Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Merhaba >
Merhaba
Me­de­ni­yet de­di­ğin, tek di­şi bi­le kal­ma­mış bir ca­na­var mı­dır? Mü­te­keb­bir bir eday­la ba­şör­tü­sü aley­hi­ne ko­nu­şup du­ran­la­rı iz­le­dik­çe, “ay­nen öy­le­dir” de­mek­ten baş­ka ça­re­miz kal­mı­yor. Ne­dir bu nef­ret, bu ki­bir, bu say­gı­sız­lık? İn­sa­nın ken­di­si için bir hak ara­ma­sı, o hak ho­şu­mu­za git­sin git­me­sin, son de­re­ce nor­mal­dir. Çün­kü ken­di­si için is­ti­yor.
 
Es­ki bir okul ar­ka­da­şım sin­si­ce so­ru­yor: Pe­ki, sen de eş­cin­sel­le­rin hak ta­lep­le­ri­ni ka­bul edi­yor mu­sun? Ben eş­cin­sel­lik­ten hoş­lan­mı­yo­rum, doğ­ru. Fa­kat eş­cin­se­lin “ken­di­si için” bir şey is­te­me­si­ni de nor­mal bu­lu­yo­rum. Siz de ör­tü­den hoş­lan­ma­yın; fa­kat ken­di­niz için bir şey is­te­yin, me­se­la ör­tün­me­me hak­kı­nı sa­vu­nun. “Ben ör­tü­den hoş­lan­mı­yo­rum, o hal­de sen ör­tün­me!” Bu zor­ba­lı­ğı ne de­mok­ra­siy­le ne la­ik­lik­le ne de in­san­lık­la bağ­daş­tır­mak müm­kün.
 
Hü­kü­me­te açık çağ­rı: Sa­kın ör­tün­me hak­kı­nı ba­sit bir öğ­ren­ci hak­kı say­ma­yın. Ör­tü, yurt­taş­lık hak­kı­dır, in­san­lık hak­kı­dır! Dev­le­te açık çağ­rı: Hak­kı­dır Hakk’a ta­pan mil­le­ti­min is­tik­lal!
 
Ocak ayı­nın en önem­li ge­liş­me­si Er­ge­ne­kon Ope­ras­yo­nu’ydu. Dev­le­tin de­rin­le­ri­ne uza­nan çe­te­ler çö­zül­me­den Tür­ki­ye’nin de­mok­ra­tik ve mü­ref­feh bir ül­ke ol­ma­sı ha­yal.
 
Şu­bat dos­ya­sın­da Ku­zey Irak Kürt­le­ri­ne mer­cek tut­tuk. Ka­bi­le li­der­li­ği ile ulus­çu en­te­lek­tü­el li­der­lik ara­sın­da sı­kı­şan Irak Kürt­le­ri, ge­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da kor­ku ve umut­lu bir bek­le­yiş için­de­ler. Kut­bet­tin Kı­lıç, Al­tan Tan, Ta­mer Kork­maz, Me­sut Öz­can ve Hak­kı Uy­gur’un ana­liz­le­ri, sa­de­ce Kürt­le­rin ara­yış­la­rı­na de­ğil, on­lar üze­rin­den nü­fuz mü­ca­de­le­si sür­dü­ren kü­re­sel/böl­ge­sel güç­le­rin he­sap­la­rı­na da ışık tu­tu­yor.
 
Bu ay Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz, ba­şı dik ilim ada­mı Mus­ta­fa Şen­top. Üni­ver­si­te­ler­de ba­şör­tü­sü so­ru­nu­nun sa­de­ce Ana­ya­sa’ya bir hü­küm koy­mak­la çö­zü­le­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nen Şen­top, hu­ku­kî dü­zen­le­mey­le be­ra­ber zih­ni­yet çer­çe­ve­si­nin de dik­ka­te alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.
 
Zi­hin­le­ri ka­pa­lı olan­lar, baş­la­rı ka­pa­lı­la­ra ta­ham­mül ede­mi­yor ol­ma­sın!

Paylaş Tavsiye Et