Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2008) > Kapak > Altan TAN: “Kürt meselesinin çözümünü istemeyenler var”
Kapak
Altan TAN: “Kürt meselesinin çözümünü istemeyenler var”
KÜRT me­se­le­si­ne yak­la­şım açı­sın­dan Tür­ki­ye’de res­mî çev­re­le­rin han­gi ka­nat­lar­dan oluş­tu­ğu­nu ke­sin ola­rak bil­mi­yo­ruz. An­cak ka­mu­oyu­na yan­sı­yan açık­la­ma­lar­dan çö­züm­den ya­na olan­lar ile ol­ma­yan­lar gi­bi bir ay­rı­mın ol­du­ğu­nu an­la­ya­bi­li­yo­ruz. Es­ki ge­nel­kur­may baş­kan­la­rı Do­ğan Gü­reş ve Ke­nan Ev­ren, es­ki Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ay­taç Yal­man’ın “yan­lış­lık­lar yap­tık” şek­lin­de­ki çı­kış­la­rıy­la, MİT es­ki Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Ce­vat Öneş ve CHP li­de­ri De­niz Bay­kal’ın son be­ya­nat­la­rı­nın ay­nı dö­ne­me rast gel­me­si­ni te­sa­düf ola­rak gör­mü­yo­rum. Bü­tün bun­lar üst üs­te ko­nul­du­ğu za­man dev­le­tin iç ke­sim­le­rin­de çö­züm is­te­yen­le­rin bi­raz da­ha ini­si­ya­tif ka­zan­dık­la­rı­nı söy­le­ye­bi­li­riz.
Bu el­bet­te Kürt me­se­le­si­ne yak­la­şı­mın önem­li öl­çü­de de­ği­şe­ce­ği­nin bir gös­ter­ge­si. Ola­ğa­nüs­tü de­ği­şik­lik­ler ol­maz­sa önü­müz­de­ki dö­nem­de hem as­ke­rî ka­nat­tan hem Mec­lis’te gru­bu olan par­ti­ler­den hem de hü­kü­met­ten ko­nuy­la il­gi­li sür­priz adım­lar bek­le­ye­bi­li­riz. Ama ta­bii her­ke­sin bil­di­ği gi­bi bu iş­ler ay­nen ha­va du­ru­mu gi­bi­dir. Ba­zen ba­har olur, ba­zen kar ya­ğar. Do­la­yı­sıy­la önü­müz­de­ki dö­nem­de ulus­la­ra­ra­sı ve­ya ye­rel po­li­ti­ka­lar­da şim­di­den kes­ti­re­me­di­ği­miz kök­lü de­ği­şik­lik­ler ol­ma­sı, bu olum­lu ha­va­yı ter­si­ne dön­dü­re­bi­lir. Bu an­lam­da özel­lik­le dış po­li­ti­ka­da­ki ge­liş­me­ler ha­ya­ti önem ta­şı­yor. İran’a ya­pı­la­bi­le­cek ola­sı bir mü­da­ha­le, Kürt fe­de­re dev­le­ti­nin ba­ğım­sız bir dev­let ha­li­ne dö­nü­şüp dö­nüş­me­ye­ce­ği, Ker­kük re­fe­ran­du­mu gi­bi kriz alan­la­rı ge­liş­me­le­ri ge­ri­ye gö­tü­re­bi­lir.
İç po­li­ti­ka­da ise şu an gün­cel ola­rak tar­tı­şı­lan me­se­le DTP’nin ka­pa­tıl­ma­sı. Bu­ra­da as­lın­da Kürt me­se­le­si­ni çöz­mek is­te­me­yen­ler, DTP’yi ka­pa­ta­rak Tür­ki­ye’yi ki­lit­le­mek is­ti­yor­lar. Ya­ni Tür­ki­ye’de hem dev­le­tin de­rin­lik­le­rin­de hem de Kürt si­ya­set­çi­ler içe­ri­sin­de Kürt me­se­le­si­nin çö­zül­me­me­si­ni, şid­det ve ça­tış­ma­nın de­vam et­me­si­ni is­te­yen­ler var. Şid­det üze­rin­den si­ya­si ve eko­no­mik rant sağ­la­yan ke­sim­ler bun­lar. Çö­zü­mü is­te­mi­yor­lar; çün­kü sta­tü­le­ri­ni kay­bet­mek­ten kor­ku­yor­lar. Ya­hut da hiz­met et­tik­le­ri çev­re­ler baş­ka, ya­ni Tür­ki­ye’nin de­ğil baş­ka çev­re­le­rin ya­ra­rı­na bir po­li­ti­ka ta­kip edi­yor­lar.
