Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Toplum > MÜSİAD ekonomi kitaplığı
Toplum
MÜSİAD ekonomi kitaplığı
M. Necati Bakırcı
DER­NEK­LE­RİN önem­li bir fa­ali­ye­ti, üye­le­ri­ni dün­ya­da olup bi­ten­ler hak­kın­da doğ­ru bil­gi­len­dir­mek ol­ma­lı. MÜ­Sİ­AD bu hu­sus­ta son de­re­ce has­sas gö­zü­kü­yor. Son bir­kaç yıl­da ya­yım­la­dı­ğı ki­tap­lar­da, ai­le şir­ket­le­rin­de ku­rum­sal­laş­ma­nın na­sıl ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ğin­den, ban­ka­cı­lık­ta Ba­sel II kri­ter­le­ri­ne na­sıl uyum sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ne ka­dar bir­çok ko­nu uz­man­lar ta­ra­fın­dan ir­de­le­ni­yor. Ki­tap­lar­dan kı­sa bir özet su­nu­yo­ruz:
 
Ai­le Şir­ket­le­rin­de Yö­ne­tim ve Ku­rum­sal­laş­ma - Ni­hat Ala­yoğ­lu
MÜ­Sİ­AD Ge­nel Sek­re­te­ri Dr. Ni­hat Ala­yoğ­lu ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan ki­tap­ta, ül­ke­miz­de­ki iş­let­me­le­rin kar­şı­laş­tı­ğı en bü­yük so­run­la­rın ba­şın­da ge­len “bir­lik­te iş yap­ma ve or­tak­lık kül­tü­rü”nün tam yer­leş­me­miş ol­ma­sı­na de­ği­ni­li­yor. Ai­le iş­let­me­le­rin­de, akıl­cı plan­la­ma ye­ri­ne, güç mer­ke­zi­nin te­mel dü­şün­ce­le­ri­ne önem ve­ri­li­yor. Bu tip iş­let­me­ler­de bil­gi­den zi­ya­de sez­gi öne çı­kı­yor. Ai­le içi çe­kiş­me­ler de bu şir­ket­le­ri­n kar­şı­laş­tık­la­rı te­mel so­run­lar­dan bi­ri­si­ni teş­kil edi­yor. Ki­ta­bın bi­rin­ci bö­lü­mün­de ai­le şir­ket­le­ri­ni di­ğer iş­let­me­ler­den fark­lı kı­lan yön­ler in­ce­le­ni­yor, ikin­ci bö­lüm­de ai­le şir­ket­le­ri­nin ba­şa­rı­sı ve sü­rek­li­li­ğin­de en önem­li fak­tör olan ku­rum­sal­laş­ma kav­ra­mı de­ğer­len­di­ri­li­yor, son bö­lüm­de ise ai­le şir­ket­le­ri­ne yö­ne­lik öne­ri­lere yer veriliyor.
 
Or­tak­lık Kül­tü­rü - Prof. Dr. Nu­rul­lah Genç
Dün­ya­da şir­ket ev­li­lik­le­ri­nin gi­de­rek hız­lan­dı­ğı sü­reç­te, “yer­li ser­ma­ye­nin kü­re­sel re­ka­bet­çi ol­ma ve bü­yü­me he­def­le­ri için yol ha­ri­ta­sı” ni­te­li­ğin­de çok önem­li bu eser, Ko­cae­li Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Nu­rul­lah Genç ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı. Kü­çük iş­let­me­le­rin ge­li­şe­bil­me­si ve ül­ke eko­no­mi­si­nin bü­yü­me­si için güç­lü or­tak­lık­lar kur­ma­sı­nın al­ter­na­ti­fi kal­ma­dı­ğı­nı, şir­ket­le­rin bu­gün ar­tık uzun sü­re ayak­ta ka­la­bil­mek için kay­nak­la­rı­nı iyi de­ğer­len­dir­mek, ve­rim­li kul­lan­mak ve or­tak­lık ru­hu içe­ri­sin­de ha­re­ket et­mek zo­run­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten eser­de ay­rı­ca, Ba­tı’da­ki şir­ket ev­li­lik sü­reç­le­ri­ne ve ör­nek­le­ri­ne de yer ve­ri­li­yor.
 
Ba­sel-II Stan­dart­la­rı ve KO­Bİ’le­re Et­ki­le­ri - Eyüp Vu­ral Ay­dın
Ba­sel-II stan­dart­la­rı­na iliş­kin bu ki­tap, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ran KO­Bİ’le­rin fi­nans­man kay­nak­la­rı­na eri­şi­mi­ni ya­kın­dan et­ki­le­ye­cek BA­SEL II kri­ter­le­ri­ne adım adım yak­la­şı­lır­ken, hem üye­le­ri­ni hem de tüm KO­Bİ’le­ri ko­nu hak­kın­da bil­gi­len­dir­mek ve bir kez da­ha uyar­mak için ha­zır­lan­dı. MÜ­Sİ­AD Av­ru­pa Bir­li­ği Ko­or­di­na­tö­rü Eyüp Vu­ral Ay­dın ta­ra­fın­dan ka­le­me alı­nan eser, 2009 yı­lın­dan iti­ba­ren her adım­da ya­tı­rım­cı­la­rın kar­şı­sı­na çı­ka­cak olan Ba­sel II kri­ter­le­ri­ni de­tay­lı ola­rak gi­ri­şim­ci­le­re an­la­tı­yor. Ay­rı­ca Ba­sel-II stan­dart­la­rı­nın KO­Bİ’ler­le ara­sın­da­ki ya­kın iliş­ki­le­ri de içe­ren ki­tap­ta, Türk KO­Bİ’le­ri için sü­re­cin na­sıl avan­taj­lı bir du­ru­ma dö­nüş­tü­rü­le­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin öne­ri­le­re de yer ve­ri­li­yor.
 
Al­ter­na­tif Fi­nans­man Mo­de­li Ola­rak Hal­ka Arz - Ka­dir Dik­baş
MÜ­Sİ­AD Eko­no­mi ki­tap­lı­ğın­da­ki ça­lış­ma­lar­dan bi­ri­ni de Al­ter­na­tif Fi­nans­man Mo­de­li Ola­rak Hal­ka Arz ki­ta­bı oluş­tu­ru­yor. Gü­nü­müz­de iş­let­me­le­ri en çok zor­la­yan ko­nu­la­rın ba­şın­da kay­nak so­ru­nu ge­li­yor. Bu so­ru­nun al­ter­na­tif çö­züm­le­ri­ni gös­ter­mek ve iş­let­me­le­re bi­raz da ol­sa fark­lı im­kan­la­rı ta­nıt­mak adı­na en ucuz ve en uzun va­de­li kay­nak olan “Hal­ka Arz” mo­de­li ki­tap­ta tüm bo­yut­la­rı ve de­tay­la­rı ile an­la­tı­lı­yor.

Paylaş Tavsiye Et