Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Merhaba >
Merhaba
Bir ül­ke ki bil­gin­le­ri akıl­lı, şa­ir­le­ri yü­rek­li,
Bir ül­ke ki iş­çi­le­ri üret­ken, si­ya­se­ti sü­rek­li,
Bir ül­ke ki sa­nat­çı­la­rı say­gın, si­ya­set­çi­le­ri gaf­sız,
Bir ül­ke ki ta­cir­le­ri onur­lu, yar­gıç­la­rı ta­raf­sız…
Ne olur­du Al­lah’ım, be­nim ül­kem de böy­le bir ül­ke ol­sa!
Kal­bim böy­le bir ül­ke­de ya­şa­mak­tan mut­lu­luk duy­sa!
 
Ka­pak ya­zı­la­rı­mız­da “yar­gıç­la­rı ta­raf­sız ol­ma­yan” Bu Ül­ke’nin hâl-i pür me­lâ­li­ni ir­de­le­me­ye ça­lış­tık. İb­ra­him Za­rif, son Yar­gı­tay bil­di­ri­si­nin, uzun va­de­de ada­let duy­gu­su­nun al­tı­nı oy­mak­tan baş­ka bir işe ya­ra­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­tir­ken, Ta­ha Öz­han içi­ne gi­ri­len si­ya­si çık­maz­da, da­va açıl­dı­ğın­dan be­ri “ey­lem­siz­lik” sü­re­ci­ne gir­miş AK Par­ti’nin pa­yı­nı ir­de­li­yor. Be­rat Özi­pek, AK Par­ti hü­kü­me­ti­nin an­cak için­de­ki İt­ti­hat­çı­la­ra ku­lak ver­me­di­ği öl­çü­de mev­cut kriz­den çı­ka­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lu­nur­ken, Mu­rat Yıl­maz da mem­le­ke­tin üs­tü­ne çö­rek­len­miş Er­ge­ne­kon ka­bu­su­nun bit­me­si­nin si­ya­set ku­ru­mu­nun ka­rar­lı bir du­ruş ser­gi­le­me­si­ne bağ­lı ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor. İç si­ya­set bu kı­sır tar­tış­ma­la­ra ki­lit­len­miş­ken dış po­li­ti­ka­da Tür­ki­ye, İs­ra­il ve Su­ri­ye ara­sın­da­ki so­run­la­rın çö­zü­mün­de ta­ri­hî sa­yı­la­bi­le­cek bir ara­bu­lu­cu­luk gö­re­vi üst­len­miş du­rum­da.
 
Ha­zi­ran dos­ya­mı­zın ko­nu­su, Tür­ki­ye’de sen­di­ka­cı­lık. Se­dat Mu­rat, Sa­yım Yor­gun, En­gin Yıl­dı­rım, H. Yu­nus Er­söz ve Ha­san Şe­no­cak bir yan­dan baş­lı­ca iş­çi ve me­mur sen­di­ka­la­rı­mı­zı otop­si ma­sa­sı­na ya­tı­rır­ken, di­ğer yan­dan sen­di­ka­cı­lı­ğın ge­le­ce­ği­ne ışık tut­tu­lar. Kü­re­sel­leş­me­nin sen­di­ka­cı­lı­ğı dö­nüş­tür­dü­ğü­nü ifa­de eden ya­zar­la­rı­mız, Tür­ki­ye’de he­nüz sen­di­kal bi­lin­cin otur­ma­dı­ğı gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor­lar.
 
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz en­te­lek­tü­el sen­di­ka­cı Sa­lim Us­lu. İl­ke­li ve de­mok­ra­si­den ödün ver­me­yen du­ru­şuy­la ba­şa­rı­lı bir sen­di­ka­cı por­tre­si çi­zen Us­lu’nun me­sa­jı açık ve net: “Emek, Türk sen­di­ka­cı­lı­ğı­nın öz­ne­si de­ğil nes­ne­si­dir.”

Paylaş Tavsiye Et