Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2009) > Merhaba >
Merhaba
Er­ge­ne­kon dal­ga­la­rı­na her ay bir ye­ni­si ek­le­nir­ken, or­du ilk de­fa bi­lim­sel bir dil­le mil­le­te ses­len­me­ye baş­la­dı. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ, 14 Ni­san ta­rih­li ko­nuş­ma­sın­da di­nî ve et­nik kim­lik­le, ulu­sal/si­ya­sal kim­lik ara­sın­da­ki iliş­ki­ye dik­kat çe­ker­ken tam 11 bi­lim­sel eser ve­ya ra­po­ra atıf­ta bu­lun­du. Sa­yın Baş­buğ’un mü­es­sif te­rör ey­lem­le­riy­le ça­kı­şan 29 Ni­san ta­rih­li ko­nuş­ma­sı ise hem Er­ge­ne­kon ile or­du ara­sı­na me­sa­fe ko­yu­yor hem de si­vil­le­re “faz­la da ile­ri­ye git­me­yin!” me­sa­jı ve­ri­yor­du.
Ya­rım hu­kuk, hu­kuk­suz­luk­tan kö­tü­dür. Ka­ba­da­yı­lık­la dev­let yö­ne­ti­mi­ni öz­deş­leş­ti­ren Er­ge­ne­kon­cu­luk, Türk mil­le­ti­nin ta­ri­hin­den ke­sin bi­çim­de tar­de­dil­me­dik­çe, onur­lu bir ül­ke ve top­lum ola­ma­yız! Ka­pak ya­zı­la­rı­mız­da, Er­ge­ne­kon Da­va­sı göl­ge­sin­de tır­man­dı­rı­lan “ay­rı­lık­çı” te­rör ile si­ya­set ve üni­ver­si­te ara­sın­da­ki iliş­ki­ler ir­de­le­ni­yor.
Ma­yıs ayı dos­ya­mız­da “Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı” kav­ra­mı­nı (ve sü­re­ci­ni) mer­cek al­tı­na al­dık. İb­ra­him Ka­lın, Ali Bal­cı, Sa­dık Ünay ve Ha­san Kö­se­ba­la­ban fark­lı nok­ta­lar­dan me­de­ni­yet, ça­tış­ma, di­ya­log ve it­ti­fak kav­ram­la­rı­na açık­lık ge­tir­me­ye ça­lış­tı­lar.
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz, Arap dün­ya­sı­nın ön­de ge­len si­ya­set uz­man­la­rın­dan Mu­ham­med Nu­red­din. Tür­ki­ye’yi ya­kın­dan ta­kip eden Nu­red­din, Oba­ma ile ABD’nin Or­ta­do­ğu’ya yö­ne­lik ola­rak sa­de­ce tak­tik de­ğiş­tir­di­ği­ni; te­mel he­def ve stra­te­ji­nin ay­nı kal­dı­ğı­nı söy­lü­yor.
Dev­let­ler de­ği­şir, fa­kat emel­le­rin­den vaz­geç­mez­ler!

Paylaş Tavsiye Et