Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Dergi > Yedi İklim
Dergi
Yedi İklim
Nermin Tenekeci
Aylık Kültür, Sanat, Medeniyet, Edebiyat Dergisi
Sayı: 201, Aralık 2006
 
Söz ko­nu­su Meh­met Akif olun­ca, şa­ir et­ra­fın­da gün­de­me ge­len me­se­le­ler ça­tal­la­şı­yor. Hak­kın­da ya­zı­lan yüz­ler­ce ki­ta­ba, ma­ka­le­ye, te­ze ve kül­li­ya­ta rağ­men ne den­li az ta­nın­dı­ğı da tu­haf bir çe­liş­ki ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Ku­ru ha­ma­set duy­gu­la­rı ve cı­lız söy­lem­ler­le ele alı­nan önem­li bir ye­kû­nu dı­şa­rı­da tu­tar­sak, hak­kın­da esas­lı bil­gi­ler ve­ren ni­te­lik­li ça­lış­ma­lar da mev­cut. Her ne ka­dar şa­ir kim­li­ğiy­le an­sak da, II. Ab­dül­ha­mit, Meş­ru­ti­yet ve Cum­hu­ri­yet dö­nem­le­ri­ne ta­nık­lı­ğıy­la fark­lı ve kök­lü ‘oku­ma­lar’a ih­ti­yaç du­yu­lan bir dü­şü­nür. Tek­ra­rı müm­kün ol­ma­yan ve bu ne­den­le ken­di tü­rü­nü son­lan­dı­ran şi­ir yak­la­şı­mıy­la da gü­nü­müz şi­ir öl­çüt­le­riy­le de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­cek bir araş­tır­ma­ya muh­taç. Za­man za­man Akif ile Tev­fik Fik­ret, Yah­ya Ke­mal, Na­mık Ke­mal ve hat­ta Na­zım Hik­met ara­sın­da ku­rul­ma­ya ya­hut yı­kıl­ma­ya ça­lı­şı­lan bağ­lar da bu zen­gin mem­ba­ın bi­rer ni­şa­ne­si.
M. Akif, ve­fa­tı­nın 70. yıl­dö­nü­mün­de geç­ti­ği­miz yıl ki­mi et­kin­lik­ler­le anıl­dı. Ya­kın za­man­da ki­tap­la­şan TYB’nin dü­zen­le­di­ği “M. Akif: Tür­ki­ye’de Mo­dern­leş­me ve Genç­lik” sem­poz­yu­mu, TZT’de İs­ma­il Ka­ra’nın ver­di­ği “Sa­fa­hat Ders­le­ri” ve 70. yı­la ye­tiş­ti­ri­len ye­ni ki­tap­la­ra ba­zı der­gi­ler de Akif özel sa­yı­la­rıy­la eş­lik et­ti. Ak­lın ve Bi­li­min Işı­ğın­da Eği­tim ile Kül­tür der­gi­le­ri­nin ar­dın­dan Ye­di İk­lim de 2006’yı Akif Özel Sa­yı­sı ile ka­pat­tı.
Bu sa­yı­da Or­han Okay, İs­ma­il Ka­ra ve son za­man­da 1924: Bir Fo­toğ­ra­fın Uzun Hi­kâ­ye­si ki­ta­bıy­la öne çı­kan Be­şir Ay­va­zoğ­lu ile ya­pı­lan rö­por­taj­lar­da Akif’in dü­şün­ce, kül­tür, si­ya­set ve ede­bi­yat ta­ri­hi­miz­de­ki ye­ri de­ğer­len­di­ri­li­yor. Meh­met Do­ğan, Gı­ya­sed­din Eki­ci, Hüs­rev Ha­te­mi, Cev­det Ka­ral, Ha­san Akay, Nu­ri Sağ­lam, Arif Ay, A. Hay­dar Hak­sal, Ali Düz, Sey­fet­tin Ün­lü ve eme­ği ge­çen di­ğer ya­zar­la­rın ka­le­me al­dı­ğı ya­zı­lar­da Akif’in po­eti­ka­sı, dil tu­tu­mu, ah­lâk an­la­yı­şı, Os­man­lı ve İs­lam dün­ya­sı­nın me­se­le­le­ri­ne yak­la­şım tar­zı, me­de­ni­yet ta­sav­vu­ru, Türk mo­dern­leş­me­si vb. ko­nu­lar ele alı­nı­yor.
Hak­kın­da çı­kan ki­tap­lar, bir­kaç bel­ge ve ku­pür, ha­ber­ler ve yo­rum­lar ile Akif’in son rö­por­ta­jı­nın yer bul­du­ğu say­fa­lar­la Akif Özel Sa­yı­sı so­na eri­yor.
Kül­tür der­gi­si de, 118 say­fa­lık zen­gin içe­ri­ğin­de M. Sey­han Tay­şi ile ya­pıl­mış bir söy­le­şi­ye, Akif’in da­ha ön­ce ya­yın­lan­ma­mış iki mek­tu­bu­na, Akif ta­ra­fın­dan ya­zı­lan ve ter­cü­me edi­len eser­ler ile şa­ir hak­kın­da ya­zı­lan eser­le­rin bir lis­te­si­ne yer ve­ri­yor. /Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et