Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Dergi > Birdirbir
Dergi
Birdirbir
Nermin Tenekeci
Din Eğitimi ve Kültürü Dergisi
Nisan 2007, Sayı: 7
Her ne ka­dar ke­na­rın­dan kö­şe­sin­den kır­pıl­sa da, akıl­la­ra za­rar me­tot­lar­la iş gö­ren ka­ri­ka­tü­ri­ze ve ucu­be din ho­ca­sı tip­le­me­le­ri yer­li ya­pım­lar­da hâ­lâ ken­di­le­ri­ne yer bu­la­bi­li­yor. Ba­zen bu bi­le ate­şi sön­dür­mü­yor ol­ma­lı ki ‘sağ­cı’, ‘din­ci’ ce­na­hın ta­ma­mı, üzer­le­ri­ne ya­pış­tı­rı­lan ip­ler­le bu ka­ri­ka­tü­rün kuk­la­la­rı ol­ma­ya de­vam edi­yor. Oy­sa köp­rü­le­rin al­tın­dan çok su­lar ak­tı. Kur’an Kurs­la­rı (kâr-za­rar bi­lan­ço­la­rı tar­tı­şı­la­dur­sun) es­ki iş­lev­le­ri­ni yi­ti­re­li ve yer­le­ri­ni ge­le­ce­ğin Alex’le­ri­nin top koş­tur­du­ğu ha­lı-çim sa­ha­lar ala­lı; da­ha ka­le­mi kav­ra­ya­ma­dan klav­ye­nin si­hir­li tuş­la­rıy­la dün­ya­yı par­mak­la­rın­da oy­na­tan okul ön­ce­si ço­cuk­la­rı, ebe­veyn­le­ri­nin ide­al­le­ri­ne du­dak kı­vı­ra­rak, sı­nır­sız SMS’le­riy­le dağ­la­ra-te­pe­le­re tır­ma­nan öz­gür bi­rey­ler ol­ma­ya so­yu­na­lı; so­yun­ma­yan­la­rı ise hâ­lâ an­ne-ba­ba­la­rı­nın şam­pu­a­nı­nı, mar­ga­ri­ni­ni, tı­raş usul­le­ri­ni kul­lan­mak­la kü­çüm­se­ne­li hay­li za­man ol­du. Üs­tü­ne, ki­tap pa­za­rı iyi­ce pa­laz­lan­dı ve on yıl ön­ce­si­ne ka­dar ge­nel­lik­le Cin Ali se­vi­ye­sin­de­ki ka­ra­la­ma­lar­la ge­çiş­ti­ri­len ve ar­ka raf­lar­da yer alan ço­cuk ya­yın­la­rı, ya­yı­nev­le­ri­nin ye­ni göz­de­si ha­li­ne gel­di; da­nış­man­la­rın, çi­zer­le­rin kat­kı­la­rı da sağ­la­na­rak cı­vıl cı­vıl gö­rü­nüm­le­riy­le ön saf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Olup bi­ten­ler, “Ço­cu­ğu­ma di­ni­ni na­sıl an­la­ta­bi­li­rim-sev­di­re­bi­li­rim?” di­yen ebe­veyn­le­ri ve bu so­ruy­la yo­la çı­kan ço­cuk der­gi­ci­le­ri­ni de ku­şat­tı el­bet­te. Bel­li yaş grup­la­rı­na hi­tap eden, bel­li amaç­la­ra tu­tu­nan; du­ru­ma gö­re, sev­dir­me­yi, eğ­len­dir­me­yi, öğ­ret­me­yi ön­ce­le­yen ve söz ko­nu­su ‘ço­cuk’ olun­ca mut­la­ka her adı­mın eni­ko­nu mü­za­ke­re edi­le­ce­ği boy boy der­gi­ler raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Bun­lar­dan bi­ri de Al­pars­lan Dur­muş’un ge­nel ya­yın yö­net­men­li­ğin­de, Ekim 2006’da gö­rü­cü­ye çı­kan Bir­dir­bir der­gi­si. Din eği­ti­mi ve kül­tü­rü alt baş­lı­ğıy­la di­ğer­le­rin­den ay­rı­lan der­gi, il­köğ­re­tim ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­ra ses­le­ni­yor. “İsim­le­riy­le Rab­bi­miz”, “Ha­ci­vat ile Ka­ra­göz”, “Hay­ta ve Cem­şit”, “Ha­yat Bil­gi­si”, “Kur’an An­sik­lo­pe­dim”, “Zor­bul Zeh­ra” gi­bi bö­lüm­le­riy­le eğ­len­ce­li bir din di­li ku­ra­bil­me­nin en­di­şe­si­ni her çiz­gi­si­ne ta­şı­yan Bir­dir­bir, 7. sa­yı­sı­nı “na­maz va­kit­le­ri”ne ayır­mış. Der­gi­nin da­nış­ma ku­ru­lun­da ise, Doç. Dr. Ha­lil Ek­şi (psi­ko­lo­ji), Prof. Dr. Hay­ret­tin Ka­ra­man (ila­hi­yat), Prof. Dr. Muh­sin He­sap­çı­oğ­lu (eği­tim bi­lim­le­ri) ve Dr. Mus­ta­fa Ot­rar (ölç­me de­ğer­len­dir­me) bu­lu­nu­yor. Der­gi­ye www.bir­dir­birder­gi­si.com ad­lı web ad­re­sin­den ula­şı­la­bi­li­yor. /Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et