Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2009) > Türkiye Siyaset > Ergenekon’da 12. dalga: Darbeler ve üniversiteler
Türkiye Siyaset
Ergenekon’da 12. dalga: Darbeler ve üniversiteler
Murat Yılmaz
ER­GE­NE­KON Da­va­sı, ye­ni bir dal­gay­la iv­me ka­zan­dı. So­ruş­tur­ma iler­le­dik­çe ka­mu­oyun­da­ki tar­tış­ma­lar da ar­ta­rak de­vam edi­yor. 12. dal­ga­da bir­ta­kım üni­ver­si­te rek­tör­le­ri ile Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği (ÇYDD) ve Çağ­daş Eği­tim Vak­fı (ÇEV) üye­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len gö­zal­tı ve ara­ma ope­ras­yon­la­rı, tar­tış­ma­yı “Er­ge­ne­kon Da­va­sı ama­cın­dan sa­pa­rak ‘mu­ha­lif’le­re ve kız ço­cuk­la­rı­nı okut­mak için kam­pan­ya­lar yü­rü­ten ‘ile­ri­ci’ çev­re­le­re mi yö­ne­li­yor?” nok­ta­sı­na ge­tir­di. “Ma­hal­le bas­kı­sı­nın, mu­ha­fa­za­kâr­la­rın, ce­ma­at­le­rin bir re­ak­si­yo­nuy­la mı kar­şı kar­şı­ya­yız?” en­di­şe­le­ri di­le ge­ti­ril­me­ye baş­lan­dı.
Hal­bu­ki da­va id­di­ana­me­le­ri­ni oku­yan­lar için 12. dal­ga hiç de şa­şır­tı­cı de­ğil ve zan­ne­dil­di­ği gi­bi da­va­nın ama­cın­dan sap­tı­ğı an­la­mı­na gel­mi­yor. Zi­ra id­di­ana­me­ye gö­re te­rör, tah­rik ve lo­bi ma­ri­fe­tiy­le ana­ya­sal dü­ze­ni de­ğiş­ti­re­rek dar­be yap­ma­ya yö­nel­miş bir ör­güt var. Bu ör­gü­tün vu­ru­cu güç­le­ri dı­şın­da, si­vil top­lum ayak­la­rı da mev­cut. Bu si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve üni­ver­si­te­ler­de yu­va­lan­mış ör­güt tem­sil­ci­le­ri, bu­lun­duk­la­rı yer­ler­de­ki im­kan­la­rı gay­ri­meş­ru bir şe­kil­de ör­gü­tün ama­cı için kul­la­nı­yor ve bu­ra­lar­da il­le­gal ya­pı­lan­ma­lar oluş­tu­ru­yor­lar. 12. dal­ga­da şüp­he­le­ni­len ki­mi üni­ver­si­te rek­tör­le­ri ile si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı da bu bağ­lam­da so­ruş­tu­ru­lu­yor.
Kuş­ku­suz her so­ruş­tur­ma ve yar­gı­la­ma gi­bi Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı ve da­va­sı da eleş­ti­ri­ler­den mu­af de­ğil. Bil­has­sa so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı­lar ve em­ni­yet güç­le­ri, bu eleş­ti­ri­le­ri ti­tiz­lik­le ta­kip ede­rek yan­lış­la­rı­nı tas­hih et­me­li, hak­sız­lık­la­rın önü­ne geç­me­li ve adil yar­gı­lan­ma sü­re­ci­nin ger­çek­leş­me­si­ni te­min et­me­li­ler. Bun­lar, Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nı has­sa­si­yet­le ta­kip eden ka­mu­oyu­nun ezi­ci ço­ğun­lu­ğu için de ge­çer­li. Er­ge­ne­kon lo­bi çev­re­le­ri­nin so­ruş­tur­ma­yı su­lan­dır­mak, en­gel­le­mek ve mah­ke­me­ye göl­ge dü­şür­mek ama­cıy­la yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­ra rağ­men, bu hu­su­sa dik­kat edil­me­si ge­re­ki­yor. Çün­kü Er­ge­ne­kon zih­ni­ye­ti, esa­sen “hu­kuk ve de­mok­ra­si­nin yö­ne­te­me­ye­ce­ği bir kriz or­ta­mı­nın var­lı­ğı” pro­pa­gan­da­sı­na da­ya­nı­yor. Bu ba­kım­dan şim­di çö­ker­til­mek­te olan Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­nün zih­ni­yet ola­rak da mağ­lup edi­le­bil­me­si için, dar­be yar­gı­la­ma­la­rın­da ve her tür­lü kriz or­ta­mın­da hu­kuk ve de­mok­ra­si pren­sip­le­ri­nin uy­gu­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek el­zem. An­cak bu du­ru­mu kul­la­na­rak sor­gu­la­ma­yı ve yar­gı­la­ma­yı en­gel­le­mek is­te­yen­le­re kar­şı da mü­te­yak­kız ol­mak şart. Dik­kat edil­me­si ge­re­ken bu hu­sus­lar, sav­cı­la­rın ve mah­ke­me­le­rin ne ka­dar güç bir du­rum­da iş gör­dü­ğü­nü gös­te­ri­yor.
