Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Dosya > UYGARLIĞIN GAZABI: İSRAİL
Dosya
UYGARLIĞIN GAZABI: İSRAİL
Mo­dern İs­ra­il, mo­dern Ba­tı uy­gar­lı­ğı­nın gü­nah ço­cu­ğu. Din­dar ve­ya se­kü­ler bi­çim­le­riy­le Hı­ris­ti­yan dün­ya yüz­yıl­lar bo­yu Ya­hu­di­le­re yap­tı­ğı zu­lüm­le­ri, şim­di on­la­rın zu­lüm­le­ri­ne göz yu­ma­rak af­fet­tir­mek is­ti­yor. Ve iki gü­na­hın top­la­mın­dan, ye­ri gö­ğü tit­re­ten ye­ni ci­na­yet­ler çı­kı­yor.
Ha­san Kö­se­ba­la­ban Ba­tı’nın Gaz­ze ci­na­yet­le­ri kar­şı­sın­da­ki sus­kun­lu­ğu­nu şöy­le yo­rum­lu­yor: Ba­tı­lı­lar Fi­lis­tin’i ka­dim bir me­de­ni­yet­ler sa­va­şı­nın as­li cep­he­si, İs­ra­il’i ise ken­di­le­ri­nin son şö­val­ye­si gi­bi gö­rü­yor. Si­yo­niz­min bu­gün bir Hı­ris­ti­yan öğ­re­ti­si­ne dö­nüş­tü­ğü­nü be­lir­ten ya­zar, Ho­lo­kost’un göl­ge­sin­de ye­ni bir Ya­hu­di-Hı­ris­ti­yan me­de­ni­yetin be­lir­di­ği­ni di­le ge­ti­ri­yor.
İs­ra­il dev­le­ti­nin iş­gal et­ti­ği top­rak­la­rı Arap­lar­dan adım adım arın­dır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Ke­mal İnat, kü­re­sel sis­tem ba­kı­mın­dan İs­ra­il dev­le­ti­nin kol­lan­ma­sı­nın ar­tık pa­to­lo­jik bir hal al­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Ber­dal Aral ise İs­ra­il’e ege­men dev­let ye­ri­ne “hay­dut dev­let” de­me­nin hu­ku­ki ba­kım­dan da­ha uy­gun ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.
Nor­man Fin­kels­te­in’a gö­re İs­ra­il cay­dır­ma ka­pa­si­te­si­ni de­ne­di, çün­kü ba­rış pe­şin­de de­ğil. İs­ra­il’in ken­di ege­men­li­ği­ni ko­ru­ma al­tı­na al­mak­tan çok böl­ge­sel bir he­ge­mon­ya he­def­le­di­ği­ni be­lir­ten ya­zar, Ha­mas’ın da bu amaç­la bo­yu­na tah­rik edil­di­ği­ni vur­gu­lu­yor.
Post-ko­lon­yal eleş­ti­ri­nin sö­mür­ge­ci­li­ği bu­gü­ne de­ğil geç­mi­şe ait bir va­ka say­ma­sı yü­zün­den İs­ra­il’in deh­şet po­li­ti­ka­sı­nın ku­ram­sal düz­lem­de de­ğer­len­di­ri­le­me­di­ği­ni söy­le­yen Nuh Yıl­maz, bu dev­le­tin Os­man­lı sis­te­mi­nin or­ta­sı­na gü­ven­li bir ka­le kon­dur­ma ama­cı ta­şı­dı­ğı­nın unu­tul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor.
Gaz­ze sal­dı­rı­la­rı­na İs­ra­il ka­mu­oyu­nun yak­la­şı­mı­nı de­ğer­len­di­ren Ay­şe Ka­ra­bat, ra­di­kal­le­rin du­ru­ma hâ­kim ol­du­ğu­nu; İs­ra­il­li­le­rin Fi­lis­tin’de öl­dü­rü­len ço­cuk­lar­dan Ha­mas’ı so­rum­lu tut­tuk­la­rı­nı söy­lü­yor. Bu ka­rı­şık or­tam­da Tür­ki­ye-İs­ra­il stra­te­jik or­tak­lı­ğı­nın ka­de­ri­ni tar­tı­şan Ufuk Ulu­taş ise iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­ce­ği­nin; bu­nun se­be­bi­nin de “AK Par­ti’nin İs­la­mi eği­li­mi de­ğil, dev­rim ni­te­li­ğin­de­ki ye­ni dış si­ya­set an­la­yı­şı” ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yor.
Adı Or­ta­do­ğu ile öz­deş­le­şen ga­ze­te­ci Se­fer Tu­ran, Gaz­ze sal­dı­rı­la­rı­nın böl­ge ül­ke­le­ri­ni sar­sa­ca­ğı­nı, Mı­sır’dan baş­la­ya­rak cid­di dö­nü­şüm­le­re ha­zır ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Rüz­gar eken fır­tı­na bi­çer!

Paylaş Tavsiye Et