Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2007) > Merhaba >
Merhaba
Cum­hu­run seç­tik­le­ri, cum­hu­ra baş se­çe­mi­yor. Be­yaz Türk­ler te­laş için­de. Aman Ya Rab­bi, Ha­cı Ah­met’in oğ­lu Çan­ka­ya’da otu­ra­cak! Eşi de ba­şör­tü­lü! Es­mer­ler had­le­ri­ni aş­tı. Kı­ya­met yak­laş­tık­ça yak­laş­tı.
 
Bu kar­ga­şa­yı kü­re­sel kar­ga­şa­dan so­yut­la­mak müm­kün de­ğil. “Ye­ni bir dün­ya ku­ru­lu­yor ve Tür­ki­ye de o dün­ya­da ye­ri­ni alı­yor!” O yer­de Be­yaz Türk­le­re yer yok. Av­ru­pa hay­ran­lı­ğın­dan Av­ru­pa düş­man­lı­ğı­na geç­ti­ler, mil­li­yet­çi düş­man­lı­ğın­dan mil­li­yet­çi­lik(!) hay­ran­lı­ğı­na. Es­mer Türk­le­rin, ku­ru­la­cak ye­ni dün­ya­da na­sıl bir ye­re ta­lip ol­duk­la­rı da he­nüz net de­ğil.
 
Ge­nel­kur­may’ın muh­tı­ra gö­rü­nüm­lü in­ter­net bil­di­ri­si, Be­yaz Türk­le­re ne­fes al­dır­mış gi­bi. CHP ön­der­li­ğin­de bil­di­ri­ye al­kış tut­tu­lar. ANAP ve DYP gi­bi mu­ha­le­fet par­ti­le­ri de es­mer gö­zük­me ris­kin­den ka­çın­dı­lar. Ufuk­ta er­ken se­çim gö­zü­kü­yor. AK Par­ti hü­kü­me­ti, muh­tı­ra kar­şı­sın­da­ki ol­gun­luk ve ka­rar­lı­lı­ğı­nı sür­dü­rür­se, bu se­fer %40’ı aşar.
 
Ge­nel­kur­may bil­di­ri­si ya­yım­lan­dı­ğın­da der­gi­miz ta­mam­lan­mış ve mat­baa­ya gön­de­ril­me­ye ha­zır du­rum­day­dı. Bu ba­kım­dan sa­de­ce iki say­fa­lık bir “An­la­yış Bil­di­ri­si” ek­le­mek­le ye­tin­dik.
 
Bu ayki dosyamızda ise kurtlar sofrasındaki Kosova’yı masaya yatırdık.
 
Ma­yıs ayı söy­le­şi­mi­zi, seç­kin bir ta­rih­çi ve ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler uz­ma­nı olan Müm­taz’er Tür­kö­ne ile ger­çek­leş­tir­dik. Re­ji­min de­ğil, re­jim üze­rin­den rant sağ­la­yan­la­rın ko­num­la­rı­nın teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tür­kö­ne’ye gö­re, “AK Par­ti­li bir cum­hur­baş­ka­nı re­ji­min te­mi­na­tı­dır.”
 
Ya mil­le­tin?

Paylaş Tavsiye Et