Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2008) > Dosya > Yandan saçlar operasyonu
Dosya
Yandan saçlar operasyonu
Fatma Karabıyık Barbarosoğlu
O SA­BAH bü­tün ev­ler­de kav­ga çık­tı. Er­kek­ler eş­le­ri­ne “Saç­la­rı­nı bun­dan son­ra yan­dan ayı­ra­cak­sın” di­ye em­ret­ti. Ki­mi­si em­re tak­tı, ki­mi­si yan­dan ay­rıl­mış sa­çın ken­di­si­ne as­la ya­kış­ma­ya­ca­ğı­na.
“Ka­rar ke­sin” de­di, ha­ne­le­rin er­kek­le­ri. “Ya ev­de ka­lır­sın ya da saç­la­rı­nı yan­dan ayı­rır­sın.” “Ayır­maz­sam ne olur?” di­ye sor­du genç­li­ği­ne gü­ve­nen­ler. Genç­li­ği­ne gü­ve­nip ya­sak­la­ra omuz sil­ken­ler.
Ba­ba­la­r ce­vap ver­di. Eş­ler ce­vap ver­di. Ağa­bey­ler ce­vap ver­di: Eşik­te bek­le­yen ka­pı po­li­si saç­la­rı­nı yan­dan ayır­ma­mış ka­dın­la­rın kim­li­ği­ni ip­tal ede­cek.
“Ya­ni ben sa­çı­mı yan­dan ayır­mı­yo­rum di­ye kim­lik­siz mi ka­la­ca­ğım?” di­ye şaş­kın­lı­ğı­nı di­le ge­tir­di genç kız­lar. “Evet”, de­di ba­ba­lar. “Kim­lik­siz ka­la­cak­sın.”
“Ya­ni?” di­ye sor­du saç­la­rı or­tadan ay­rıl­mış olan­lar ya da kâ­kül­le­ri al­nı­na dö­kü­len­ler. Ya­ni­ler bit­me­di. Ar­ka ar­ka­ya gel­di. La­kin her ya­ni so­ru­su tek bir ce­vap ile ce­vap­lan­dı. Bam­baş­ka ev­ler­de­ki bam­baş­ka ba­ba­lar bir­bi­ri­nin tı­pa­tıp ay­nı­sı olan ce­va­bı ver­di­ler. Kim­li­ğin ol­ma­dı­ğı­nı ka­mu po­li­si an­lar ve se­ni ka­ra­ko­la gö­tü­rür. Kim ol­du­ğu­nu is­pat ede­me­ye­ce­ğin için ömür bo­yu içer­de ka­lır­sın.
Ya­ni sa­de­ce saç­la­rı­mı yan­dan ayır­ma­dı­ğım için.
Öy­le.
O sa­bah sa­de­ce es­ki­den be­ri saç­la­rı­nı yan­dan ayı­ran ka­dın­lar için sa­bah­tı. Öte­ki­ler dur­duk ye­re gel­miş olan yan­dan saç ka­nu­nu­na na­sıl uyum sağ­la­ya­ca­ğı­nı bir tür­lü bi­le­me­di. Bi­le­me­dik­le­ri için bü­yük ço­ğun­luk evin­de kal­dı.
Ön­ce en ya­kın ar­ka­da­şa te­le­fon edil­di. Son­ra ba­ka­lım kim­ler sa­çı­nı yan­dan ayı­rı­yor di­ye baş­ka nu­ma­ra­lar çev­ril­di. Te­le­fon­lar ki­lit­len­di­ği için ya­sa­ğa kim­le­rin dâ­hil ol­du­ğu hiç an­la­şı­la­ma­dı.
Yan­dan saç­lı­lar o gün so­kak­lar­da ra­hat ede­me­di. Her­kes san­ki on­la­rın yü­zü­ne da­ha dik­kat­li ba­kı­yor gi­bi gel­di. He­le de kim­li­ğin­de or­ta­dan ay­rıl­mış saç­la­rı olan­lar gün bo­yu ra­hat­sız ol­du­lar. Ben es­ki­den be­ri sa­çı­mı yan­dan ayı­rı­yor­dum di­ye izah et­me­ye ça­lış­tı­lar gün bo­yu.
Me­sai ar­ka­daş­la­rın­dan gel­me­yen­ler var­dı. Hiç gel­me­ye­cek olan­la­rı dü­şün­dü­ler gün bo­yu. Sa­çı­nı yan­dan ayı­rır­sa gü­zel­li­ği­ni kay­be­de­cek olan­la­rı.
Ba­zı­la­rı gel­me­yen me­sai ar­ka­daş­la­rı­nın işi­ni de yap­tı­ğı için gün bo­yu, er­te­si gün sa­çı­nı or­ta­dan ayı­rıp ev­de otur­ma­ya ka­rar ver­di. Her­kes­le ge­len dü­ğüm bay­ram­dı ma­dem. O hal­de ev­de otu­rur ben de TV sey­re­de­rim di­ye dü­şün­dü gü­nün yor­gun­lu­ğu­na gark ol­muş, yan­dan saç ope­ras­yo­nu­nun mağ­dur­la­rı.
