Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2008) > Dergi > Gezgin
Dergi
Aylık Gezi Kültürü Dergisi
Sayı: 18, Temmuz 2008
 
 
“Me­kân, dı­şar­da­ki içer­de­lik olan o kor­kunç şey, ger­çek me­kân iş­te bu­dur” der Henry Mic­ha­us bir di­ze­sin­de. Bir baş­ka şa­ir, Pi­er­re Re­verdy, “Dü­şün, ba­sit bir söz­cük, bir ad, gü­cü­nün du­var­la­rı­nı yık­ma­ya yet­mi­yor mu?” di­ye so­rar. İn­san­da­ki âle­mi, âlem­de­ki in­sa­nı keş­fe­de­bil­me­nin uğ­ra­şı­dır ta­sav­vuf. İçi­miz­de­ki ke­şif ca­na­va­rı­nı dur­du­rup tu­ris­tik ba­kış­la ye­ti­ne­li, da­ha­sı, me­ta­for­lar me­ta­fo­ru yol­cu­luk­la ikiz kar­deş olan se­ya­hat kav­ra­mı­nı hız ve ha­zın tü­ket­ti­ri­ci rüz­gâ­rı­na sa­la­rak ta­ti­le ya­ma­ya­lı be­ri, va­kit öl­dür­me ri­tü­eli­ne dö­nüş­tü boş ve de hoş an­la­rı­mız, plan­la­rı­mız.
Bir za­man­la­rın, ney­le kar­şı­la­şa­cak­la­rı­nı bi­le­me­dik­le­ri top­rak­la­ra, me­rak, kor­ku ve öz­lem gü­dü­le­ri­nin kam­çı­la­dı­ğı di­yar­la­ra açı­lan sey­yah­la­rı ta­ri­he ka­rış­tı. Yer­le­ri­ni ise, bir “tık”la gö­zü­mü­ze so­ku­lan tek­no­lo­ji­nin şef­kat­li kol­la­rın­da bes­le­nip as­falt­la­ra ve ge­zi reh­ber­le­ri­ne ter­fi eden ta­til­ci­ler al­dı.
Yi­ne de, üç-beş ki­şi­nin gay­ret­keş ça­ba­la­rıy­la çı­kan ki­mi der­gi­ler, kü­çü­cük bir par­ça­cık da kal­sa, me­kân­la olan gö­nül ba­ğı­mı­zı ka­şı­ma­ya, kâ­şif­lik ya­nı­mı­zı sı­na­ma­ya de­vam edi­yor. Gez­gin bun­lar­dan bi­ri.
Tür­ki­ye’yi ve dün­ya­yı ye­ni­den gör­mek, fark­lı tarz­lar­da fo­toğ­raf­la­mak ve bel­ge­le­mek, böy­le­ce bin yıl­lık bir me­de­ni­ye­te uza­nan bir ha­fı­za oluş­tu­ra­bil­mek mak­sa­dıy­la, Ha­lit Ömer Cam­cı’nın so­rum­lu­lu­ğun­da, Ocak 2007’de ilk sa­yı­sı ya­yım­la­nan der­gi 18. sa­yı­ya ulaş­tı. Ele al­dı­ğı ko­nu­la­rı vi­zö­rün di­liy­le per­çin­le­yen, bas­kı ve say­fa ka­li­te­si ile dik­kat çe­ken der­gi­nin çe­kir­dek kad­ro­sun­da fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı bu­lu­nu­yor. Ha­liy­le, bu alana dair ta­ri­hî ve tek­nik bil­gi­ler il­gi­li­si­ni tat­min ede­cek dü­zey­de.
Der­gi­nin Tem­muz sa­yı­sı, Ta­cet­tin Sağ­lar’ın fo­toğ­raf­la­rıy­la ve ya­zı­sıy­la kat­kı­da bu­lun­du­ğu su­al­tı dün­ya­sı­na ay­rıl­mış. Kü­ba, Tu­nus, Van, Bü­yü­ka­da, Slo­vak­ya, Dı­maşk ve Ma­la­ka fark­lı veç­he­le­riy­le ele alın­mış. “Gez­gi­nin Gün­lü­ğü”, “Dün­ya Ra­po­ru”, “Ne­re­ye Gi­di­lir”, “Kül­tür Sa­nat” ve “Ki­tap” kö­şe­le­riy­le de­vam eden bu sa­yı­da, okur­la­ra iki ca­zip abo­ne­lik tek­li­fi su­nul­muş: Bir yıl­lık abo­ne­le­re, ta­ri­he ta­nık­lık eden ha­tı­ra­lar se­ri­sin­den dört ki­tap he­di­ye edi­li­yor; iki yıl­lık abo­ne­le­re ise Ni­co­lae Jor­ga’nın 5 cilt­lik ese­ri.
Şi­ir­le baş­la­dık, şi­ir­le bi­ti­re­lim:
Dı­şı­mız­da­ki me­kan nes­ne­le­ri sa­rı­yor, yan­sı­tı­yor:
Bir ağa­cı var et­mek is­ti­yor­san
İç me­kan­la ku­şat onu, var­lı­ğı se­nin için­de olan
Şu me­kan­la. Sı­kı sı­kı sar onu. (Ril­ke)   /Nermin Tenekeci

Paylaş Tavsiye Et