Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2008) > Kapak > Mahir KAYNAK: “Terör, bölgenin şekillenmesinde bir araç”
Kapak
Mahir KAYNAK: “Terör, bölgenin şekillenmesinde bir araç”
TÜR­Kİ­YE’NİN te­rö­rü de­ğer­len­dir­me­sin­de ve onun­la mü­ca­de­le­sin­de bir­çok çe­liş­ki­ler göz­le­ni­yor. Ola­yın doğ­ru an­la­şıl­ma­sı için bu çe­liş­ki­le­rin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­li. Ör­ne­ğin te­rör ko­nu­sun­da ge­nel ka­nı ABD’nin PKK’yı des­tek­le­di­ği ve ör­gü­te ken­di si­lah­la­rı­nı ver­di­ği yö­nün­de. An­cak ül­ke­miz­de te­rö­rün art­ma­sı hal­kın tep­ki­si­ni en üst bo­yut­la­ra çı­ka­rı­yor ve bu ABD’ye düş­man­lı­ğa dö­nü­şü­yor. Bu du­rum ABD’nin ül­ke­miz­de­ki ABD aleyh­tar­lı­ğı­nı bi­le­rek teş­vik et­ti­ği so­nu­cu­nu do­ğu­rur. Bu bir çe­liş­ki de­ğil­se ABD’nin ül­ke­miz­de ABD aleyh­tar­lı­ğı­nı ni­çin teş­vik et­ti­ği­ni açık­la­mak ge­re­kir.
Tür­ki­ye te­rö­re kar­şı Ku­zey Irak’a mü­da­ha­le et­me­ye ha­zır­la­nı­yor ve bu amaç­la Mec­lis’ten bir yet­ki tez­ke­re­si çı­kar­dı. Geç­miş­te Cum­hur­baş­ka­nı’nın Ana­ya­sa ki­tap­çı­ğı­nı bi­raz öte­le­me­si bir kriz ne­de­ni olur­ken bu­gün bü­tün bü­yük güç­le­rin kar­şı çık­tı­ğı bir ha­re­ka­ta kal­kış­ma­mız pi­ya­sa­lar üze­rin­de hiç et­ki et­mi­yor; hat­ta dö­viz fi­yat­la­rın­da bir dü­şüş göz­le­ni­yor. Ya­ban­cı­lar bir sa­vaş baş­lan­gı­cı sa­yı­la­cak bu ge­liş­me­yi hiç önem­se­mi­yor. Ül­ke­miz­de bir­çok ki­şi ha­re­ka­tın ya­ra­ta­ca­ğı risk­le­ri sı­ra­lar­ken, ser­ma­ye­yi kon­trol eden­ler her­han­gi bir en­di­şe duy­mu­yor. Bu risk­ler­den bi­ri de Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­miz­le ABD as­ker­le­ri­nin bir ça­tış­ma­ya gir­me ih­ti­ma­li. Bu nok­ta­da “Aca­ba ser­ma­ye­yi kon­trol eden güç­ler, ABD’den ta­ma­men ba­ğım­sız he­sap­lar mı ya­pı­yor” so­ru­su ce­vap­lan­dı­rıl­ma­yı bek­li­yor.
ABD’nin PKK te­rör ör­gü­tü­nü ken­di si­lah­la­rıy­la teç­hiz et­ti­ği söy­le­ni­yor ve ey­lem­ler­de bu si­lah­la­ra rast­la­nı­yor. O hal­de ne­den ABD baş­ka si­lah­lar ver­mi­yor ve ken­di­si­nin su­çüs­tü ya­ka­lan­ma­sı­na im­kan ve­ri­yor? PKK’nın ey­lem­le­ri­ne göz yu­mar­ken bu­nun do­ğal so­nu­cu olan ül­ke­mi­zin Ku­zey Irak’a mü­da­ha­le­si­ne ne­den kar­şı çı­kı­yor?
