Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2007) > Dosya > BASKI VAR, MAHALLE YOK
Dosya
BASKI VAR, MAHALLE YOK
Ri­va­yet o ki, İtal­yan­lar’ın 1939’da Ar­na­vut­luk’u iş­gal et­tik­le­rin­de ilk yap­tık­la­rı iş, ma­hal­le ya­pı­lan­ma­sı­nı or­ta­dan kal­dır­mak ol­muş. Os­man­lı ma­hal­le­si bir ha­yat kay­na­ğı ol­du­ğu ka­dar, bir di­renç oda­ğıy­dı da. Te­mel­de bir 19. yüz­yıl araş­tır­ma­cı­sı olan Şe­rif Mar­din, bel­ki bu ger­çek­ten ha­re­ket­le ta­lih­siz bir ifa­de at­tı or­ta­ya ve pu­su­da cep­ha­ne­siz kal­mış “la­ik cep­he”yi se­vin­dir­di. “Ma­hal­le bas­kı­sı” as­lın­da söz ko­nu­su cep­he­nin pa­to­lo­jik ko­nu­mu­na uy­gun dü­şen bir ifa­de. Fark­lı ya­nı şu: Bas­kı­yı ken­di­le­ri yap­mak ye­ri­ne, zin­de güç­le­re yap­tı­rıp ran­tı­na kon­mak is­ti­yor­lar sa­de­ce.
Ya­sin Ak­tay, kü­re­sel­leş­miş bir dün­ya­da ma­ale­sef ma­hal­le­nin ayak­ta ka­la­ma­dı­ğı­nı; az çok var­lık­lı olan­la­rın si­te­le­re ta­şın­dık­la­rı­nı, ma­hal­le­de kal­mış­sa bir yer­le­ri, “onun da kat kar­şı­lı­ğı mü­te­ah­hi­de ve­ril­mek üze­re bi­raz da­ha prim yap­ma­sı­nı” bek­le­dik­le­ri­ni ya­zı­yor.
Fat­ma K. Bar­ba­ro­soğ­lu, mo­dern kent ha­ya­tı­nın Or­ta­çağ­la­ra ge­ri dön­dü­ğü­ne işa­ret edi­yor. “Or­ta­ça­ğın sur­lar­la çev­ri­li gü­ven­lik an­la­yı­şı­nı ko­ru­nak­lı si­te­ler üze­rin­den ye­ni­den ha­ya­ta ge­çi­rir­ken, her­ke­sin bir­bi­ri­ni ta­nı­dı­ğı, or­tak de­ğer­le­ri ya­şat­mak için bir ara­ya gel­di­ği bir me­kan ol­mak­tan çı­kı­yor ma­hal­le.”
Ci­han Ak­taş, Bar­ba­ro­soğ­lu’nun tah­li­li­ni ta­mam­lı­yor ade­ta: “Ma­hal­le bas­kı­sı, hij­ye­nik elit yer­leş­me bi­çim­le­ri­nin kar­şı­sın­da hâ­lâ sa­vu­nul­ma­sı sü­ren bir ha­yat tar­zı­nın ka­rak­te­ris­tik özel­li­ği­dir. İn­san­la­rın bir­bi­ri­ni ta­nı­dı­ğı, kar­şı­lık­lı bir so­rum­lu­lu­ğun de­ğe­ri­ni du­yur­tan bir yer­leş­me bi­ri­mi­dir ma­hal­le.”
Fat­ma Tunç Ya­şar’ın ya­zı­sı ise ön­ce­ki üç ya­zı­yı ta­mam­lı­yor. Mo­dern­li­ğin, din ve ge­le­nek al­gı­sı­nın ma­hal­le al­gı­sı­nı da de­ğiş­tir­di­ği­ni, “et­nik, di­nî, kül­tü­rel, sos­yal ve sı­nıf­sal fark­lı­lık­la­rı bir ara­da ba­rın­dı­ran ma­hal­le­nin ye­ri­ni, fark­lı­lık­lar­dan kor­kan ve ken­di­ni fark­lı ola­na ka­pa­tan bir ya­şam tar­zı­nın al­dı­ğı­nı” be­lir­ti­yor.
Gö­nül­lü be­ra­ber­li­ğin ol­du­ğu yer­de bas­kı­dan söz et­mek abes­tir.
Ma­hal­le var, bas­kı yok­tu.
Şim­di ma­hal­le yok, bas­kı var!

Paylaş Tavsiye Et