan Dr. Mus­ta­fa Gü­ve­li’nin ge­nel ya­yın yö­net­men­li­ğin­de, iki ay­da bir çı­ka­rı­lan Po­pü­ler Psi­ki­yat­ri der­gi­si, doğ­ru bil­gi­yi uz­man­la­rın elin­den he­men her­ke­sin an­la­ya­bi­le­ce­ği bir dil­le sun­ma­yı he­def­le­miş. Her sa­yı­sın­da, ül­ke gün­de­mi­ne otu­ran bir me­se­le psi­ko­lo­jik-psi­ki­yat­rik tah­li­le ta­bi tu­tu­lu­yor. 38. sa­yı­da Ulus’ta­ki te­rör sal­dı­rı­sı, trav­ma son­ra­sı stres bo­zuk­lu­ğu açı­sın­dan ir­de­len­miş. “Ba­tı bir me­de­ni­yet mi, ezi­yet mi?” baş­lı­ğı ise içe­ri­ği­ne gö­re faz­la id­dia­lı. Der­gi­de ele alı­nan ba­zı ko­nu­lar: As­per­ger sen­dro­mu, şi­zof­re­ni, ço­cuk­lar­da öğ­ren­me güç­lü­ğü, cin­sel kim­lik bo­zuk­lu­ğu. Alan­la il­gi­li film, ki­tap ta­nı­tım­la­rı, söy­le­şi­ler, ha­ber­ler­le der­gi say­fa­la­rı son bu­lu­yor. www.po­pu­lerp­si­ki­yatri.com ad­re­sin­den da­ha ge­niş bil­gi­ye ula­şı­la­bi­lir. / Ner­min Te­ne­ke­ci
 

Paylaş Tavsiye Et