Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2008) > Dünya Siyaset > Gazze’de bıçak kemiğe dayandı
Dünya Siyaset
Gazze’de bıçak kemiğe dayandı
Ümit Sönmez
İKİ yıl­dan bu ya­na Gaz­ze Şe­ri­di’ne uy­gu­la­nan ab­lu­ka ve am­bar­go, 17 Ocak 2008 gü­nü tam an­la­mıy­la ölüm­cül bir si­la­ha dö­nüş­tü­rül­dü. Öy­le ki ilk 24 sa­at içe­ri­sin­de di­ya­liz ma­ki­ne­le­ri­ne muh­taç olan böb­rek has­ta­la­rı­nın ha­yat­la­rı teh­li­ke­ye gir­di. Zi­ra elek­trik de, elek­trik üre­te­bi­le­cek je­ne­ra­tör­le­ri ça­lış­tı­ra­cak ben­zin de ol­ma­dı­ğın­dan has­ta­ne­le­rin di­ya­liz üni­te­le­ri dev­re dı­şı kal­mış­tı. İlaç gi­ri­şi­ne izin ve­ril­me­me­sin­den do­la­yı has­ta­lar ilaç­la­rı­nı bu­la­ma­ma so­ru­nuy­la baş ba­şa kal­dı. Te­mel gı­da mad­de­le­ri, hat­ta in­san­la­rın en te­mel ih­ti­ya­cı olan ek­mek bi­le hız­la tü­ken­di, te­da­rik sı­kın­tı­la­rı or­ta­ya çık­tı…
So­nun­da olan ol­du; ev­le­rin­de ço­cuk­la­rı­na ye­di­re­cek ek­mek bu­la­ma­yan, ken­di­le­ri bir şey yi­ye­me­di­ği için ço­cuk­la­rı­nı em­zi­re­me­yen Gaz­ze­li an­ne­ler, ka­dın­lar, 22 Ocak’ta Mı­sır sı­nı­rın­da­ki Re­fah Ka­pı­sı’na da­yan­dı­lar. Kar­şı­la­rın­da İs­ra­il’in bas­kı­la­rı so­nu­cu 14 Ha­zi­ran 2007’den bu ya­na sı­nır ka­pı­sı­nı ka­pa­lı tu­tan Mı­sır hü­kü­me­ti­nin gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri var­dı. Pro­tes­to gös­te­ri­sin­de ya­şa­nan ger­gin­lik ve ça­tış­ma­lar sı­ra­sın­da 60 ci­va­rın­da Gaz­ze­li ya­ra­lan­dı. O gün ora­da ya­şa­nan­lar as­lın­da bun­dan son­ra ola­cak­la­rın ilk işa­ret­le­riy­di. Er­te­si gün ya­ni 23 Ocak’ta Mı­sır-Gaz­ze sı­nı­rın­da örü­lü du­var­lar fark­lı nok­ta­lar­dan pat­la­ma­lar­la, ok­si­jen kay­nak­la­rı ve bul­do­zer­ler­le yı­kıl­dı; ade­ta su al­tın­da bo­ğul­mak is­te­nen kur­ban son bir çır­pı­nış­la ka­fa­sı­nı su­dan çı­ka­rıp ne­fes al­ma fır­sa­tı ya­ka­la­dı. 700 bin Gaz­ze­li yı­kı­lan sı­nır du­var­la­rı üze­rin­den Mı­sır’a geç­ti ve te­mel ih­ti­yaç mad­de­le­ri baş­ta ol­mak üze­re bul­du­ğu her şe­yi sa­tın al­ma­ya ça­lış­tı. Kor­kunç bir ka­la­ba­lık ile kar­şı kar­şı­ya ka­lan Mı­sır po­lis­le­ri ise, sı­nı­rı fii­lî ola­rak or­ta­dan kal­dı­ran Gaz­ze hal­kı­na mü­da­ha­le et­me­di; ge­ri çe­ki­le­rek yak­la­şık 40 km ge­ri­de­ki Ariş ka­sa­ba­sı­na ye­ni bir sı­nır hat­tı oluş­tur­du.
