Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (July 2008) > Dosya > ORTADOĞU’DA BARIŞIN İMKANI
Dosya
ORTADOĞU’DA BARIŞIN İMKANI
Bir böl­ge­de ka­lı­cı ba­rı­şın sağ­la­na­bil­me­si için en az üç şar­tın ger­çek­leş­me­si ge­rek: Ni­yet, ce­sa­ret ve ada­let. Sa­va­şan ta­raf­lar­da ba­rış ni­ye­ti yok­sa ne yap­sa­nız boş­tur. İs­ra­il dev­le­ti, yüz­yıl­lar bo­yu sü­rüp ge­len “Ya­hu­di So­ru­nu”nun Av­ru­pa’dan Or­ta­do­ğu’ya ih­ra­cı idi. Bu yüz­den ne İs­ra­il’i yö­ne­ten­ler ba­rış ni­ye­ti ta­şı­dı­lar, ne de ara­da bir ara­bu­lu­cu­luk ya­pı­yor gö­rün­tü­sü ve­ren Av­ru­pa­lı­lar. So­ğuk Sa­vaş’ın ikin­ci ya­rı­sın­da ip­le­ri ele alan ABD de ger­çek bir ba­rı­şa ni­yet­li ol­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­dı. Ada­let­ten ya­na ol­ma­yan­la­rın ba­rı­şa des­tek ver­me­si müm­kün de­ğil­di za­ten.
Şim­di baş­ka bir aşa­ma­da­yız. Güç­le­nen bir böl­ge ül­ke­si ola­rak Tür­ki­ye, ka­lı­cı ba­rış yo­lun­da ini­si­ya­ti­fi ele al­mak is­ti­yor. Su­ri­ye böy­le bir ba­rı­şa ken­di­ni mec­bur his­se­di­yor. İs­ra­il sü­rek­li oyun­bo­zan gö­rün­tü­sü­nü sil­mek is­ti­yor. Ken­di ara­la­rın­da bi­le bir tür­lü bir­lik sağ­la­ya­ma­yan Fi­lis­tin­li­ler ise en­di­şe ile ge­liş­me­le­ri iz­li­yor. İb­ra­him Ka­ra­gül, böl­ge-dı­şı pro­je­le­rin ça­tış­ma­la­rı ön­le­mek­te işe ya­ra­ma­dı­ğı Or­ta­do­ğu’da bu sa­ye­de bir çe­şit Os­man­lı Ba­rı­şı’nın sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ne işa­ret edi­yor.
Arap ül­ke­le­ri­nin 60 yıl­dır İs­ra­il’e kar­şı ras­yo­nel bir tu­tum ge­liş­ti­re­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Bü­lent Aras, böl­ge­nin ye­ni in­ce gü­cü ola­rak Tür­ki­ye’nin ara­bu­lu­cu­lu­ğu­nun olum­lu kar­şı­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­yor. Tu­ba Kor ise ka­lı­cı ba­rı­şın yö­ne­ti­ci elit­ler dü­ze­yin­de de­ğil, halk­lar dü­ze­yin­de sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni; şid­det po­li­ti­ka­la­rın­dan vaz­geç­me­yen bir İs­ra­il ile ba­rış yap­ma­nın im­kan­sız ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.
Hem İs­ra­il hem de Fi­lis­tin yö­ne­tim­le­ri­nin mev­cut du­ru­mu­nu ir­de­le­yen Ah­met Emin Dağ, iki ta­ra­fın da ba­rış ya­pa­bi­le­cek güç­te ol­ma­dı­ğı so­nu­cu­na ula­şı­yor. Ab­dül­ka­dir Sin­no ise İs­ra­il’in Su­ri­ye ile an­la­şa­bi­le­ce­ği­ni, fa­kat Fi­lis­tin-İs­ra­il ba­rı­şı­nın zor gö­zük­tü­ğü­nü di­le ge­ti­ri­yor.
Ye­ni Or­ta­do­ğu ba­rı­şın­da ara­bu­lu­cu­lu­ğa gi­ri­şen Tür­ki­ye iyi ni­yet­li; Su­ri­ye sa­de­ce ni­yet­li; İs­ra­il ce­sa­ret­li fa­kat ada­let­siz; Fi­lis­tin­li­ler ce­sur fa­kat ça­re­siz. Fik­ret’in baş­ka bir ve­si­ley­le be­lirt­ti­ği gi­bi:
Bü­tün boş­luk: Ze­min boş, âsu­man boş, kalb ü vic­dan boş
Tu­tun­mak is­te­rim, bir nok­ta yok piş-i ha­sâ­rım­da
Bü­tün boş­luk: Dö­ner bir hiç-i müt­hiş ci­va­rım­da.

Paylaş Tavsiye Et