Ben­zer çe­liş­ki­ler te­rör­le mü­ca­de­le­nin her aşa­ma­sın­da göz­le­ni­yor. Bun­la­rı sı­ra­la­ma­dan he­men şu so­ru­ya ce­vap ara­ya­bi­li­riz: PKK sa­de­ce ABD’nin kul­lan­dı­ğı bir araç mı­dır yok­sa bir mar­ka ola­rak de­ği­şik güç­ler ta­ra­fın­dan mı kul­la­nı­lı­yor? Me­se­la ABD kar­şı­tı bir güç bu mar­ka al­tın­da ey­lem­ler ya­pa­rak Tür­ki­ye ile ABD ara­sın­da bir ih­ti­la­fa ne­den ol­mak mı is­ti­yor?
Bu çe­liş­ki­le­ri göz önün­de tu­ta­rak şöy­le bir ana­liz ya­pa­bi­li­riz: Te­rör bir Kürt gru­bu ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­se bi­le ro­lü böl­ge­sel­dir ve böl­ge­nin ye­ni­den şe­kil­len­di­ril­me­sin­de bir araç ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bu alan­da iki fark­lı po­li­ti­ka­nın iz­len­di­ği söy­le­ne­bi­lir. Bir güç Tür­ki­ye ile Kürt­ler ara­sın­da bir ça­tış­ma ya­rat­ma­ya ve bir ara­da ya­şa­ma­la­rı­nı im­kan­sız kıl­ma­ya ça­lı­şı­yor. Di­ğe­ri bö­lü­nen Irak’ta olu­şa­cak Kürt yö­ne­ti­mi­ni Tür­ki­ye’nin hi­ma­ye­si­ne ve­re­rek çev­re bas­kı­sın­dan kur­tul­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yor.
ABD kur­ma­ya ça­lış­tı­ğı Kürt yö­ne­ti­mi­nin Tür­ki­ye ile ça­tış­ma­sın­dan ya­na de­ğil. Bu­nun Kürt yö­ne­ti­mi­ni yal­nız­laş­tı­ra­ca­ğı­nı ve ken­di­si çe­kil­dik­ten son­ra yö­ne­ti­min so­na er­me­si­ne ne­den ola­ca­ğı­nı bi­li­yor. Tür­ki­ye için­de­ki ba­zı güç­ler Kürt yö­ne­ti­mi­nin Tür­ki­ye için bir teh­dit oluş­tu­ra­ca­ğı­nı dü­şün­dük­le­ri için ba­ğım­sız bir dev­le­tin oluş­ma­sı­nı en­gel­le­me­ye ça­lı­şı­yor ve bu po­li­ti­ka ABD kar­şı­tı ül­ke­le­rin po­li­ti­ka­la­rıy­la ör­tü­şü­yor. Irak’a ya­pı­la­cak ha­re­ka­tın PKK ile sı­nır­lı kal­ma­ma­sı, Bar­za­ni yö­ne­ti­mi­nin de he­def alın­ma­sı ge­rek­ti­ği ifa­de edi­li­yor.
Ku­zey Irak’a ya­pı­la­cak mü­da­ha­le, mü­da­ha­le­nin bi­çi­mi ve ya­ra­ta­ca­ğı so­nuç­lar her iki ka­na­dın da po­li­ti­ka­la­rı­na uy­gun dü­şe­bi­lir. Eğer mü­da­ha­le sı­nır­lı ka­lır ve Ku­zey Irak yö­ne­ti­miy­le bir ça­tış­ma çık­maz­sa ABD, eğer bir Türk-Kürt ça­tış­ma­sı­na dö­nü­şür­se kar­şı ta­raf ka­za­nır. Bu açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da ge­liş­me­le­rin te­rör­le ve onu en­gel­le­mek­le bir iliş­ki­si bu­lun­ma­mak­ta­dır. So­run böl­ge­nin ve bu­nun bir par­ça­sı olan Irak’ın na­sıl şe­kil­le­ne­ce­ği ve ül­ke­mi­zin ro­lü­nün ne ola­ca­ğı­dır.

Paylaş Tavsiye Et