 
İHH Eki­bi Gaz­ze’de
İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı ola­rak, böl­ge­de git­tik­çe ar­tan ge­ri­lim ve bek­le­nen ola­sı ge­liş­me­ler hak­kın­da ile­ti­len bil­gi­ler ışı­ğın­da, da­ha Re­fah Sı­nır Ka­pı­sı’nda­ki pro­tes­to gös­te­ri­si ya­şan­ma­dan acil bir kam­pan­ya baş­lat­ma ka­ra­rı al­mış­tık. Ru­tin ola­rak de­vam eden Fi­lis­tin ve Gaz­ze ça­lış­ma­la­rı­mız dı­şın­da, ilaç, tıb­bi ci­haz ve me­di­kal des­tek ekip­man­la­rı ile te­mel ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni içe­ren bir kam­pan­ya baş­la­ta­cak­tık. Da­ha kam­pan­ya­nın ba­sın top­lan­tı­sı­nı ya­pa­ma­dan sı­nır fii­lî ola­rak or­ta­dan kal­kın­ca he­men böl­ge­ye doğ­ru yo­la ko­yul­duk. Mı­sır/Ka­hi­re üze­rin­den Re­fah ken­ti­ne ula­şın­ca­ya ka­dar yı­kı­lan sı­nır böl­ge­sin­de hâ­lâ bir oto­ri­te ku­ru­la­ma­mış­tı; biz de ay­nı yo­lu kul­la­na­rak Gaz­ze’ye gir­dik. Ama­cı­mız böl­ge hal­kı, yet­ki­li­le­ri ve ka­na­at ön­der­le­ri ile gö­rüş­mek, ev­vel emir­de gö­tü­re­bil­di­ği­miz ka­dar acil yar­dı­mı böl­ge hal­kı­na ulaş­tır­mak ve el­bet­te du­ru­mu bir ra­por ha­li­ne ge­ti­re­rek il­gi­li­ler­le pay­laş­mak­tı.
Gaz­ze’de bu­lun­du­ğu­muz sü­re­ce Tür­ki­ye Dost­luk Gru­bu Baş­ka­nı olan Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Şi­hap bi­ze reh­ber­lik et­ti. Ön­ce­lik­le Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Na­im el-Burş’u zi­ya­ret et­tik. He­men acil ilaç ih­ti­yaç lis­te­si­ni al­dık ve eki­bi­mi­zin bir kıs­mı bu ilaç ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için ça­lış­ma­ya baş­la­dı. Gaz­ze böl­ge­sin­de 12 has­ta­ne ve 59 sağ­lık oca­ğı bu­lu­nu­yor. Sağ­lık ala­nın­da en önem­li so­run, am­bar­go ne­de­niy­le arı­za­la­nan ci­haz­lar ve bun­la­rın ta­mi­ri için ge­rek­li ekip­ma­nın Gaz­ze’ye ge­ti­ri­le­me­me­si se­be­biy­le ci­haz­la­rın ta­mir edi­le­me­me­si ve hiz­met­le­rin ak­sa­ma­sı. Di­ya­liz mer­kez­le­ri, yo­ğun ba­kım üni­te­le­ri, rad­yo­lo­ji bi­rim­le­ri sırf bu ne­den­le ya­rı ka­pa­si­te ile ça­lı­şı­yor. Şu an Gaz­ze’de kul­la­nı­la­bi­lir du­rum­da bir to­mog­ra­fi ci­ha­zı da­hi bu­lun­mu­yor ve bu se­bep­le de has­sas cer­ra­hi mü­da­ha­le­yi ge­rek­ti­ren trav­ma du­rum­la­rın­da has­ta­la­ra mü­da­ha­le edi­le­mi­yor ma­ale­sef. Sa­de­ce am­bar­go­nun ne­den ol­du­ğu bu gi­bi olum­suz­luk­lar ne­de­niy­le, her ay or­ta­la­ma 280 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği is­ta­tis­ti­ği­ni ve­ren ba­ka­nın ça­re­siz ba­kış­la­rı, bi­ze da­ha çok ça­lış­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni hay­kı­rı­yor­du.
Böl­ge­de üze­ri­ne tit­re­di­ği­miz ye­tim­ler ve ye­tim ai­le­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek, ih­ti­yaç­la­rı için pe­ri­yo­dik ola­rak gön­der­di­ği­miz yar­dı­mı bu kez ken­di el­le­ri­miz­le tes­lim et­tik. On­lar­la ta­nış­mak, tek tek ko­nuş­mak, ya­şa­dık­la­rı­nı pay­laş­mak bi­ze ta­ri­fi im­kan­sız duy­gu­lar ya­şat­tı. Sa­vaş ko­şul­la­rın­dan bu­na­lan ha­nım­la­rın re­ha­bi­li­tas­yo­nu ve eği­ti­me kat­kı ama­cıy­la yap­tır­dı­ğı­mız Hav­va Kül­tür Evi ve Bil­gi­sa­yar Kur­su’nu zi­ya­ret et­tik. Elek­trik ke­sin­ti­le­rin­den ve ge­nel ye­ter­siz­lik­ler­den ora­sı da na­si­bi­ni al­mış­tı. Kurs­tan me­zun olan bir kız kar­de­şi­miz ya­şa­nan ke­sin­ti­ler ne­de­niy­le eği­tim­le­rin ak­sa­dı­ğı­nı bi­ze ilet­ti.