12. dal­ga­da ÇYDD Baş­ka­nı Prof. Tür­kan Say­lan’ın da şüp­he­li­ler ara­sın­da yer al­ma­sı bu tar­tış­ma­la­rın ha­ra­re­ti­ni art­tır­dı. Say­lan, ha­len kan­ser te­da­vi­si gör­dü­ğü için ko­nu has­sa­si­yet arz edi­yor. Bu ba­kım­dan ge­re­ken öze­nin gös­te­ri­le­rek ken­di­si­nin gö­zal­tı­na alın­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor. Fa­kat bu has­sa­si­ye­te rağ­men Say­lan’ın so­ruş­tur­ma­ya dâ­hil edil­me­si ba­zı çev­re­le­ri ra­hat­sız et­miş ol­ma­lı. Say­lan cüz­zam kar­şı­sın­da ba­şa­rıy­la mü­ca­de­le ver­miş bir he­kim. Bu­nun öte­sin­de la­ik du­yar­lı­lık gru­bu­nu ÇYDD’ye dö­nüş­tür­müş, eği­tim kam­pan­ya­la­rı ve burs­la­rıy­la dik­kat çe­ken bir isim. Ay­nı za­man­da la­ik­lik ko­nu­sun­da sert açık­la­ma­la­rıy­la bi­li­ni­yor. Cum­hu­ri­yet mi­ting­le­ri­nin or­ga­ni­za­tör­le­rin­den olan Tür­kan Say­lan, “Ne şe­ri­at, ne dar­be” söy­le­mi di­ğer or­ga­ni­za­tör­le­rin ho­şu­na git­me­di­ğin­den di­ğer mi­ting­ler­de kür­sü­ye çı­ka­rıl­ma­mış­tı. Bu du­rum, şim­di Say­lan’ın de­mok­rat­lı­ğı­nın ka­ri­ne­si ola­rak su­nu­lu­yor. Hal­bu­ki Say­lan’a bel­ki bir­çok müs­pet sı­fat ve­ri­le­bi­lir ama “de­mok­rat” de­ni­le­mez. Bu ko­nu­da Ad­nan Men­de­res’in ida­mıy­la il­gi­li söy­le­dik­le­ri, si­ya­set­te bu­lun­du­ğu dö­nem­de­ki kı­yım­la­rı baş­ta ol­mak üze­re aley­hin­de bir­çok ör­nek ve­ri­le­bi­lir. An­cak asıl me­se­le, Say­lan’ın ve der­ne­ği­nin Er­ge­ne­kon­cu­lar­la iliş­ki­le­ri. Yar­gı­la­nan, Say­lan’ın ve ÇYDD’nin fi­kir­le­ri de­ğil; hu­kuk dı­şı­na çı­kan ey­lem­le­ri. Şim­di ör­gü­tün vas­fı ha­tır­la­na­rak, yar­gı­la­ma­nın so­nu­cu­nu bek­le­mek ge­re­ki­yor.
