Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2008) > Dergi > Insight Turkey
Dergi
Insight Turkey
Tubanur Sönmez
Cilt 10,
Sayı 2, 2008
 
In­sight Tur­key, 3 ay­lık aka­de­mik bir der­gi. 1999 yı­lın­da ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­yan der­gi, 2007 yı­lı­nın 3. sa­yı­sın­dan iti­ba­ren Prof. İh­san Da­ğı’nın edi­tör­lü­ğün­de Si­ya­set, Eko­no­mi ve Top­lum Araş­tır­ma­la­rı Vak­fı (SE­TA) ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nı­yor. Ulus­la­ra­ra­sı bir ya­yın ku­ru­lu­nun gö­ze­ti­min­de “ha­kem­li der­gi” sta­tü­sün­de ya­yın ya­pan In­sight Tur­key, bir­çok ulus­la­ra­ra­sı in­deks ve ve­ri ta­ban­la­rın­ca ta­ra­nı­yor. Ulus­la­ra­ra­sı are­na­da, der­gi­nin aka­de­mi ve si­ya­set dün­ya­sın­da et­kin­li­ği ve ya­yın­la­dı­ğı ma­ka­le­le­ri­ne ya­pı­lan atıf­lar dik­ka­te alın­dı­ğın­da “Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı der­gi­si” ol­ma id­dia­sı epey­ce ger­çek­lik ka­za­nı­yor.
In­sight Tur­key, üni­ver­si­te­ler, dü­şün­ce ku­ru­luş­la­rı, si­ya­set ya­pı­cı­la­rı ve aka­de­mik çev­re­ler için önem­li bir bil­gi kay­na­ğı ni­te­li­ğin­de. Bu ha­liy­le der­gi sa­de­ce Tür­ki­ye’den de­ğil, dün­ya­nın bir­çok böl­ge­sin­den de ya­kın­dan ta­kip edi­li­yor. Tür­ki­ye’ye ve böl­ge si­ya­se­ti­ne iliş­kin de­rin ana­liz­ler, al­ter­na­tif pers­pek­tif­ler ve öne­ri­ler su­nan der­gi, ni­te­lik­li ve ob­jek­tif çiz­gi­siy­le dik­kat­le iz­le­me­ye de­ğer. Ma­ka­le­le­riy­le de­rin­le­me­si­ne aka­de­mik ana­liz­le­ri oku­yu­cu­ya ta­şı­yan der­gi, yo­rum bö­lü­müy­le sı­cak si­ya­sal ge­liş­me­ler ko­nu­sun­da al­ter­na­tif oku­ma im­kan­la­rı su­nu­yor; olay­la­rın, ak­tör­le­rin ve sü­reç­le­rin da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­nu­yor. Ki­tap eleş­ti­ri bö­lü­mü ise bir yan­dan ye­ni ya­yın­la­rı ta­nı­tır­ken di­ğer yan­dan da Tür­ki­ye ve böl­ge üze­ri­ne ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı eleş­ti­rel bir üs­lup­la mer­cek al­tı­na alı­yor.
In­sight Tur­key son sa­yı­sın­da sı­nır­la­rı ve po­tan­si­ye­liy­le “Tür­ki­ye’nin Yük­se­len İn­ce Gü­cü”nü ana­liz edi­yor. Tür­ki­ye’nin böl­ge­de in­kar edi­le­mez bir gü­ce sa­hip ol­du­ğu her­ke­sin ma­lu­mu; fa­kat özel­lik­le son za­man­lar­da dış po­li­ti­ka­da­ki fark­lı tu­tum­la­ra, iz­le­di­ği ak­tif po­li­ti­ka ile “güç”ün dö­nü­şü­müne ve in­ce gü­cün kul­la­nı­mı­na ağır­lık ver­me­si­ne Pı­nar Bil­gin, Be­ri­van Eriş, Phar Kim Beng, Me­li­ha Ben­li Al­tu­nı­şık ve Ha­kan Al­tı­nay’ın ma­ka­le­le­riy­le ışık tu­tu­lu­yor. Der­gi­de Tür­ki­ye’nin in­ce gü­cü­ne da­ir zen­gin ma­ka­le­ler oku­duk­tan son­ra, Rus­ya par­la­men­to ve baş­kan­lık se­çim­le­ri­ni ele alan Ok­tay Tan­rı­se­ver ve Ale­xan­dros Pe­ter­sen’in ana­liz­le­ri­ni, Eni­ka Aba­zi’nin Bal­kan­lar ve Ba­ğım­sız Ko­so­va’yı an­la­tan bir de­ğer­len­dir­me­si­ni ve Irak Sa­va­şı ile AK Par­ti ka­pat­ma da­va­sı­na ge­len ulus­la­ra­ra­sı yan­kı­la­rın yo­rum­la­rı­nı da bu­la­bi­lir­si­niz. Ay­rı­ca Tür­ki­ye ve böl­ge­ye da­ir ulus­la­ra­ra­sı ya­yı­nev­le­rin­den en son çı­kan ki­tap­la­rın us­ta ka­lem­ler­ce ta­nı­tıl­dı­ğı ki­tap in­ce­le­me­le­ri ise der­gi­nin en il­gi çe­ki­ci bö­lüm­le­rin­den bi­ri.
Ay­rın­tı­lı bil­gi için www.in­sigh­ttur­key.com web say­fa­sı­nı zi­ya­ret ede­bi­lir­si­niz. /Tubanur Sönmez

Paylaş Tavsiye Et
Yazara ait diğer yazılar
Tubanur Sönmez