Ye­tim­le­ri­mi­zin eği­tim­le­ri­ni de­vam et­tir­di­ği okul­la­rı, on­lar için ha­zır­la­nan im­kan­la­rı gö­rün­ce bir an unu­tu­yo­rum sü­rek­li sa­vaş ya­şa­nan bir böl­ge­de ol­du­ğu­mu­zu. Al­lah gös­ter­me­sin ül­ke­miz bir sa­va­şa gir­se ve İs­tan­bul’a sa­de­ce bir bom­ba düş­se sa­nı­rım kim­se ço­cu­ğu­nu oku­la gön­der­mez. Bu­ra­da ise oku­ma­ya bağ­lı­lık ve de­vam­lı­lık bir di­re­niş şek­li ha­li­ne gel­miş. İn­san­lar iş­ga­le kar­şı var gü­cü ile mü­ca­de­le eder­ken dört el­le ha­ya­ta da sa­rı­la­rak, iş­gal­ci­le­re baş­ka tür­lü bir di­re­niş gös­te­ri­yor­lar. Öy­le ki zi­ya­ret et­ti­ği­miz İs­lam Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü, Tür­ki­ye’den üni­ver­si­te­si­ne öğ­ren­ci da­vet ede­bi­li­yor.
Zi­ya­re­ti­miz sı­ra­sın­da Fi­lis­tin Dev­let Baş­ka­nı Mah­mud Ab­bas ta­ra­fın­dan gö­rev­den alı­nan bir ön­ce­ki Fi­lis­tin hü­kü­me­ti­nin Ha­mas ka­na­dın­da­ki ba­kanların çoğuyla gö­rüş­me şan­sı­mız ol­du. Med­ya­nın ve si­ya­si­le­rin il­gi­si on­la­rın Tür­ki­ye’ye ba­kış açı­sı­nı da or­ta­ya ko­yu­yor. Gö­rüş­tü­ğü­müz ba­kan­lar­dan bi­ri­si, bi­zim ver­di­ği­miz des­te­ğin on­lar açı­sın­dan, tüm Arap dün­ya­sı­nın ver­di­ği des­tek­le ay­nı önem­de ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. AB, BM ve Ba­tı ül­ke­le­riy­le da­ha iyi iliş­ki­le­ri bu­lu­nan, böl­ge­de söz sa­hi­bi bir Tür­ki­ye’nin Fi­lis­tin so­ru­nu­nun çö­zü­mün­de önem­li ak­tör­ler­den bi­ri­si ola­ca­ğı­na ina­nı­yor­lar.
Biz­zat gö­rüş­tü­ğü­müz es­ki Baş­ba­kan İs­ma­il Ha­ni­ye, Türk hal­kı­na gön­der­di­ği me­saj­da, ken­di­le­ri­nin II. Ab­dül­ha­mit Han’ın mi­ras­çı­la­rı ve ta­kip­çi­le­ri ol­du­ğu­nu, Fi­lis­tin top­rak­la­rın­dan bir par­ça­nın kop­ma­sın­dan­sa ken­di vü­cut­la­rın­dan bir par­ça­nın kop­ma­sı­nı da­ha ha­yır­lı gör­dük­le­ri­ni söy­le­di. Türk hal­kın­dan, ay­dın­lar­dan, si­ya­si­ler­den, dev­let yö­ne­ti­ci­le­rin­den Fi­lis­tin so­ru­nu­na il­gi­le­ri­nin ar­ta­rak de­vam et­me­si­ni, bu so­ru­nun müm­kün ol­du­ğu ka­dar gün­dem­de ön pla­na alın­ma­sı için des­tek ver­me­le­ri­ni, Ku­düs’ün baş­kent ola­ca­ğı öz­gür Fi­lis­tin dev­le­ti­nin ku­ru­lup ken­di ayak­la­rı üze­rin­de dur­ma­sı­na ka­dar da bu des­te­ği sür­dür­me­le­ri­ni is­te­di.
Ha­len “Şi­fa­hen de­ğil, aci­len Fi­lis­tin’e yar­dım ge­rek!” slo­ga­nı ile baş­lat­tı­ğı­mız kam­pan­ya­mız de­vam edi­yor ve ka­dir­şi­nas hal­kı­mız her za­man ol­du­ğu gi­bi tüm var­lı­ğıy­la Fi­lis­tin’de­ki kar­deş­le­ri­ne des­tek çı­kı­yor. İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı ola­rak tüm ba­ğış­çı­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yor, bu ve ben­ze­ri ça­lış­ma­la­rı­mı­zın ar­ta­rak de­vam et­me­si için il­gi­le­ri­ni ek­sik et­me­me­le­ri­ni di­li­yo­ruz.

Paylaş Tavsiye Et
Yazara ait diğer yazılar
Ümit Sönmez