Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Dosya > PKK ve KÜRTLER
Dosya
PKK ve KÜRTLER
Te­rö­rist bir ör­güt, bir hal­kı öz­gür­leş­ti­re­mez. Ol­sa ol­sa ka­ba bir dev­le­te meş­ru­luk sağ­lar. PKK or­ta­ya çık­tı­ğı gün­den bu ya­na Bu Ül­ke in­sa­nı­nın ca­nı­nı yak­tı. Kırk bin­den faz­la kayıp ver­dik. Er­ge­ne­kon da­va­sı la­yı­kıy­la so­nuç­lan­dı­rı­la­bi­lir­se, gö­rü­le­cek­tir ki PKK bir “Kürt me­se­le­si” de­ğil, bel­ki de bir “sah­te Türk” me­se­le­si­dir.
12 Ey­lül’e gi­den sü­reç­te bü­tün Kürt ör­güt­le­ri çö­ker­til­di­ği hal­de sa­de­ce PKK’nın ayak­ta ka­lıp güç­len­me­si­ni an­lam­lı bu­lan Ha­şim Ha­şi­mi, dev­le­tin Kürt­le­ri bir teh­li­ke ola­rak al­gı­la­ma­sı­nın asıl teh­li­ke ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. Böy­le olun­ca, bu so­run­la il­gi­li gö­rüş or­ta­ya ko­yan her­kes “bö­lü­cü” ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor ve PKK’dan çok fark­lı dü­şü­nen bir­çok Kürt, si­ya­set sah­ne­sin­de yer ala­mı­yor.
PKK te­rö­rü ile Tür­ki­ye’de­ki si­vil­leş­me­nin at ba­şı git­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Ümit Fı­rat, bu ör­gü­tün 1984 yı­lın­da si­lah­lı mü­ca­de­le­yi baş­lat­tı­ğı­nı; ay­nı yıl tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­len ANAP hü­kü­me­ti­nin bel­ki bu yüz­den bek­le­nen si­vil­leş­me dö­nü­şü­mü­nü ye­te­rin­ce ya­pa­ma­dı­ğı­nı ile­ri sü­rü­yor. Fı­rat’a gö­re ör­güt, li­de­ri­nin son za­man­lar­da­ki açık­la­ma­la­rın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı üze­re, Er­ge­ne­kon ve­ya Al­man is­tih­ba­ra­tıy­la da ir­ti­bat­lı gö­rü­nü­yor.
İb­ra­him Za­rif 12 Ey­lül si­ya­se­tiy­le PKK’nın olu­şu­mu ara­sın­da ya­kın iliş­ki ku­ru­yor ve bu ör­gü­tün Türk in­sa­nı­na ma­li­ye­ti bir ya­na, Kürt­le­rin de ba­rış ve öz­gür­leş­me­si önün­de­ki en bü­yük en­gel ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor.
Tal­ha Kö­se’ye gö­re PKK’nın bu­gün­kü he­de­fi, Tür­ki­ye’nin iç hu­zu­ru­nu ka­çır­mak ka­dar, An­ka­ra’nın ABD ve böl­ge­de­ki di­ğer ül­ke­ler­le iliş­ki­le­ri­ni de boz­mak. Özel­lik­le Er­do­ğan hü­kü­me­ti­nin Ku­zey Irak’ta­ki Kürt yö­ne­ti­mi­ni mu­ha­tap al­ma­sı, me­se­le­yi Türk-Kürt et­nik düş­man­lı­ğı­na bağ­la­mak is­te­yen PKK yö­ne­ti­ci­le­ri­ni ra­hat­sız edi­yor.
Ta­ha Öz­han ile Ha­tem Ete, Kürt so­ru­nu­nun te­rör çem­be­ri dı­şın­da, cid­di kül­tü­rel re­form­lar­la çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği­ne, ak­si hal­de ül­ke-içi et­nik so­ru­nun, sı­nır-öte­si ai­di­yet so­ru­nu­na dö­nüş­ebileceğine işa­ret edi­yor­lar.
Büş­ra Er­san­lı ise Kürt so­ru­nu­nun bir gü­ven­lik me­se­le­si de­ğil, dev­le­te en­teg­ras­yon ve kim­lik me­se­le­si, sos­yo-eko­no­mik bir me­se­le ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.
Kürt so­ru­nu­nu ne PKK çö­ze­bi­lir ne de sa­de­ce PKK ile uğ­ra­şan bir dev­let!

Paylaş Tavsiye Et