İç­te ve dış­ta Kürt me­se­le­si­nin çö­zü­mü­nü is­te­yen çev­re­ler ise -AK Par­ti hü­kü­me­ti ve ba­zı Kürt si­ya­set­çi­le­ri ile ba­zı dış güç­le­ri bu­na dâ­hil ede­bi­li­riz- DTP’nin ka­pa­tıl­ma­sı­nı ke­sin­lik­le is­te­mi­yor­lar. Ya­ni çö­zü­mü is­te­me­yen­ler “ka­pa­tıl­sın”, çö­züm is­te­yen­ler “ka­pa­tıl­ma­sın” di­yor­lar. Ger­çek­ten de DTP’nin ka­pa­tıl­ma­sı si­ya­se­ten bü­yük yan­lış olur. Hat­ta DTP Mec­lis’ten ken­di­si çık­mak is­te­se bi­le Mec­lis ka­pı­la­rı­nı ka­pa­tıp, ge­re­kir­se önün­de set oluş­tu­rup DTP’yi Mec­lis’in içi­ne tek­rar dön­dür­mek ge­re­kir. Si­ya­se­ten doğ­ru olan bu­dur.
An­cak za­ten da­ha ön­ce de be­lirt­ti­ğim gi­bi şu an iti­ba­riy­le dev­let için­de me­se­le­nin çö­zümünden ya­na olan güç­ler ini­si­ya­tif al­mış du­rum­da. Ka­mu­oyu­nun, med­ya­nın ve hü­kü­me­tin bu inisiyatife yö­ne­lik önem­li bir des­te­ği var. Bi­zim di­le­ği­miz de bu olum­lu ha­va­nın bo­zul­ma­ma­sı.
Bu­ra­da AK Par­ti’ye önem­li bir gö­rev dü­şü­yor. Kürt so­ru­nu­nun çö­zü­müy­le il­gi­li hü­kü­met top­ye­kun bir çö­züm pa­ke­ti ha­zır­la­ma­lı. Bu bir ke­re ne salt eko­no­mik, ne salt ge­ri kal­mış­lık, ne de salt dış güç­le­rin Tür­ki­ye’yi böl­me so­ru­nu. Kürt so­ru­nu ay­rı, te­rör ay­rı­dır; Ta­la­ba­ni ve Bar­za­ni ay­rı, PKK ay­rı­dır. AK Par­ti’nin bun­la­rı bir­bi­ri­ne ka­rış­tır­ma­ma­sı la­zım. Tür­ki­ye’nin çok acil de­mok­ra­tik adım­lar at­ma­sı ge­re­ki­yor. Irak Kürt fe­de­re dev­le­tiy­le cid­di iliş­ki­ler kur­ma­sı, Kürt­çe­nin önün­de­ki bü­tün en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı, ana­dil­de eği­tim hak­kı dâ­hil bü­tün kim­lik­le il­gi­li hak­la­rın ana­ya­sal bir te­mi­nat al­tı­na alın­ma­sı ve bun­la­rın aci­len eko­no­mik po­li­ti­ka­lar­la des­tek­len­me­si ge­re­ki­yor. Eğer bun­lar ya­pıl­maz­sa, me­se­le kıs­men çö­zül­dü­ğün­de es­ki dö­nem­ler­de ol­du­ğu gi­bi ko­nu yi­ne ge­çiş­ti­ril­me­ye ve gün kur­ta­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lır­sa tek­rar baş­la­dı­ğı­mız ye­re ge­ri dö­ne­riz.

Paylaş Tavsiye Et