Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Dergi > 1453
Dergi
İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi
Nisan-Mayıs-Haziran 2008, Sayı: 4
Söz ko­nu­su bir met­ro­pol, he­le de İs­tan­bul ise, bi­li­nen şey­le­rin bi­li­nen ya­van­lık­ta söy­len­di­ği bir kent der­gi­ci­li­ği an­la­yı­şıy­la me­sa­fe kat et­mek zor. İşi, es­ki İs­tan­bul nos­tal­ji­si ve ha­ma­si duy­gu­lar­la ko­tar­ma­ya ça­lış­mak hem bey­hu­de bir uğ­raş hem de bir yö­nüy­le “iki­yüz­lü” bir ça­ba… Bir yan­da es­ki kom­şu­luk­lar­dan, ma­hal­le­ler­den dem vu­rur­ken di­ğer yan­da bin bir der­de şi­fa bil­gi­sa­ya­rın çe­pe­ri­ne ki­lit­le­ni­yor, yük­sek du­var­lı si­te­le­rin em­ni­yet­li kol­la­rı­na sı­ğı­nı­yo­ruz. Bir­kaç da­ki­ka ön­ce­sin­de (Uğur Tan­ye­li’ye gö­re “kay­bet­miş­lik duy­gu­su”yla) iç ge­çir­di­ği­miz “es­ki ve gü­zel” gün­le­rin bu­ğu­su­nu, dı­şa­rı­nın baş dön­dü­rü­cü tem­po­sun­da sil­ke­le­yip atı­yo­ruz. Es­ki­yi öz­lem­le yâd eder­ken, bü­yük şeh­rin ya­şan­tı ka­lıp­la­rı­na dört el­le sa­rı­lı­yo­ruz.
İs­tan­bul, özel­lik­le sos­yo­lo­jik bo­yu­tuy­la ele alın­dı­ğın­da sa­yı­sız ko­nu baş­lı­ğı­na sa­hip bir mer­kez. İs­tan­bul ile İs­tan­bul­lu­luk ara­sın­da­ki bağ, baş­lı ba­şı­na bir dü­ğüm. “Ne için­de­yim şeh­rin ne de dı­şın­da” ha­let-i ru­hi­ye­si ile mes­ken tu­tu­lan, yan ya­na ama “bir­bir­le­ri­ne bu­laş­ma­dan” ya­şa­nan, bir ta­raf­tan da de­ği­şi­me, dö­nü­şü­me, de­vi­ni­me açık, taş­la­rın ye­rin­den oy­na­dı­ğı, çok kat­man­lı, çe­liş­ki­li bir ya­pı. Son za­man­lar­da uy­gu­la­ma­ya ko­nan kent­sel dö­nü­şüm pro­je­le­riy­le bu min­val­de pek çok tar­tış­ma gün­de­me gel­di ve gel­me­ye de­vam edi­yor.
Böy­le­si bir şeh­ri (2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti se­çil­me­si­nin ar­dın­dan ay­yu­ka çı­kan on­ca ya­yın ara­sın­da) baş­lı ba­şı­na der­gi mal­ze­me­si kıl­mak çi­le çek­me­yi de çi­le­den çık­ma­yı da gö­ze al­mak de­mek.
İBB Kül­tür A.Ş.’nin çı­kar­dı­ğı 1453 İs­tan­bul Kül­tür ve Sa­nat Der­gi­si, Kül­tür A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Nev­zat Bay­han’ın ta­nım­la­ma­sıy­la po­pü­ler kül­tü­rün de­ğil İs­tan­bul kül­tü­rü­nün bir yan­sı­ma­sı ola­cak. Üç ay­da bir çı­kan der­gi, ay­nı sa­yı­da Türk­çe ve İn­gi­liz­ce ya­yım­la­nı­yor. Da­nış­ma ku­ru­lun­da Ha­lil İnal­cık, Se­ma­vi Eyi­ce, İl­ber Or­tay­lı, İs­ken­der Pa­la, Ah­met F. Ya­nar­dağ ve Sü­ley­man F. Gön­cü­oğ­lu’nun dik­kat çek­ti­ği der­gi­nin ana çer­çe­ve­si, bir­lik­te ya­şa­ma tec­rü­be­si ve dün­ya ken­ti te­ma­la­rı üze­ri­ne bi­na edil­miş.
Der­gi­nin 4. sa­yı­sın­da, Ha­lil İnal­cık fe­tih­ten son­ra hal­kın sos­yal ve eko­no­mik ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­dı­ğı ku­rum­la­rı ele alı­yor. Ön­der Kü­çü­ker­man, Top­ka­pı Sa­ra­yı’ndan Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’na sa­na­yi dev­ri­mi­nin yol­cu­lu­ğu­nu an­la­tı­yor. Ah­met İnan va­kıf aşev­le­ri­ni in­ce­li­yor. No­bu­o Mi­sa­wa, Ja­pon kay­nak­lar­dan Er­tuğ­rul Fa­cia­sı’na ait ha­ki­kat­le­rin izi­ni sü­rü­yor. Di­ğer ko­nu­lar ve söy­le­şi­le­rin ar­dın­dan, İs­tan­bul’a da­ir ki­tap, ser­gi, mü­zik ve si­ne­ma ha­ber­le­riy­le der­gi son bu­lu­yor. / Nermin Tenekeci

Paylaş Tavsiye Et