Yan­dan saç­lar ope­ras­yo­nu tu­haf bir rüz­gar gi­bi es­ti so­kak­lar­da. Gün­ler, haf­ta­lar, ay­lar der­ken…
So­nun­da so­kak­lar­da hiç ka­dın kal­ma­dı.
Er­kek­ler ne ka­dar mut­luy­du. Bir ma­aş azal­mış ama ka­dın­lar hiç so­ka­ğa çık­ma­dı­ğı için üs­te­lik de ek­ran kar­şı­sın­da “kır­pık­lar­dan ku­maş, kı­rın­tı­lar­dan aş ya­pın” prog­ram­la­rı­nın mü­da­vi­mi ol­duk­la­rı için evin gi­der­le­ri bir hay­li düş­müş­tü. Bir ta­sar­ruf, bir ta­sar­ruf. İn­ter­net üze­rin­den on pi­rinç ta­ne­si ile on ki­şi­lik ai­le na­sıl do­yu­ru­lur se­mi­ner­le­ri bi­le al­ma­ya baş­la­mış­tı ço­ğu.
Yan­dan saç­lar ope­ras­yo­nu ba­şa­rı ile de­vam edi­yor­du. Pek çok so­run ken­di­li­ğin­den çö­zül­müş­tü. Tam kom­şu ül­ke­le­re de re­jim it­hal et­me­ye baş­la­mış­lar­dı ki…
Ope­ras­yo­nun baş­la­dı­ğı gün­den iti­ba­ren do­ğan kız ço­cuk­la­rı­nın saç­la­rı­nın çık­ma­dı­ğı ha­be­ri ile ha­ne­ler çal­ka­lan­dı. Evet ya na­sıl fark et­me­miş­ler­di. Her­kes sa­de­ce ken­di kı­zı­nın saç­la­rı yok zan­ne­di­yor­du. Kim­se kim­sey­le gö­rüş­me­di­ği için ve saç ko­nu­su as­la te­laf­fuz edil­me­di­ği için… Du­rum ço­cuk gri­bi sal­gı­nı ile bir­lik­te or­ta­ya çık­mış­tı. Dok­tor­lar­dan bi­ri son on gün için­de üç ya­şın al­tın­da olan kız ço­cuk­la­rın hiç­bi­ri­nin sa­çı­nın ol­ma­dı­ğı­nı fark edi­ver­miş­ti. Üç yıl. Ya­ni yan­dan saç­lar ope­ras­yo­nun­dan bu ya­na.
Saç­la­rı ol­ma­yan ye­ni bir ku­şak ge­li­yor­du.
Yan­dan saç ope­ras­yo­nu­nu ba­şa­rı ile sür­dür­mek­te olan­lar için bu tam da zur­na­nın zırt de­di­ği yer ol­du.
Der­hal öde­nek­ler ay­rıl­dı. Araş­tır­ma­lar baş­la­tıl­dı. Ama araş­tır­dık­ça işin için­den çı­kıl­ma­sı zor­laş­tı. Er­kek be­bek­le­rin sa­çı var­dı. Kız be­bek­le­rin sa­çı­nın ol­ma­ma­sı ise akıl alır gi­bi de­ğil­di.
Çıl­gın­lık üze­rin­den imaj edin­miş bi­lim ada­mı, kap­la­dı ek­ran­la­rı. “Kül­tü­rel ge­ne­tik ile kar­şı kar­şı­ya­yız” di­ye açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Kül­tü­rel di­re­ni­şin bi­yo­lo­jik kod­lar ile or­ta­ya çı­kı­şı ola­rak yo­rum­lu­yor­du du­ru­mu çıl­gın bi­lim ada­mı.
Saç­la­rı­nı yan­dan ayır­ma­dı­ğı için evin­de otu­ran ka­dın­lar­dan pek hoş­nut olan yö­ne­tim, bu de­fa bü­tün ka­dın­lar aley­hin­de bir so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Daz­lak kız be­bek­le­rin sa­hi­bi olan an­ne­ler ço­cuk hak­la­rı­na ay­kı­rı dav­ran­mak­la suç­lan­dı­lar ön­ce. Be­bek­le­ri­ni is­ya­na teş­vik et­mek­ten her bi­ri hak­kın­da mü­eb­bet ha­pis is­te­miy­le da­va açıl­dı.
So­nu­nu mu me­rak et­ti­niz?
Tef­ri­ka ede­me­ye­ce­ği­mi­ze gö­re, ge­ri ka­la­nı­nı siz ta­mam­la­yın. İl­köğ­re­tim ça­ğın­da ço­cu­ğu olan an­ne­ler bu­nu ko­lay­lık­la ya­par­lar za­ten. Çok­lu ze­ka eği­ti­mi­ne aşi­na­lık­la­rı var ne de ol­sa.
Çok­lu ze­ka eği­ti­min­de hi­ka­ye­nin so­nu­nu siz ta­mam­lı­yor­su­nuz vel­ha­sıl. Ne ka­dar in­san o ka­dar son.

Paylaş Tavsiye Et