Üni­ver­si­te ho­ca­la­rı­nın dar­be te­şeb­büs­le­ri­nin ve dar­be­le­rin için­de yer al­ma­sı as­lın­da Tür­ki­ye ta­ri­hi­ni bi­len­ler için hiç de şa­şır­tı­cı de­ğil. Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de dar­be­le­rin ana­sı olan 27 Ma­yıs 1960 dar­be­si­nin se­bep­le­ri ara­sın­da sa­yı­lan üni­ver­si­te olay­la­rı ve dar­be­yi meş­ru­laş­tı­ran üni­ver­si­te ho­ca­la­rı­nın fet­va­la­rı hâ­lâ ha­tır­lar­da. Ce­lal Ba­yar, 27 Ma­yıs’ı, mil­li ira­de­ye or­tak ol­ma­ya ça­lı­şan Os­man­lı’dan kal­ma as­ke­ri­ye ve il­mi­ye sı­nı­fı ge­le­ne­ği­ne bağ­lar. Ni­te­kim üni­ver­si­te ho­ca­la­rı­nın bir kıs­mı bü­rok­ra­tik as­ke­rî ve­sa­ye­tin or­ta­ğı ve meş­ru­laş­tı­rı­cı­sı ola­rak bu dar­be­den son­ra da sah­ne­den in­me­di­ler. 27 Ma­yıs son­ra­sın­da­ki sa­yı­sız dar­be te­şeb­bü­sün­de, 12 Mart dar­be­si­ni te­tik­le­yen 9 Mart’ta ve 12 Ey­lül’e gi­den sü­reç­te üni­ver­si­te ho­ca­la­rı ve üni­ver­si­te­ler cid­di rol­ler oy­na­dı­lar. Glad­yo’nun da üni­ver­si­te­le­ri ana üs­ler­den bi­ri ola­rak seç­ti­ği an­la­şı­lı­yor. Bu hu­sus­ta bil­has­sa 28 Şu­bat sü­re­ci, üni­ver­si­te­ler­de iş­le­rin iyi­ce çı­ğı­rın­dan çık­tı­ğı bir dö­ne­mi tem­sil edi­yor. Bu­gün Er­ge­ne­kon do­la­yı­sıy­la gö­zal­tı­na alı­nan üni­ver­si­te ho­ca­la­rı­nın 28 Şu­bat sü­re­cin­de üst­len­dik­le­ri rol­ler dü­şü­nül­dü­ğün­de, “Say­gın ho­ca­lar na­sıl dar­be ya­pa­bi­lir­ler?” şek­lin­de­ki eleş­ti­ri­le­ri cid­di­ye al­mak güç­le­şi­yor. Üni­ver­si­te­le­ri si­ya­set dı­şı tut­mak ama­cıy­la ku­ru­lan YÖK dü­ze­ni­nin de, tam ak­si­ne üni­ver­si­te­le­ri bo­ğa­zı­na ka­dar po­li­ti­ka­ya ba­tır­ma­sı ta­ri­he ge­çe­cek ba­şa­rı­sız­lık­lar­dan.
Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­nın 12. dal­ga­sı, ör­gü­tün ne­re­le­re ka­dar ya­yıl­mış ol­du­ğu­nu ve teh­li­ke dü­ze­yi­ni gös­te­ri­yor. Ya­şa­nan tar­tış­ma­lar ise dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­ku­ki ve vic­da­ni bo­yut­la­ra işa­ret edi­yor. 12. dal­ga, bu tar­tış­ma­lar­la be­ra­ber, mah­ke­me­nin ken­di­si­ni yıl­dır­ma­ya yö­ne­lik kam­pan­ya­ya tes­lim ol­ma­ya­rak hu­kuk mec­ra­sın­da iler­le­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Ka­muo­yu ise bu tar­tış­ma­la­ra rağ­men, gi­de­rek ar­tan oran­da Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nı des­tek­li­yor ve “da­ha yu­ka­rı­la­ra ve de­rin­le­re” ula­şıl­ma­sı­nı is­ti­yor. 12. dal­ga­dan son­ra İs­tek Vak­fı ara­zi­sin­de bu­lu­nan si­lah­lar ve gö­zal­tı­na alı­nan su­bay­lar, ÇYDD ve Tür­kan Say­lan üze­rin­den Er­ge­ne­kon Da­va­sı aley­hi­ne baş­la­tı­lan kam­pan­ya­nın yat­sı­ya ka­dar bi­le sür­me­ye­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. 12. dal­gay­la boy gös­te­ren Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­nün üni­ver­si­te aya­ğı­nın ta­ma­men or­ta­ya çı­ka­rı­la­rak aka­de­mik dün­ya­nın özerk­li­ği­ne ka­pı açıl­ma­sı, üni­ver­si­te­ler açı­sın­dan bü­yük bir ka­zanç ola­cak­tır.

Paylaş Tavsiye Et